Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 7.februārī

Drukāt

 

  1. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis informēja Senāta locekļuspar prof. J.Granta stāšanos rektora amatā no 22.janvāra, Ministru Kabinets prof. J.Grantu apstiprināja LSPA rektora amatā uz 5 gadiem.

     Senāts atbalstīja Rektorāta priekšlikumu un izveidoja Attīstības un zinātnes prorektora amata vietu Zinātņu prorektora vietā.

     Pēc Rektora prof. J.Granta priekšlikuma Senāts apstiprināja prorektorus: Studiju prorektores amatā prof. A.Fernāti, Attīstības un zinātnes prorektora amatā prof. J.Žīdenu.

 2. Izveidota Sporta pedagoģijas un psiholoģijas laboratorija, reorganizējot Sporta psiholoģijas un Sporta pedagoģijas attīstības laboratorijas. Par Sporta pedagoģijas un psiholoģijas laboratorijas vadītāju apstiprināta prof. A.Ābele.

   Apstiprināts Sporta pedagoģijas un psiholoģijas laboratorijas nolikums.

 3. Veikti grozījumi LSPA shematiskajā struktūrā: Sporta pedagoģijas un psiholoģijas laboratorija (Sporta psiholoģijas un Sporta pedagoģijas attīstības laboratoriju vietā),

     Attīstības un zinātnes prorektors (Zinātņu prorektora vietā).

 4.  Senāts noklausījās Rektora, bijušā Zinātņu prorektora, atskaiti par akadēmijas zinātnisko darbību 2018.gadā, debatēja un apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 8 «Par LSPA zinātnisko darbību 2018.gadā» /pielikumā/.

 5. Senāts atbalstīja diplomu izsniegšanu 25 NLN un PLK absolventiem profesionālā bakalaura programmās Sporta zinātne un Fizioterapija.

 6. Senāts atbalstīja prof. U.Grāvīša izvirzīšanu Valsts emeritētā zinātnieka statusa iegūšanai. Prof. U.Grāvītis strādā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā no 1968.gada, savas zinātniskās un pedagoģiskās darbības laikā daudz darījis sporta zinātnes attīstībā Latvijā. Profesors sagatavojis trīs zinātņu doktorus Sporta zinātnē, publicējis zinātniskos rakstus Latvijas un pasaules zinātniskajos izdevumos, tai skaitā starptautiski citējamos. U.Grāvītis sarakstījis vairākas monogrāfijas un mācību grāmatas, kā arī zinātniskās un metodiskās publikācijas internetā. Savas darbības 50 gados Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā vadījis Sporta spēļu katedru, bijis prorektors un 20 gadus vadījis akadēmiju kā rektors. Līdztekus darbam veicis nozīmīgus sabiedriskos pienākumus, būdams Latvijas Zinātnieku savienības Valdes loceklis no 2003.gada, bet pēdējos 16 gadus vadījis Latvijas Zinātnieku savienību, būdams Padomes un pēdējos 12 gadus - Valdes priekšsēdētājs. U.Grāvītis ir Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas viceprezidents, Latvijas asociācijas „Domāšanas attīstība” viceprezidents, Sporta Zinātnes nozares Promocijas padomes priekšsēdētājs, Latvijas Sporta treneru sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Olimpiskās akadēmijas Goda prezidents.

 7. Senāts apstiprināja grozījumus Nolikumā par stipendijām /pielikumā/.

 8.  Senāts apstiprināja asoc.prof. I.Liepiņu Maģistra programmas Sporta zinātnē direktora amatā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 10.janvārī

Drukāt

1. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja senāta locekļus par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2018.gadā un par plāna aktualizēšanu 2019.gadam. Senāts apstiprināja Pretkorupcijas pasākumu plānu 2019.gadam.

2. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE un Akreditēto studiju programmudirektori prof. J.Grants, Dokt.un Maģ.vad. T.Ņikiforova, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktore I.Blekte iepazīstināja senāta locekļus arpašnovērtējuma ziņojumiem studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2017./2018.ak.gadu. Senāts apstiprināja pašnovērtējuma ziņojumus studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2017./2018.ak.gadu.

3. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS iepazīstināja ar Studiju departamenta darba plānu 2019.gadam, kuru senāts apstiprināja.

4.Studējošo pašpārvaldes locekle I.ROMAŠKO iepazīstināja ar Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājas E.MĀRTIŅASsagatavoto atskaiti par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2018./2019.ak.gada 1.semestrī.  Pašpārvaldē darbojošos studentu skaits palielinājies no 9 uz 24, darbība tiek reklamēta sociālajos tīklos, notiek sadarbība ar Latvijas Studentu apvienību. 17.janvārī notiks Studējošo pašpārvaldes valdes vēlēšanas. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un pozitīvi novērtēja Studējošo pašpārvaldes darbu.

5. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar LSPA cilvēkresursu attīstības plāna (2018.-2024.) īstenošanu 2018.gadā un plāna, atbilstoši LSPA stratēģijai, aktualizēšanu 2019.gadam. Senāts apstiprināja atskaiti par LSPA cilvēkresursu attīstības plāna (2018.-2024.) īstenošanu 2018.gadā un plāna aktualizēšanu 2019.gadam

6. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar sagatavoto projektu par Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtību LSPA.

7. Senāts nolēma deleģēt studiju prorektori prof. A.Fernāti izvērtēt un LSPA vārdā parakstīt nodarbinātības dokumentāciju ar prof. Juri Grantu pēc prof. Jura Granta apstiprināšanas rektora amatā un amata pilnvaru uzsākšanas.  

8. Apstiprināti grozījumi LSPA Komandējumu piešķiršanas, noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtībā LSPA darbiniekiem, papildinot Kārtību ar 6.pielikumu “Sniedzamā informācija par komandējumu vai darba braucienu sabiedrisko attiecību un komunikācijas vajadzībām”.

9. Dažādi

Zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

-          Lūdza docētājus, kuriem ir vērā ņemamas publikācijas, iesniegt dokumentus LZP eksperta tiesību saņemšanai.

-          Informēja par LASE žurnāla iekļaušanu ERIC datu bāzē.

Erasmus programmas koordinators prof. U.Švinks informēja par iespēju 15 – 20 studējošiem doties studiju praksē uz ārzemēm uz 2 mēnešiem.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 6.decembrī

Drukāt

1. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja par LSPA attīstības stratēģijas 2016. - 2020.g.g. plānu īstenošanu 2018.gadā un attīstības plāniem 2019.gadam. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par LSPA attīstības stratēģijas 2016. –2020.g.g. plānu īstenošanu 2018.gadā un apstiprināja LSPA attīstības plānus 2019.gadam.

2. Programmas “Fizioterapija” specializāciju vadītājs asist. M.ČAMPA iepazīstināja ar studiju virziena “Veselibas aprūpe” pašnovērtējuma ziņojumu par 2017./2018.ak.gadu. Apstiprināts Studiju virziena ”Veselības aprūpe” pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018.ak.gadu.
3. Saimniecības direktore V.KURSA informēja par Saimniecības daļas darbību 2018.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 ”Par Saimniecības daļas darbību 2018.gadā” /informācija un lēmums pielikumā/.
4. Apstiprināts Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāns 2019.gadam /plāns pielikumā/.      
5. Iekšējās kvalitātes vadītājs prof. U.GRĀVĪTIS iepazīstināja senatorusar LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu un Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstības plānu 2019.gadam. Senāts apstiprināja Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstības plānu 2019.gadam /plāns pielikumā/.      
6. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 (05.07.2016) un MK rīkojumu Nr. 17 «Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim» Senāts apstiprināja darba algas akadēmijas darbiniekiem un Rektoram ar 2019.gada 1.janvāri.

7. Veikti grozījumi LSPA Iepirkumu organizēšanas kārtībā  (apst. 2018.gada 1.februārī) /pielikumā/.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 1.novembrī

Drukāt

1.   Sporta daļas vadītāju un Sporta kluba valdes priekšsēdētāju doc. S.SAULĪTI par sporta darbu akadēmijā2017./2018.ak.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 “Par sporta darbu LSPA 2017./2018.ak.gadā”, sporta darbs novērtēts kā atbilstošs prasībām /lēmums un atskaite pielikumā/.

2.   Bibliotēkas vadītāja M.ZAĻŪKSNE iepazīstināja ar izstrādāto Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku 2018. – 2022.gadam /pielikumā/. Bibliotēkas vadītāja aicina docētājus būt aktīvākiem un ieteikt literatūru, kuru būtu nepieciešams iepirkt. Apstiprināta Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2018. – 2022.gadam.

3.   Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.KURKINAITE iepazīstinājaar Uzņemšanas komisijas darba plānu 2018./2019.ak.gadam /pielikumā/. Uzmanība galvenokārt pievērsta informācijai un reklāmai par uzņemšanu.

4.   Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi profesionālās pilnveides izglītības programmā «Pamatzināšanas sporta trenera «C» kategorijas sertifikāta iegūšanai» 2019.gadā. Kursantu kuratore šogad būs Diāna Rutks arī Rutkis.

5.   Apstiprinātas katedru slodzes 2018./2019.ak.gadam, ar nosacījumu – koriģēt un akcentēt zinātniskā darba noslodzi.  

6.   Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 5 «Par strukturālām reformām» un grozījumi LSPA shematiskajā struktūrā /pielikumā/.

7.   Apstiprināts Nolikums par treneru – pedagoģisko prakšu bāžu metodiķu tālākizglītību /pielikumā/.      

8.   Apstiprināti grozījumi nolikumos: «LSPA Fizioterapijas nodaļas nolikums», «Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Fizioterapija””, «Nolikums par studiju uzsākšanas kārtību LSPA vēlākos studiju posmos» /pielikumā/.      

9.   Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 6 «Par Studiju virzienu padomju sastāvu» /pielikumā/.      

10. Senāts nolēma apbalvot ar goda nosaukumu «LSPA patriots» par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas slavas un prestiža veicināšanā un sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienu: prof. J.Lanku, prof. V.Lāriņu, asoc.prof. L.Saivu, doc. B.Luiku, LSFP pārstāvi A.Kalniņu.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 4.oktobrī

Drukāt

1. Kreditēšanas komisijas priekšsēdētājs doc. V.MACKARS informēja par Studējošo kreditēšanas komisijas darbu 2017./2018.ak.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2 “Par studentu kreditēšanu un kreditēšanas komisijas sastāvs 2018./2019.ak.gadam: Priekšsēdētājs doc. Verners Mackars, Locekļi: asoc.prof. Ivars Kravalis, Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova, 2.kursa studente Jūlija Bajāriete, 2.kursa studente Anete Pirktiņa.

2. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.KURKINAITE informējapar studentu uzņemšanas rezultātiem 2018.gadā /atskaite pielikumā/.

3. Senatori atbalstīja programmas “Pedagoģija” slēgšanu. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi 2019./2020.ak.gadam visās akreditētajās studiju programmās.

4. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar Studiju domes darba plānu, Sporta daļas vadītājs doc. S.SAULĪTE - ar Sporta domes darba plānu 2018./2019.ak.gadam. Senatori diskutēja par iespējām studējošajiem nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un apstiprināja Studiju domes un Sporta domes darba plānus 2018./2019.ak.gadam /plāni pielikumā/.

5. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plānu 2018./2019. ak.gadam, Senāts to apstiprināja.

6. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar izstrādātajām laika normām slodzes aprēķināšanai. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 3 «Laika normas slodzes aprēķināšanai» /pielikumā/.

7. Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja E.MĀRTIŅA informēja par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2017./2018.gada 2.semestrī.

8. Senāts nolēma:

- Izsludināt konkursu uz LSPA rektora vēlēšanām. Pēc nolikuma (“Nolikums LSPA rektora vēlēšanām”) paredzētie dokumenti jāiesniedz līdz š.g. 4.novembrim.

- Sasaukt Satversmes sapulci LSPA Rektora vēlēšanām 2018.gada 4.decembrī.

- Apstiprināt Rektora vēlēšanu organizēšanas komisijas sastāvu: komisijas priekšsēdētājs Kvalitātes vadītājs, profesors            U.Grāvītis,Vieglatlētikas katedras vadītāja, profesore I.Avotiņa, Vadošā pētniece, docente I.Dravniece, Vadības katedras vadītāja, docente, vadošā pētniece S.Luika, Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja T.Ņikiforova, 4.studiju gada doktorants A.Astafičevs.

9. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja par izmaiņām nolikumos: Nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija”(42722) profesionālās kvalifikācijas „Fizioterapeits” praksi  un Nolikumā studijām pēc individuālā plāna. Senāts apstiprināja grozījumus minētajos nolikumos.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
2 lapa no 17

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv