Uz sākumu Iepirkumi

Iepirkumi

Par “Būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mācību un sporta telpās ēkā „B” Rīgā, Brīvības gatvē 333”, līguma Nr. KPFI-3/15 ietvaros" iepirkuma uzsākšanu

Drukāt

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

LSPA 2011/04/KPFI

1.2. Pasūtītājs

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (turpmāk- LSPA)

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

Reģ.Nr.LV90000055243

Tālrunis: 29183185, Fakss: 67543480

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Web: www.lspa.lv

1.3. Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mācību un sporta telpās ēkā „B” Rīgā, Brīvības gatve 333”, līguma Nr. KPFI-3/15 ietvaros, turpmāk Nolikumā saukti – Darbi, saskaņā ar tehnisko projektu.

1.3.2. Būvdarbu CPV kods: 45000000-7.

1.3.3. Pasūtītājs organizē objekta apskati 2011.gada 29. jūnijā plkst. 12:00, Rīgā, Brīvības gatvē 333, ēkā „B”. Objekta apskate ir obligāts nosacījums Pretendenta dalībai iepirkumā. Pēc Pretendenta ierosinājuma var tikt rīkota atkārtota Objekta apskate, ja Pretendents nevarēja ierasties uz objekta apskati Nolikumā norādītajā laikā.

1.3.4. Atkārtota Objekta apskate var tikt organizēta iepriekš saskaņojot apskates laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

1.3.5. Paredzamā līgumcena ir līdz 173 500 Ls bez PVN. Piedāvājumus, kas pārsniedz norādīto līgumcenu noraida.

Lasīt tālāk...
 

LSPA PASTĀVĪGĀS IEPIRKUMU KOMISIJAS NOLIKUMS

Drukāt

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šis nolikums reglamentē Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk tekstā - AKADĒMIJA) pastāvīgās iepirkumu komisijas (turpmāk tekstā - KOMISIJA) darbības vispārīgos noteikumus, KOMISIJAS kompetenci, darba organizācijas pamatus un kārtību.

1.2. KOMISIJU izveido un tā izbeidz savu darbību saskaņā ar AKADĒMIJAS rektora rīkojumu.

1.3. KOMISIJA savu darbu organizē saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem iepirkumu veikšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un ir atbildīga par to ievērošanu.


2. KOMISIJAS darbības mērķis un kompetence

2.1. KOMISIJAS darbības mērķis ir nodrošināt AKADĒMIJAS iepirkumiem paredzēto līdzekļu racionālu, efektīvu izlietošanu, akadēmijas iepirkuma procedūras atklātumu un akadēmijas iepirkuma izpildītāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

2.2. KOMISIJA veic pretendentu atlasi iepirkumiem AKADĒMIJAS vajadzībām saskaņā ar apstiprināto iepirkuma priekšmetu.

2.3. KOMISIJAS uzdevums ir organizēt cenu aptaujas, atklātus un/vai slēgtus konkursus, un/vai sarunu procedūras, tai skaitā:

2.3.1.  nodrošināt iepirkuma konkursa nolikuma, kandidātu atlases nolikuma vai cenu aptaujas uzaicinājuma izstrādāšanu, konkursa izziņošanu, kā arī iepirkuma procesa gaitas protokolēšanu;

2.3.2.  izvērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, citiem normatīvajiem aktiem, iepirkuma konkursa nolikumu vai cenu aptaujas uzaicinājumu;

2.3.3.  pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem.

2.4. KOMISIJA savā darbā var izskatīt arī citus jautājumus, kas saistīti ar iepirkumu, ja to ierosina izpildītājs vai AKADĒMIJA.

2.5. KOMISIJA, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus speciālistus, ekspertus, konsultantus un AKADĒMIJAS darbiniekus.

2.6. KOMISIJAS lēmums ir saistošs AKADĒMIJAI, slēdzot iepirkuma līgumu.


3. KOMISIJAS struktūra un darba organizācija

3.1.  KOMISIJAS priekšsēdētājs organizē un vada KOMISIJAS darbu, nosaka KOMISIJAS sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada KOMISIJAS sēdes. KOMISIJAS priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda kāds no KOMISIJAS locekļiem.

3.2.  KOMISIJA lēmumus pieņem sēdēs. Balsošana sēdēs notiek atklāti. KOMISIJA ir lemt­tiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā divi locekļi. Ja KOMISIJAS locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir KOMISIJAS priekšsēdētāja vai tā aizvietotāja balss.

3.3.  KOMISIJAS sēdes notiek pēc nepieciešamības, un tās izziņo KOMISIJAS sekretārs. Kārtējās KOMISIJAS sēdes materiāliem ir jābūt pieejamiem divas darba dienas pirms KOMISIJAS sēdes.

3.4. KOMISIJAS sēdes protokolē KOMISIJAS sekretārs.

3.5. Ikviens KOMISIJAS loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi un protokolētājs ne vēlāk kā 7 dienas pēc sēdes. Protokolus, kā arī citus ar konkrēto iepirkumu saistītos dokumentus glabā 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.


4. Iepirkumu procedūras norise

4.1. Sagatavojot iepirkumu, KOMISIJA izvērtē nepieciešamo iepirkuma procedūras veidu, pretendentiem izvirzāmās prasības un pretendentu atlases metodes. Piemērojot iepirkuma procedūras, KOMISIJA rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā un citos iepirkumu procedūru reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto.

4.2. KOMISIJA ir tiesīga saņemt visu iepirkuma precedūrai nepieciešamo informāciju no AKADĒMIJAS darbiniekiem un amatpersonām.


5. Atbildība

5.1. KOMISIJA ir atbildīga par pretendentu atlases procedūru norisi.

 

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „Sporta inventāra iegāde projekta “Kompetents sporta pedagogs” praktisko semināru īstenošanai” rezultātiem

Drukāt

LSPA Pastāvīgā iepirkuma komisijas 04.03.2011. gada sēdē lēma slēgt līgumus par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” (Projekta Nr.2009/0235/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/004) iepirkuma „Sporta inventāra iegāde „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” praktisko semināru īstenošanai” realizēšanu ar:

Lasīt tālāk...
 

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „Kancelejas preču un biroja papīra iegāde ESF projekta „Kompetents sporta pedagogs” izglītojošo semināru īstenošanai 2011.gadā” rezultātiem

Drukāt

LSPA Pastāvīgā iepirkuma komisijas 02.03.2011. gada sēdē lēma slēgt līgumus par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” (Projekta Nr.2009/0235/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/004) iepirkuma „Kancelejas preču un biroja papīra iegāde ESF projekta „Kompetents sporta pedagogs” izglītojošo semināru īstenošanai 2011.gadā” realizēšanu ar:

Lasīt tālāk...
 

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „ Kancelejas preču un biroja papīra iegāde ESF projekta „Kompetents sporta pedagogs” izglītojošo semināru īstenošanai” uzsākšanu

Drukāt

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „Kancelejas preču un biroja papīra iegāde ESF projekta „Kompetents sporta pedagogs” izglītojošo semināru īstenošanai 2011.gadā” uzsākšanu.

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011.gada. 16.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs - Nr. LSPA 2011/03/ESF

Plānotā iepirkuma priekšmets - „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” Kancelejas preču un biroja papīra iegāde izglītojošo semināru īstenošanai 2011.gadā.

Lasīt tālāk...
 
8 lapa no 11

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv