Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 14.maijā

Drukāt

1.     Senāts noklausījās Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšēdētājas asoc.prof. I.Smukās ziņojumu par Akadēmiskās šķīrējtiesas darbu. 2019./2020.ak.gadā iesniegumi nav saņemti.

2.     Vadības un komunikāciju zinātnes katedras docentes amatā vienbalsīgi tika ievēlēta Aiga PAIKENA.

3.     Revīzijas komisijas priekšsēdētājs doc. K.Ciekurs informējapar Revīzijas komisijas paveikto 2019./2020.ak.gadā. Lielākā vērība pievērsta materiālo vērtību sakārtošanai un uzskaitei.

4.   Apstiprināti studiju grafiki Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā ”Veselības aprūpes speciālists sportā” studiju virzienos ”Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” un ”Sporta fizioterapeits” 2020./2021.ak.gadam.

5.     Apstiprinātas izmaiņas 2019./2020.ak.gada Sporta zinātnē un Fizioterapijā PLK, NLK, NLN 3. un 4.studiju gadastudiju grafikos, kas bija nepieciešamas sakarā ar ārkārtas situācijas ieviešanu.

6.   Senāts nolēma izsludināt atklātu konkursu uz: vienu profesora amata vietu Smagatlētikas katedrā, sešām asociētā profesora vietām (1 – Anatomijas katedrā, 1 – Slēpošanas katedrā, 2 - Sporta spēļu katedrā, 1- Teorijas katedrā, 1 – Vadības katedrā), vienu docenta amata vietu Sporta spēļu katedrā un divām lektora amata vietām (pa 1 Sporta medicīnas un Sporta spēļu katedrās), kā arī uz Slēpošanas katedras vadītāja, Sporta spēļu katedras vadītāja un Teorijas katedras vadītāja amata vietām.

7.   Senāts apstiprināja grozījumus LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares profesoru padomes nolikumā /pielikumā/.

8.   Senāts apstiprināja grozījumus LSPA nolikumā par LSPA Veselības un sporta zinātnes Promocijas padomes darbību /pielikumā/.

9.   Studiju prorektore prof. A.Fernāte iepazīstināja ar LSPA modernizācijas un internacionalizācijas stratēģiju 2021. - 2027.gadam. Senāts apstiprināja stratēģiju /pielikumā/.

10.Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par izmaiņām šī ak.gada studiju procesā un par nepieciešamajiem grozījumiem Uzņemšanas noteikumos, kas skar studējošo uzņemšanas datumus: Bakalauri SZ un Fizioterapijā klātienē 27.07-4.08; neklātienē 03.08 – 05.08; Maģistri SZ un Fizioterapijā, Doktori SZ 04.08 – 05.08; 1.līmeņa treneri 27.07 – 31.07. Senāts apstiprināja grozījumus Uzņemšanas noteikumos 2019./2020.ak.gadam.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 2.aprīlī

Drukāt

       Rektors prof. J.Grants izteica pateicību visiem Akadēmijas docētājiem, darbiniekiem un studentiem, kuri pašaizliedzīgi un godprātīgi veic savu darbu, piemērojoties jaunajiem apstākļiem, kas prasa lielāku pašmotivāciju un pašdisciplīnu, un nodrošina studiju procesu.

1. Senāts apstiprināja LSPA Profesoru padomes sastāvu, ievēlot sastāvā Valmieras Valsts ģimnāzijas sporta skolotāju, Latvijas Sporta skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieci Maiju PRIEDĪTI sporta skolotāja V.Loseva vietā. Profesoru padomes sastāvs:

Priekšsēdētājs - Dr.paed., profesors Juris GRANTS

Locekļi:

Dr.paed., profesors Leonīds ČUPRIKS

Dr.paed., profesore Andra FERNĀTE 

Dr.paed., profesors Uldis GRĀVĪTIS

LOK un LSFP pārstāvis Andris KALNIŅŠ

Dr.paed., LOA prezidents Ivans KLEMENTJEVS

Dr.habil.paed., profesors Jānis LANKA

Dr.med., profesore Inese PONTAGA

Mg.paed., LSSA valdes priekšsēdētāja vietniece Maija PRIEDĪTE

LSMA prezidente Sandra ROZENŠTOKA

Dr.paed., profesors Jānis ŽĪDENS.

2. Senāts noklausījās Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedras vadītājas prof. Dainas Kraukstas atskaiti par Slēpošanas katedras darbu no 2015./2016. līdz 2019./2020.ak.gadam. Katedras darbs tika novērtēts kā labs, sagatavota pilnīga un izsmeļoša informācija. Katedrai jāturpina: pilnveidot studējošo zinātnisko darbību sadarbībā ar prakšu organizācijām un docētāju individuāli pētniecisko darbību, iesaistot docētājus maģistra un doktora darbu vadīšanā; izstrādāt un publicēt metodiskos darbus, kā arī jāveicina sadarbību ar darba devējiem par absolventu iesaisti darba tirgū /Senāta lēmums Nr.15 ”Par Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedras darbību no 2015./2016.ak.g. līdz 2019./2020.ak.g.” pielikumā/.

3. Senāts apstiprināja akreditēto studiju grafikus 2020./2021.ak.gadam: 1.līmeņa profesionālās izglītības programmā, Profesionālā Maģistra, Akadēmiskā Doktora, Bakalaura programmās Sporta zinātnē un Fizioterapijā.

4. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 16 ”Par studiju maksas noteikšanu 2020./2021.ak.gadam” /pielikumā/.

5. Senāts apstiprināja LSPA Galveno organizatorisko pasākumu plānu un Senāta darba plānu 2020./2021.ak.gadam /pielikumā/.

6. Senāts apstiprināja grozījumus Akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikumā /pielikumā/.

7. Dažādi

* Prof. A.Fernāte informēja par jauno studiju programmu licencēšanu.

* Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Rolanda ĶĪKULE iepazīstināja ar studējošo aptauju par darbu ārkārtas apstākļos COVID–19 izsludinātās pandēmijas laikā /informācija mājaslapā https://www.lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=4274:lspa-studjoie-vislielks-neskaidrbas-par-studiju-gada-noslgumu&catid=112:studentiem&Itemid=139.

* Notika diskusija par krīzes perioda aktualitātēm studiju procesa nodrošināšanā:

nodarbību, 4.kursa prakses vadīšanu, valsts pārbaudījumiem, docētāju atklāto stundu, semināru vadīšanu, profesionālās kompetences pilnveidi, katedru un struktūrvienību sēžu, kā arī par aizklāto vēlēšanu organizēšanu. Tika runāts par iespējamo semestra pagarināšanu, par studiju procesa kvalitāti, nodarbību režīmu, bakalaura darbu izstrādi, bibliotēku darbu, pieeju zinātniskajām datu bāzēm, docētāju un studējošo disciplīnu, studiju maksām, studiju kursu aprakstiem, par kontroles mehānisma ieviešanu studējošo apmeklējumam, par nodarbību vadīšanu tam paredzētajā laikā, par KVS iespējām un priekšrocībām, un citiem jautājumiem.        

Aicinājums docētājiem - konkrētajā laikā pēc nodarbību saraksta docētājam jābūt skaip auditorijā un tikai tad var dot studējošiem norādījumus iet uz citu platformu – zoom, discord, webex u.c. Katedru vadītājiem lūgums ievākt informāciju, kuri docētāji un kurā laikā izmanto alternatīvās platformas.

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 5.martā

Drukāt

1.     Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis informēja par 2019./2020.ak.gada Ziemas sesijas rezultātiem. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 13 ”Ziemas sesijas rezultāti 2019./2020.akadēmiskajā gadā” /pielikumā/.

2.      Senāts apstiprināja grozījumus Sporta nozares bibliotēkas nolikumā /pielikumā/.

3.      Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 ”Par sertifikātu izsniegšanu” /pielikumā/, akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas ”Sporta zinātne” sertifikātu saņems absolvente Gundega Ulme.

4.      Senāts pieņēma zināšanai Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas informāciju /pielikumā/.

5.      Senāts apstiprināja Profesionālā bakalaura studiju programmu «Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība». Programmas direktora amatā apstiprināta asociētā profesore I.Bula-Biteniece.

6.      Senāts apstiprināja grozījumus nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” /pielikumā/.

7.      Senāts akceptēja rektora J.Granta 2020.gada 3.marta iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu no 2020.gada 23.marta līdz 29.martam.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 6.februārī

Drukāt
 1. Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens un Zinātnes daļas vadītāja U.Gūtmane informēja par LSPA zinātnisko darbību 2019.gadā /Senāta lēmums ar informāciju pielikumā/. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 12 ”Par LSPA zinātnisko darbību 2019.gadā”. LSPA zinātniskā darbība novērtēta kā atbilstoša zinātniskās darbības prasībām augstskolā un Zinātniskās darbības likumam. Struktūrvienību vadītājiem jāveicina aktīvāka LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku publicēšanās datu bāzēs Thomson Reuters Web of Science un Scopus;  jāveicina LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku publicēšanos LSPA zinātnisko un metodisko rakstu krājumā (elektroniskajā versijā), kā aŗī  jāizmanto Sporta zinātnes pētniecības laboratoriju un Veselības aprūpes sportā izpētes centru docētāju un studentu zinātnisko pētījumu veikšanā; jāsekmē starpdisciplināru sadarbību kopīgu pētījumu veikšanai un publikācijām
 2. Apstiprināts Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas nolikums /pielikumā/.
 3. Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Rolanda Ķīkule informēja par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2019./2020.ak.gada 1.semestrī /atskaite pielikumā/.
 4. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par diplomu izsniegšanu 2020.gada absolventiem. Akadēmiju absolvē 22 profesionālie bakalauri programmā ”Sporta zinātne” (3 cilvēki Pilna laika klātiene, 19 – Nepilna laika neklātiene) un 9 profesionālie bakalauri programmā ”Fizioterapija” (1 cilvēks Pilna laika klātiene un 8 cilvēki Nepilna laika klātiene).
 5. Senāts nolēma izsniegt diplomus 2020.gada absolventiem.
 6. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par personālresursu attīstību 2019.gadā un personālresursu attīstības plānu 2020.gadam /atskaite un plāns pielikumā/. Senāts apstiprināja atskaiti par personālresursu attīstību 2019.gadā un personālresursu attīstības plānu 2020.gadam.
 7. Apstiprināti grozījumi nolikumā par Gala un valsts eksāmenu  pārbaudījumiem /pielikumā/.
 8. Apstiprināti grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos LSPA Studentu dienesta viesnīcā /pielikumā/.

  Apstiprināta statistiskā atskaite par Profesoru padomē ievēlētajiem profesoriem 2018. un 2019.gadā iesniegšanai AIP.

  Apstiprināti grozījumi Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas ”Veselības aprūpes speciālists sportā” profesionālās kvalifikācijas ”Sporta fizioterapeits” 1.studiju gada 2019./2020.ak.gada studiju plānā.


Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 9.janvārī

Drukāt

1. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informējapar Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2019.gadā un sagatavoto plānu 2020.gadam. Apstiprināta atskaite par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2019.gadā un aktualizēts Pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.gadam /atskaite un plāns pielikumā/.

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par Studiju departamenta darbu 2019.gadā un par Studiju departamenta darba plānu 2020.gadam. Senāts apstiprināja atskaiti un darba plānu 2020.gadam /atskaite un plāns pielikumā/. Lūgums visiem docētājiem – ja ir izmaiņas studiju kursā, laicīgi paziņot par to Studiju departamentam.  

3. Zinātnes daļas vadītāja U.Gūtmane informējapar sagatavotajiem Zinātnes daļas struktūvienību Veselības aprūpes sportā izpētes centra un Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas nolikumiem. Senāts apstiprināja Veselības aprūpes sportā izpētes centra nolikumu /pielikumā/.

4. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par apkopotajiem pašnovērtējuma ziņojumiem studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2018./2019.ak.gadu. Senāts apstiprināja pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2018./2019.ak.gadu.

5.   Datorsistēmu un datortīklu administrators J.Nicmanis informēja par IT jomas attīstību un finansēm 2018. – 2020.g.g. Senāts pieņēma zināšanai sagatavoto pārskatu par LSPA IT jomu un konceptuāli atbalstīja izteiktos priekšlikumus, tālāk jautājumi jārisina darba kārtībā.

6.    Dažādi:

Programmas vadītāja prof. A.Kļaviņa ierosināja veikt izmaiņas 2019./2020.ak.g. studiju plāna 1.st.gada grafikos fizioterapijā, sakarā ar docētājas slimošanu. Senāts apstiprināja izmaiņas studiju plāna grafikos fizioterapijā 2019./2020.ak.g. 1.st.g.

Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens informēja par LSPA zinātnisko konferenci, kas notiks 2020.gada 5.februārī. Pieteikšanās paredzēta līdz 30.janvārim. Plenārsēdē uzstāsies profesors no Kauņas universitātes A.Skarbalius un LSPA prorektore prof. A.Fernāte kopā ar vadošo pētnieci A.Zušu. Darbs risināsies 3 sekcijās. Plkst. 9.00 paredzēta vizīte uz pētniecisko laboratoriju.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
3 lapa no 20
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv