Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 8.decembrī un 15.decembrī

Drukāt

 

1.SD direktore V.Kursa informēja  par  Saimniecības daļas veiktajiem darbiem 2016.gadā. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un atzinīgi novērtēja SD darbīSaimniecības daļai arī turpmāk jānodrošina nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu pēc struktūrvienību pieprasījumiem akadēmijā un studentu viesnīcā finanšu iespēju robežās; jāinformē struktūrvienības par remontu realizācijas iespējamību un termiņiem.

2.Studiju prorektore  prof. A.Fernāte informēja par Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāna 2016.gadam uzdevumu īstenošanu LSPA /informācija pielikumā/. Uzdevumu izpilde balstīta uz MK rīkojumu, kas pieņemts 2016.gada maijā un LSPA Attīstības stratēģiju. Lūgums šo informāciju izvietot katedrās redzamā vietā un visiem docētājiem iepazīties ar paveikto.

3.Senāts pieņēma zināšanai Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītāja prof. U.Grāvīša informāciju par LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu un akceptēja pieteikuma iesniegšanu exelences sertifikāta saņemšanai. Materiāls pēc noformēšanas  tiks izsūtīts visiem LSPA docētājiem.

4.Senāts apstiprināja Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma  ziņojumus studiju virzienā  «Sporta zinātne» par 2015./16.ak.gadu.

5. Senāts apstiprināja   Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plānu  2016./2017.ak.gadam /pielikumā/.  Lūgums docētājiem – būt aktīvākiem semināru vadīšanā un piedāvāt gatavu tematiku. Atgādinājums no rektors prof. J.Žīdena, ka katram docētājam vēlēšanu periodā jānovada tālākizglītības semināri 8 stundu apjomā.

6.Apstiprināti jaunie  LSPA Dienesta viesnīcas noteikumi /pielikumā/.

7.Apstiprināts Nolikums par studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” padomi  /pielikumā/.

8.Apstiprināts Nolikums par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu LSPA /pielikumā/.

9.Apstiprināta  komandējuma piešķiršanas, noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtību LSPA darbiniekiem /pielikumā/.

10. Senāts pieņēma zināšanai LSPA zinātniski pētniecisko laboratoriju vadītāju atskaites par veikto darbu un apstiprināja uz nākošo periodu par Sporta pedagogijas  attīstības pētniecības laboratorijas vadītāju doc. I.Bulu-Bitenieci,  par Sporta psihologijas pētniecības laboratorijas vadītāju prof. A.Ābeli, par Psihologijas konsultatīvā centra vadītāju asoc.prof. Ž.Vazni, par Rekreācijas pētniecības laboratorijas vadītāju prof. J.Grantu.  

11.Senāts atbalstīja Zinātņu prorektora prof. J.Granta priekšlikumu par Augstu sasniegumu sporta teorijas un prakses pētniecības laboratorijas (vadītājs prof. V.Krauksts) likvidēšanu un prof. V.Krauskta zin.pētn. tēmas  pievienošanu Rekreācijas pētniecības laboratorijai.  Saskaņā ar laboratorijas pievienošanu veikti Grozījumi LSPA struktūrā.  

 

1.Vadošo pētnieku amatos sporta zinātnes nozarē   ievēlēti:  doc.  Signe LUIKA,  doc. Ieva ZVĪGULE,   doc. Kalvis  CIEKURSsporta zinātnes nozares   pētnieka  amatā   ievēlēts lektors  Intars NIKONOVS.  

2.Apstiprināti  profesionālā maģistra  darbu izstrādes  un noformēšanas noteikumi.

3.Apstiprināti profesionālā bakalaura  darbu izstrādes  un noformēšanas noteikumi.

4.Zinātņu prorekotrs prof. J.Grants atgādina, ka līdz 2017.gada 4.janvārim jāiesniedz zinātniskā darba atskaites, nosūtot tās elektroniski Word formātā prorektora asistentei Ilzei Spīķei un katedras vadītājam.

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 3.novembrī

Drukāt

1.  Senāts, atklāti  balsojot,   par  Senāta    priekšsēdētāju   uz nākošajiem  trīs gadiem ievēlēja  prof.  U.Grāvīti; par Senāta priekšsēdētāja vietniekiem - prof. J.Žīdenu un prof. J.Grantu;  par Senāta zinātnisko sekretāri doc. I.Dravnieci.  

2. Kinezioloģijas pētniecības laboratorijas zinātniskā asistenta amatā ievēlēts Sporta medicīnas katedras asistents Mārtiņš Čampa.

3. Sporta daļas vadītājs, Sporta kluba priekšsēdētājs doc. S.Saulīte informēja par sporta darbu akadēmijā 2015./2016.ak.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 5 ”Par sporta darbu LSPA 2015./2016.ak.gadā”  /pielikumā/.

4. Apstiprināts Uzņemšanas komisijas darba plāns 2016./2017.ak.gadam  /pielikumā/.

5. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumus ārvalstniekiem 2017./2018.ak.gadam studiju programmās: Pirmā līmeņa profesionālajā augstākās izglītības  programmā ”Izglītības un sporta darba speciālists”;  Profesionālajā bakalaura auagstākās izglītības programmā ”Sporta zinātne”;  Profesionālajā bakalaura augstākās  izglītības programmā ”Fizioterapija”;  Profesionālajā  Maģistra augstākās izglītības programmā ”Sporta zinātne’;   Profesionālajā  Maģistra augstākās izglītības  programmā ”Veselības aprūpes speciālists sportā”;  Akadēmiskā doktora  augstākās izglītības  programmā ”Sporta zinātne”.

6. Apstiprināta Akadēmiskā personālkomisija uz nākošajiem trīs gadiem:   prof. A.Fernāte, prof. J.Grants, doc. S.Saulīte, prof. I.Avotiņa, doc. I.Dravniece, prof. V.Lāriņš.

7.   Apstiprināts  studiju virziena «Veselības aprūpe» pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016.ak.gadu, ar kuru iepazīstināja studiju virziena vadītāja prof. A.Kļaviņa.

8. Apstiprināts Nolikums par studiju virziena vadības kārtību LSPA  /pielikumā/.

9. Apstiprināts Nolikums par Studiju virziena ”Veselības aprūpe” padomi  /pielikumā/.

10. Apstiprināti nolikumi par  fizioterapeitu praksēm: par  profesionālā  bakalaura  augstākās  izglītības programmas „Fizioterapija” (42722) profesionālās  kvalifikācijas praksi;  par  profesionālā  maģistra  augstākās  izglītības programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) profesionālās  kvalifikācijas „Sporta  fizioterapeits” praksi;  apstiprināti grozījumi  Nolikumā par profesionālā  maģistra  augstākās  izglītības programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) profesionālās  kvalifikācijas “Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” praksi  /nolikumi pielikumā/.     

11. Apstiprināti grozījumi (vērtēšanas sistēmā) Nolikumā par Noslēguma pārbaudījumiem profesionālā  maģistra  augstākās  izglītības  programmās   “Sporta zinātne” un “Veselības  aprūpes speciālists sportā”;  Maģistra  darba plāna  aizstāvēšanas kārtībā Profesionālā maģistra augstākās izglītības  programmā  “Sporta zinātne” un Profesionālā maģistra augstākās  izglītības programmā “Veselības aprūpes speciālists sportā”;  Promocijas darba plāna aizstāvēšanas  kārtībā  Akadēmiskā doktora  augstākās izglītības programmā  “Sporta zinātne” /pielikumā/.

12. Apstiprināti papildinājumi Senāta lēmumā Nr.4 «Laika normas slodzes aprēķināšanai»    /pielikumā/.

13. Senāts nolēma piešķirt LSPA Patriota nosaukumu par paliekošu ieguldījumu LSPA  attīstībā,  augstskolas slavas un prestiža veicināšanu un sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienu bijušajai LSPA Vingrošanas katedras docētājai Līgai Freimanei, Sporta spēļu katedras darbiniecei Norai Pētersonei,  Vieglatlētikas katedras docentam Verneram Mackaram,  LSPA Konventa loceklim Daumantam Znatnajam.

14.  Senāts nolēma atsākt studiju procesu pēc brīvdienām 2017.gada 3.janvārī.

15. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis atgādināja par Amatpersonu deklarāciju aizpildīšanu jaunajiem un arī bijušajiem senatoriem. Zinātņu prorektors prof. J.Grants informēja par Baltijas  10. (jubilejas) zinātniskās konferences organizēšanu  2017.gada   26. - 28.aprīlī;  Erasmus+  koordinators prof. U.Švinks  informēja par  iespēju 19 docētājiem  doties pieredzes apmaiņā  uz ārzemēm Erasmus programmas ietvaros.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 6.oktobrī

Drukāt

1. Senāts noklausījās Uzņemšanas komisijas atbildīgās sekretāres A.Kurkinaites  informāciju par studentu uzņemšanas rezultātiem 2016.gadā /informācija pielikumā/ un  izteica pateicību Uzņemšanas komisijas atbildīgajai sekretārei A.Kurkinaitei un Uzņemšanas komisijas  locekļiem.  Senārs astiprināja Uzņemšanas noteikumus 2017./2018.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās: Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA  SPECIĀLISTS” (kods 41813); Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „SPORTA  ZINĀTNE” (kods 42813); Studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „FIZIOTERAPIJA” (kods 42722); Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „SPORTA  ZINĀTNE” (kods 47813); Studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” (kods 47722) ar kvalifikāciju „SPORTA FIZIOTERAPEITS” vai „PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU SPECIĀLISTS REHABILITĀCIJĀ”; Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskādoktora augstākās izglītības programmā „SPORTA  ZINĀTNE” (kods 51813).

2. Senāts apstiprināja  Senāta lēmumu Nr. 3 ”Par studentu kreditēšanu” /pielikumā/.

3. Sporta  nozares  bibliotēkas vadītāju  M.Zaļūksne informēja  par LSPA Sporta nozares bibliotēkas  un Sporta informācijas centra gatavību akreditācijai   /informācija par akreditācijas komisijas ieteikumu izpildi pielikumā/. Lūgums katedrām izvirzīt pārstāvjus jaunajai LSPA bibliotēkas padomei, kuru plānots apstiprināt 2017.gada februārī.

4. Apstiprināti Studiju domes un Sporta domes darba plāni 2016./2017.ak.gadam /pielikumā/.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai”  /pielikumā/. 

6. Apstiprināts Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns  2016./2017.ak.gadam /pielikumā/.

7. Senāts noklausījās Studiju   prorektores   prof. A.Fernātes  un  rektora  prof. J.Žīdena sniegto informāciju par   LSPA   Stratēģijas un  Attīstības stratēģijas īstenošanas  plānojumu 2016.-2020.gadam. Līdz līguma noslēgšana ar LR IZM jāatrisina jautājums par prioritāro zinātnisko virzienu noteikšanu akadēmijā.

8. Senāts nolēma sasaukt LSPA Satversmes sapulci 2016.gada 20.oktobrī plkst. 15.10  jauna Senāta sastāva un akadēmiskās šķīrējtiesas ievēlēšanai un apstiprināt  Satversmes sapulces dalībnieku kvotas Satversmes sapulces delegātu ievēlēšanai uz 3 gadiem.

9. Apstiprināti grozījumi  Senāta lēmumā Nr. 1 ”Par studiju procesu  2016./2017.ak.gadā” /pielikumā/.

10. Apstiprinātas izmaiņas Fizioterapijas programmas 1. un 2.studiju gada studiju grafikos.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par Profesoru padomes sēdi 30.augustā un SENĀTA sēdi 2016.gada 29.augustā

Drukāt

Profesoru padomē par PROFESORIEM ievēlēti: asoc.prof.A.FERNĀTE, prof.D.KRAUKSTA, prof.V.LĀRIŅŠ, prof.A.PAEGLĪTIS, prof.A.RUDZĪTIS.

1. Senāta sēdē konkursa kārtībā ievēlēti par: Vingrošanas katedras vadītāju asoc.prof. L.Žiļinskis; Sporta med.kat.docenti Z.Galeja, Sporta med.kat. lektori J.Lieldidža-Kolbina, Sporta med.kat. asistentu M.Čampa, par Vingrošanas kat. zinātnisko asistenti D.Makarova.

2. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.1 ”Par studiju procesu 2016./2017.ak.gadā” (apstiprināti programmu direktori, kvalifikāciju vadītāji, atbildīgie par praksēm) /pielikumā/.

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.2 ”Par pavasara sesijas rezultātu izvērtējumu  2015./2016.ak.gadā”, kurā Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis analizē studiju darbu akadēmijā  /pielikumā/.

4. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis informēja par LSPA absolventu aptauju  un par akadēmijas gatavību  izcilības (ekselences) sertifikāta saņemšanai /prezentācija tiks izsūtīta/.

5. Apstiprināts pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases Nolikums  Darbības  programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesasitīt ārējofinansējumu, ieguldot  cilvēkresursos un infrastruktūrā»  /pielikumā/.

6. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju studijām Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 2016./2017. akadēmiskajā gadā  /pielikumā/.

7.Nodibināts Jogas Izcilības centrs. Par Jogas Izcilības centra vadītāju uz 3 gadiem apstiprināta doktorante Sunitha RAVI. Sakarā arJICdibināšanu apstiprināti grozījumi akadēmijas struktūrā.

8. Apstiprinātas akadēmijas darbinieku darba algas 2016./2017.ak.gadā.

9. Apstiprināta pieņemšana darbā 2016./2017.akadēmiskajā gadā: viesdocētāji:  Informātikas katedras vadītājs  prof. J.LANKA, Vadības katedras vadītāja doc.S.LUIKA, profesore Vadības katedrā A.KUZŅECOVA, profesors Informātikas katedrā J.DRAVNIEKS, asoc. profesors Vingrošanas katedrā V.DEMČENKO, asoc.profesore Slēpošanas katedrā L.SAIVA, asoc.profesors Slēpošanas katedrā I.KRAVALIS, docents Vieglatlētikas katedrā V.MACKARS, docents Vadības katedrā J.BAUMANIS,  docente Sporta spēļu katedrā D.KREPŠA, docente Vingrošanas katedrā Ļ.MAĻARENKO, docente Peldēšanas katedrā V.M.UPMALE, lektors Vieglatlētikas katedrā G.ANDERSONS, lektore Vadības katedrā K.GORBUNOVA,  pētniece Vadības katedrā I.BUDVIĶE, lektors  Informātikas katedrā V.ĀBOLIŅŠ, lektors Vingrošanas katedrā D.DANNE, lektore Sporta spēļu katedrā G.PAEGLE,  asistents Smagatlētikas katedrā J.GLAZKOVS, asistents Vingrošanas katedrā D.SAVČENKO, asistents Sporta spēļu katedrā K.SLAIDIŅŠ, asistente Sporta spēļu katedrā A.TIHOVSKA, asistente Anatomijas katedrā Z.ŠMITE; vadošie pētnieki: I.BULA-BITENIECE,  V.KRAUKSTS,  pētniece I.SPĪĶE, zinātniskais asistents Ē.VISOCKIS.

 Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 16.jūnijā

Drukāt

1. Studiju  prorektore  asoc.prof.   A.Fernāte informēja  par  diplomu   izsniegšanu  2016.gada absolventiem. 21.jūnijā noteiktā parauga diplomus saņems 134 absolventi: programmā ”Izglītības un sporta darba speciālists”- 37, ”Fizioterapija”-  19, ”Sporta zinātne” – 63, ”Veselības aprūpes speciālists sportā” -  7, ”Sporta zinātne” – 8.  Summējot absolventus, kuri saņēma diplomus ziemā, šogad akadēmiju pabeidza 177 speciālisti.  Paldies docētājiem par labi padarīto darbu!

2. Apstiprināts   Senāta   lēmums   Nr. 13   “Par  imatrikulāciju studijām  2016./2017.ak.gadā”.

3. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par Ētikas lietu  komisijas darbu  2015./2016.ak.gadā un apstiprināja Ētikas lietu komisijas sastāvu turpmākajiem trīs gadiem: docētāji Z.Galeja, M.Jakovļeva, I.Immere, I.Nikonovs, U.Ciematnieks,  studente U.Malta.

4. Apstiprināti grozījumi nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās izglītības  programmas  “Sporta zinātne”, profesionālā maģistra  augstākās izglītības  programmas  “Sporta zinātne” kvalifikācijas “Sporta skolotājs” pedagoģisko praksi.

5. Apstiprināts LSPA Sporta zinātnes nozares Profesoru padomes sastāvs.

6. Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā vadošajam pētniekam prof. E.Popovam  un  vadošajam pētniekam prof. V.Kraukstam piešķirts  goda nosaukumu  Emeritus profesors

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
10 lapa no 20
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv