Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 30.augustā

Drukāt

INFORMĀCIJA

par Profesoru padomes sēdi 2018.gada 29.augustā

Par LSPA Profesoru padomes priekšsēdētāju apstiprināts prof. Juris Grants, Profesoru padomes sēdē par asociētajām profesorēm ievēlētas Inga LIEPIŅA un Ingrīda SMUKĀ.

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2018.gada 30.augustā

1. Senāta sēdē amatos ievēlēti :

Ivars KRAVALIS par Studiju departamenta vadītāju;

Leonīds ČUPRIKS par Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras vadītāju;

Sergejs SAULĪTE par Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras docentu;  

Krišjānis KUPLIS par Vieglatlētikas katedras lektoru.

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis sniedza 2018./2019.akad.gada pavasara sesijas rezultātu izvērtējumu /informācija Senāta lēmumā/. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 1 ”Pavasara sesijas rezultātu izvērtējums 2018./2019.akad.g.”.

3. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju pilna laika studijām studiju virzienu «Izglītība, pedagoģija, sports» un «Veselības aprūpe» profesionālā bakalaura , profesionālā maģistra, akadēmiskā doktora studiju programmās un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā LSPA 2018./2019.ak.gadā».

4. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis informēja par LSPA absolventu aptauju 2018.gadā.

5. 2018./2019.ak.gadā darbā pieņemti viesdocētāji: par viesprofesoru Teorijas katedrā Uldis ŠVINKS, par asociēto viesprofesori Vadības katedrā Tatjana TAMBOVCEVA, par asociēto viesprofesori Anatomijas katedrā Maija DZINTARE,par asociēto viesprofesori Anatomijas katedrā Oksana KOĻESOVA,par asociēto viesprofesori Slēpošanas katedrā Laima SAIVA, par asociēto viesprofesoru Sporta spēļu katedrā Andris SPUNDE,par docentu ar Teorijas katedras vadītāja pienākumiem Uģis CIEMATNIEKS, par viesdocentu Vieglatlētikas katedrā Verners MACKARS, par viesdocenti Vadības katedrā Līvija ZEIBERTE, par viesdocentu Vadības katedrā Juris BAUMANIS,   par viesdocenti Sporta spēļu katedrā Daina KREPŠA, par viesdocentu Sporta spēļu katedrā Vladimirs LAPIŅŠ,         par viesdocenti Vingrošanas katedrā Ļubova MAĻARENKO, par vieslektori Sporta medicīnas katedrā Evita DUBIŅINA, par vieslektori Anatomijas katedrā Zane ŠMITE, par vieslektori Sporta spēļu katedrā Aleksandra TIHOVSKA, par vieslektoru  Vieglatlētikas katedrā Gunārs ANDERSONS, par viesasistentu Sporta spēļu katedrā Rihards LEJA, par viesasistentu Informātikas katedrā Raivo SAULGRIEZIS, par viesasistentu Sporta medicīnas katedrā Kalvis POGULIS, par vadošo viespētnieku Sporta zinātnes daļā Viesturs KRAUKSTS.

8. Apstiprinātas akadēmijas   darbinieku   algas 2018./2019.ak.gadam.

9. Apstiprinātas izmaiņas grafikos 3.studiju gadam.

10. Aktualizēti LSPA attīstības plāni, ar kuriem Senāta locekļus iepazīstināja studiju prorektore prof. A.Fernāte.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 21.jūnijā

Drukāt

1.Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja par diplomu izsniegšanu 2018.gada absolventiem. Diplomus saņems 201 sporta un veselības aprūpes speciālists, doktora, maģistra, bakalaura un 1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmās: 9 profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas “Veselības aprūpes speciālists sportā”, 10 “Sporta zinātne” maģistrantūras absolventi, kā arī 3 akadēmiskās doktora programmas “Sporta zinātne” absolventes; 68 absolventi profesionālā bakalaura programmā "Sporta zinātne", 64 absolventi profesionālā bakalaura programmu „Fizioterapija”. Augstākās izglītības diplomus saņems 47 pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Izglītības un sporta darba speciālists”  speciālisti. Bakalauri Sporta zinātnē pa kvalifikācijām: Vecākais treneris, Sporta skolotājs – 19, Vecākais treneris, Vadītājs – 29, Vecākais treneris, Rekreācijas speciālists – 11, Sporta skolotājs, Vadītājs – 5, Sporta skolotājs, Rekreācijas speciālists – 2. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 16 ”Par sertifikātu izsniegšanu Doktora studiju programmas ”Sporta zinātne” absolventiem” /pielikumā/.

2.Ētikas komisijas priekšsēdētāja doc. I.IMMERE informēja par komisijas darbu 2017./2018.ak.gadā. Senāts atbalstīja priekšsēdētājas priekšlikumu iekļaut nākamā gada Studiju domes darba plānā jautājumu par Ētikas komisijas darba procesa un termiņu pārskatīšanu.

3.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 ”Par studiju procesu 2018./2019. ak.gadā” /pielikumā/.

4.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 ”Par imatrikulāciju studijām 2018./2019. ak.gadā” /pielikumā/.

5.Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki profesionālajā maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sporta jomā” 2018./2019.ak.gadam.

6.Apstiprināts LSPA Profesoru padomes sastāvs: prof. Juris Grants, prof. Uldis Grāvītis, prof. Andra Fernāte, prof. Leonīds Čupriks, prof. Inese Pontaga, prof. Jānis Lanka, prof. Jānis Žīdens, profesionālo apvienību pārstāvji Andris Kalniņš, Voldemārs Losevs, Sandra Rozenštoka, Ivans Klementjevs. Akadēmijas starptautiskās vērtēšanas komisijas sastāvs: prof. U.Grāvītis, prof. J.Lanka, prof. A.Fernāte.

7.Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā profesorei Intai Mārai RUBANAI un profesoram Jurim DRAVNIEKAM piešķirts goda nosaukumu Emeritus profesors.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 10.maijā

Drukāt

 

1. Galvenā grāmatvede S.PANOVA informēja par akadēmijas finansiālo darbību 2017.gadā. Apstiprināts finanšu pārskats par 2017.gadu, akadēmijas budžeta izdevumu un ieņēmumu tāme. Pielikumā finanšu darbības pārskats.

2.Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs prof. A.PAEGLĪTIS informēja, ka 2017./2018.ak.gadā Akadēmiskā šķīrējtiesā neviens iesniegums nav saņemts, līdz ar to šķīrējtiesas darbība nenotika un lēmumi netika pieņemti.

3.Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 13 ”Par maksas pakalpojumu noteikšanu”, kas stāsies spēkā ar 2018.gada 1.septembri /pielikumā/.

4.Teorijas katedras vadītāja doc. I.IMMEREatskaitījās par Teorijas katedras darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g. Apstiprināts senāta lēmums Nr. 12, Teorijas katedras darbs atzīts par atbilstošu. /Atskaite un lēmums pielikumā/.

5. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz akadēmiskā un vadības personāla amata vietām: divām asociētā profesora amata vietām Slēpošanas katedrā; docenta amata vietu Smagatlētikas katedrā; lektora amata vietu Vieglatlētikas katedrā; Studiju departamenta vadītāja amata vietu un Smagatlētikas katedras vadītāja amata vietu.

6.Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki profesionālā bakalaura programmā «Sporta zinātne» 2018./2019. ak. gadam Nepilna laika neklātienē, 1.līmeņa profesionālā studiju programmā kvalifikācijā «Sporta veida treneris», Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā, Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā, profesionālā bakalaura programmā «Fizioterapija».

7. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE prezentējaLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu, kuru Senāts akceptēja.

8. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTEprezentēja 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”  LSPA projekta „Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” darba programmu, kas ir izstrādāta un apstiprināta stratēģiskā partnerībā ar LSPA zinātnisko institūciju pārstāvjiem un LSPA  studējošo  pašpārvaldi.  Senāts akeptēja minēto plānu.

9. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstinājaar grozījumiem nolikumā par Bakalaura noslēguma eksāmeniem, kurus Senāts akceptēja.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 5.aprīlī

Drukāt

Studējošo pašpārvaldē ievēlēti senatori: doktorants M.Čampa, maģistrante I.Kumpiņa, pašpārvaldes priekšsēdētāja E.Mārtiņa, studējošie S.Martinsone, S.Roga, I.Ivanova, J.Bajāriete.

1.Smagatlētikas katedras vadītājs prof. L.ČUPRIKS informēja par Smagatlētikas katedras darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g. Senāts Smagatlētikas katedras darbu atzina par labu. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 10 Par Smagatlētikas katedras darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g. /pielikumā/.

2. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki studiju programmā «Sporta zinātne» 2018./2019.ak.gadam.

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 11 «Par Studiju maksu noteikšanu 2018./2019. ak.gadam /pielikumā/.

4.Apstiprināti LSPA Senāta darba plāns un LSPA galveno organizatorisko darba plāns 2018./2019.ak.gadam /pielikumā/.

5.Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja E.MĀRTINA informēja Senātu par Studējošo pašpāvaldes darbu un finansēm 2017./2018.gada 1.semestrī.

6 Aktualizēti plāni:

LSPA izglītības programmu attīstības plāns (iekļaujot studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu);

LSPA cilvēkresursu attīstības plāns;

LSPA akadēmiskā personāla attīstības un piesaistes pasākumu plāns;

LSPA pedagoģijas izglītības attīstības plāns (sporta skolotāju sagatavošanā).

7. Rektors prof. J.ŽĪDENS informēja par sadarbību ar RSU - 3. aprīlī notika abu augstskolu vadības tikšanās un noslēgta vienošanās par kopīgu studiju programmu un pētniecības grantu veidošanu sporta medicīnā un sabiedrības veselības jomā.

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 1.martā

Drukāt

1.Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis iepazīstināja Senāta locekļus ar 2017./2018.ak.gada ziemas sesijas rezultātu izvērtējumu, iekļaujot arī   SVID analīzi /pielikumā Senāta lēmums ar informāciju par ziemas sesijas rezultātiem/. Senāts atzina 2017./2018.ak.gada ziemas sesijas rezultātus par apmierinošiem ar pozitīvu izaugsmes tendenci. Studiju Domē līdz 2018.gada 1.aprīlim jāapspriež un jāizvērtē SVID analīzes rezultātus.

2. Apstiprināti LSPA Sporta zinātnes nozares bibliotēkas Noteikumi /pielikumā/.

3. Apstiprināti grozījumi LSPA Sporta zinātnes nozares bibliotēkas nolikumā /pielikumā/.

4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 par akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas «Sporta zinātne» 2017./2018.ak.gada abolventiem /pielikumā/.

5. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu 2017./2018.ak.gadā un diplomu izsniegšanu maģistrantūras absolventiem.

6. Apstiprināts LSPA cilvēkresursu attīstības plāns.

7. Apstiprināts LSPA akadēmiskā personāla attīstības un piesaistes pasākumu plāns.

8. Apstiprināts LSPA izglītības programmu attīstības plāns (iekļaujot studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu).

9. Aktualizēti LSPA pedagoģijas attīstības plāns un LSPA pedagogu izglītības komunikācijas un publicitātes plāns /pielikumā/.

10. Apstiprināta statistiskā atskaite par Profesoru padomes darbību 2017.gadā iesniegšanai AIP.

11. LSPA Studentu pašpārvalde pārdēvēta par Studējošo pašpārvaldi.

12. Saskaņā ar nosaukuma ”Studējošo pašpāvalde” pieņemšanu apstiprināti grozījumi LSPA Studējošo pašpārvaldes nolikumā /pielikumā/ un izmaiņas LSPA struktūrā.

13. Apstiprināts LSPA Apbalvojumu nolikums /pielikumā/.

14. Atgādinājums par 2017.gada Valsts amatpersonu deklarācijas iesniegšanu līdz 1.aprīlim.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
3 lapa no 17

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv