Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2012.gada 12.aprīlī

Drukāt

1. Vieglatlētikas katedras vadītāja asoc.prof. I.Avotiņa informēja par katedras darbību laika posmā no 2007./2008.ak.g. līdz 2011./2012.ak.g. Darbs tika atzīts par atbilstošu augstākās sporta izglītības prasībām un ļoti pozitīvi novērtēts no Senāta locekļu puses. Vieglatlētikas katedras kolektīvam jāaktivizē zinātnisko darbu izstrāde un publicēšana starptautiski citējamos zinātniskos krājumos, kā arī jāaktivizē docētāju iesaistīšanās ERASMUS programmā.

2. LSPA Atbalsta fonda ”Hērakls” vadītāja lektore I.Smukā atskaitījās par fonda finanšu darbību 2011.gadā, par fonda darbību atzinumu sniedza arī revidente doc. B.Luika. Atbalsta fonda darbs novērtēts pozitīvi.

3. Apstiprināti LSPA galveno organizatorisko pasākumu plāns un Senāta sēžu darba plāns 2012./2013.ak.g.

4. Apstiprināts Nolikums par studentu patstāvīgā darba organizēšanas kārtību.

5. Apstiprināti Reklāmas izvietošanas noteikumi LSPA.

6. Nodibināta LSPA Fizioterapijas nodaļa un apstiprināts tās nolikums.

7. Nodibināta LSPA Fizioterapijas un sporta medicīnas pētnieciskā laboratorija un apstiprināts tās nolikums.

8. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.18 ”Par studiju maksas un maksas pakalpojumu noteikšanu”. Lēmums papildināts ar punktu ”Uzturēšanās nometnē tiek apmaksāta saskaņā ar nometnes tāmi”.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2012.gada 8.martā

Drukāt

1. Galvenā grāmatvede S.Panova informēja par akadēmijas finansiālo darbību 2011.gadā. Šogad iekšējo auditu veica firmas «Astra Ra» revidenti. Pretenzijas tika izvirzītas pret skaidras naudas norēķiniem un ieteikts izmantot pārskaitījumus.

2. Prodekāns doc. V.Mackars sniedza 2012.gada ziemas sesijas rezultātu izvērtējumu. Debatēs tika izskatīts jautājums par studentu sekmības un līdz ar to darba kvalitātes uzlabošanu. Senāts pieņēma lēmumu Nr.13 ”Ziemas sesijas izvērtējums pilna laika klātienes profesionālā bakalaura studijās”, kurā uzdots dekanātam un katedrām aktivizēt prasību studentiem kārtot akadēmiskos parādus tūlīt pēc studiju kursa beigām; studentu pašpārvaldei veltīt sistemātisku uzmanību studiju rezultātiem, sevišķi pirmajos kursos; Studiju daļai izstrādāt Studiju reglamentu.

3. Maģistrantūras un Doktorantūras vadītāja T.Ņikiforova informēja par   Profesionālās maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālo kvalifikāciju: Sporta veida vecākais treneris, Vadītājs sporta jomā un Rekreācijas speciālists absolventiem.

4. Apstiprināts Senāta lēmums par sertifikātu izsniegšanu Akadēmiskās doktora augstākās izglītības programmas „Sporta  zinātne” absolventiem.

5. Apstiprināts Nolikums par studiju programmu komisiju.

6. Apstiprināts Nolikums par studiju programmu iztrādāšanu un apstiprināšanu.

7. Apstiprināts Senāta lēmums ”Par stundu likmi par papilddarbu LSPA īstenotajās tālākizglītības programmās un projektos”, samaksa paredzēta darbiniekiem, kuri pamatdarbā izpilda paredzēto slodzi.

8. Apstiprināts Senāta lēmums ”Par Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” akreditāciju”.

9. Apstiprināti grozījumi Nolikumā par studentu nometnēm, kas pieņemts Senāta sēdē 2010.gada 4.februārī. pielikumā.

10. Senāta sēde no 2012.gada 5.aprīļa pārcelta uz 12.aprīli.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2012.gada 2.februārī

Drukāt

1. Kreditēšanas komisijas priekšsēdētājs doc. V.Mackars informēja par kreditēšanu laikā no 2011.gada septembra līdz 2012.gada 31.janvārim, par studiju un studējošā kredītiem.

2. Zinātņu prorektors prof. J.Grants sniedza atskaiti par LSPA zinātnisko darbību 2011.gadā. LSPA docētāju zinātniskā darbība novērtēta kā apmierinoša.

3. Apstiprināti Valsts pārbaudījumu grafiki - LSPA Profesionālā bakalaura programmas „Sporta zinātne” 4.studiju gada studentu Valsts pārbaudījumu un konsultāciju grafiks un LSPA Profesionālās programmas 2.studiju gada studentu Valsts pārbaudījumu un konsultāciju grafiks 2011./2012.ak.g.

4. Apstiprināts LSPA sporta nozares bibliotēkas padomes sastāvs, kuru vada studiju prorektore A.Fernāte, sastāvā zinātņu prorektors J.Grants, bibliotēkas vadītāja M.Zaļūksne un pa vienam pārstāvim no katras katedras.

5. Izstrādāta un apstiprināta studiju pārtraukšanas kārtība LSPA par studiju pārtraukšanu uz laiku, saglabājot studējošā statusu.

6. Apstiprināts Pašnovērtējuma ziņojums studiju programmā «Fizioterapija».

7. Apstiprināta statistiskā atskaite - pārskats par Profesoru padomes darbību 2011.gadā, kas jāiesniedz Augstākās izglītības padomē. 2011.gadā vēlēti 11 profesori un asociētie profesori, ievēlēti 10.

8. Apstiprināts lēmums Nr. 12 ”Par studiju maksas un maksas pakalpojumu noteikšanu 2011./2012.ak.gadā”, kurā paredzēta maksa Ls 20.- par Neattaisnotu, ārpus norādītā termiņa vai atkārtotu Bakalaura /Maģistra darba priekšaizstāvēšanu un prakses aizstāvēšanu. 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2012.gada 12.janvārī

Drukāt

1. Studiju  prorektore  asoc.prof. A.Fernāte informēja par pasākumiem, lai panāktu studiju programmu atbilstību tautsaimniecības vajadzībām, par sadarbību un darba devēju lomas paaugstināšanu profesionālās augstākās izglītības  studiju rezultātu formulēšanā un programmu atbilstības novērtēšanā.  

2. Apstiprināts Sagatavošanās plāns augstākās izglītības  programmu virzienu akreditācijai  studiju programmā ”Fizioterapija”, par akreditācijas pilnvaroto personu apstiprināts programmas direktors prof. V.Lāriņš.

4. Apstiprināts Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā ”Sporta zinātne”.

5. Pieņemti grozījumi Uzņemšanas komisijas nolikumā -  Uzņemšanas komisijā iekļauts sporta prorektors.

6. Apstiprinātas izmaiņas profesionālā bakalaura programmas ”Sporta zinātne” 4.kursa studiju plānu grafikos.

7. Apstiprināts Sporta zinātnes centra nolikums.

8. Par ievērojamu ieguldījumu sporta izglītības un zinātnes attīstībā Senāts nolēma  piešķirt Goda nosaukumu ”LSPA goda doktors” RPIVA profesorei Dr.habil.paed., profesorei Ausmai Šponai.

9. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis informēja par LSPA kvalitātes politikas īstenošanu, kuras moto – nepārtraukta pilnveides procesa vadība.

10. Dažādi
Par Senāta sēdes datuma maiņu 2012.gada maijā – Senāta sēde pārcelta no 3.maija uz 10.maiju.

 

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2011.gada 1.decembrī

Drukāt

1. Saimniecības direktore V.Kursa informēja par Saimniecības daļas darbību 2011.gadā pielikumā Senāta lēmums Nr. 8 un SD informācija par darbu.

2. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte iepazīstināja ar Atskaiti par pasākumu plānu nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010. – 2012.gadam.

3. Netika apstiprināts nolikums par profesionālā bakalaura grāda piešķiršanu, apstiprināšana pārcelta uz nākošo Senāta sēdi. Priekšlikumi nolikuma izstrādei jāiesniedz Studiju prorektorei asoc.prof. A.Fernātei līdz 2011.gada 15.decembrim, kad šis jautājums tiks izskatīts Studiju domes sēdē.

4. Apstiprināti grozījumi Nolikumā par profesionālā maģistra grāda piešķiršanu nolikums.

5. Apstiprināts Uzņemšanas komisijas darba plāns 2011./12/ak.g.

6. Uz LSPA Zinātniski pētnieciskās laboratorijas bāzes izveidots Sporta zinātnes zinātniski pētnieciskais centrs, kurā iekļautas LSPA dibinātās laboratorijas.

7. Nodibināta Funkcionālo spēju un fizisko īpašību pētniecības laboratorija, apstiprināts tās nolikums, par laboratorijas vadītāja v.i. apstiprināts lektors U.Ciematnieks.

8. Informācija par kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem un apliecību piešķiršanu savlaicīgi jāsniedz Prof.pilnveides centra vadītājai Ilonai Blektei.

 
17 lapa no 18

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv