Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 7.aprīlī, protokols Nr. 10

Drukāt

1. Vadības un komunikācijas zinātņu katedras vadītāja p.i. Monta Jakovļeva atskaitījās par katedras darbu no 2017./2018.ak.g. līdz 2021./2022.ak.g. /atskaite pielikumā/. Senāts Vadības katedras darbu atzina par labu, tai pašā laikā uzdeva katedras vadītājai aktivizēt visus katedras docētājus iesaistīties kvalifikācijas “Vadītājs sporta jomā” studentu diplomdarbu vadīšanā, kā arī rosināt docētājus aktivizēt zinātnisko darbību un turpināt izstrādāt un publicēt studijām nepieciešamos metodiskos darbus /lēmums Nr. 10 pielikumā/. Senatori izteica pateicību vairākiem katedras docētājiem: Montai Jakovļevai, Ivetai Bogei, Anastasijai Ropai, Ievai Rudzinskai, Signei Luikai, un sevišķi Ludmilai Malahovai.

2. Senāts apstiprināja akreditēto programmu studiju grafikus 2022./2023.ak.gadam 1.līmeņa profesionālajā studiju programmā kvalifikācijā ”Sporta veida treneris”, profesionālajā bakalaura studiju programmā ”Sporta zinātne” un profesionālajā maģistra studiju programmā ”Sporta zinātne”.

3. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr.11 ”Par studiju maksas noteikšanu 2022./2023.ak.gadam” /pielikumā/.

4. Senāts apstiprināja LSPA galveno organizatorisko pasākumu plānu un Senāta sēžu darba plānu 2022./2023.ak.gadam” /pielikumā/.

5. Senāts pieņēma zināšanai profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē programmas direktores asoc.prof. Ingas Liepiņas sniegto informāciju par profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas 2021./2022. ak.gada rezultātiem un nolēma izsniegt diplomus pieciem profesionālā maģistra programmas sporta zinātnē absolventiem.

6. Senāts apstiprināja grozījumus LSPA Padomnieku konventa nolikumā /pielikumā/.

7. Senāts iekļāva LSPA Padomnieku Konventa sastāvā Gintu Kuzņecovu un Arti Lagzdiņu, un līdz ar to apstiprināja LSPA Padomnieku konventu 17 cilvēku sastāvā: Raimonds Bergmanis, Agra Brūne, Ziedonis Čevers, Juris Dalbiņš, Ilgvars Forands, Jevgeņijs Kisiels, Ivans Klementjevs, Rihards Kozlovskis, Gints Kuzņecovs, Artis Lagzdiņš, Māris Riekstiņš, Uļjana Semjonova, Žoržs Tikmers, Austris Vasips, Juris Visockis, Ēriks Zaporožecs, Daumants Znatnajs.

8. Senāts apstiprināja grozījumus LSPA Senāta nolikumā /pielikumā/.

9. Senāts apstiprināja Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas sastāvu: priekšsēdētājs asoc.prof. Kalvis Ciekurs, priekšsēdētāja vietniece Personāldaļas vadītāja Aiva Alksne, sekretāre asoc.prof. Irēna Dravniece, locekļi vad.pētniece Monta Jakovļeva, un studente Laura Zutere. Jāievēlē jauns Satversmes sapulces sastāvs, kurā ietilps 36 akadēmiskā personāla pārstāvji, 12 vispārējā personāla pārstāvji un 12 studējošie.

10. Senāts nolēma sasaukt Satversmes sapulci 2022.gada 25.maijā plkst. 15.30.

11. Senāts noklausījās Senāta priekšsēdētāja prof. Ulda Grāvīša sniegto informāciju par LSPA Padomes sastāvu: valsts prezidenta izvirzīta pārstāve Sandra Rozenštoka, MK izvirzītie pārstāvji Dace Kārkle un Kaspars Rožkalns,  LSPA senāta ievēlētie pārstāvji Daina Krauksta un Andris Rudzītis. Padome darbu sāks 2022.gada 27.aprīlī.

12. LSPA Veselības un sporta zinātnes profesoru padomes sastāvā Iekļauta LOV vadītāja Līga Cīrule. Senāts apstiprināja Profesoru padomes sastāvu: priekšsēdētājs prof. Juris Grants, locekļi: Līga Cīrule, prof. Leonīds Čupriks, prof. Andra Fernāte, prof. Uldis Grāvītis, Andris Kalniņš, Ivans Klementjevs, prof. Jānis Lanka, prof. Inese Pontaga, Maija Priedīte, prof. Jānis Žīdens.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 3.martā, protokols Nr. 9

Drukāt

1.               Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis informēja senātu par 2021./2022.ak.gada Ziemas sesijas rezultātiem. Daudziem studējošajiem problēmas radīja attālinātais studiju process, grūtības ar piekļuvi un parolēm MS Teams platformai, arī sociālekonomiskie apstākļi. Kopumā studējošo sekmes nav pasliktinājušās. Lielāka vērība jāpievēš studiju procesa plānošanai, paredzot pietiekoši daudz laika atkārtotai eksāmenu kārtošanai. Šogad aizkavējusies maģistra darbu un promocijas darbu izstrāde, paredzētajā laikā maģistra valsts pārbaudījumu kārtos pieci studējošie, pārējiem maģistrantiem studiju termiņš pagarināts līdz jūnijam. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 8 ”Ziemas sesijas rezultāti 2021./2022. akadēmiskajā gadā” /pielikumā/.

2.               Vieglatlētikas katedras lektors Krišjānis Kuplis iepazīstināja ar Vieglatlētikas un peldēšanas katedras atskaiti par darbu no 2017./2018.ak.g. līdz 2021./2022.ak.g. /atskaite pielikumā/ un atbildēja uz senatoru jautājumiem. Katedrā strādā septiņi docētāji, kuru veikums rezultējas absolventu skaitā: katru gadu no 1 līdz 5 neklātienes studenti, 4 līdz 10 klātienes studenti, 2 līdz 5 1.līmeņa studējošie. Pagājušā periodā tika izdota I.Avotiņas monogrāfija ”Vieglatlētika”, šajā atskaites periodā - J.Solovjovas grāmata ”Peldēšana”. Katedra sadarbojas ar Latvijas Vieglatlētikas un Peldēšanas federācijām. Pateicoties docentam V.Mackaram, sadarbība notiek arī ar citām sporta federācijām. Docētāji piedalās zinātniskās konferencēs, vada seminārus, piedalās 8 projektos un izglītojas vairākos projektos. Pateicība izteikta docentei S.Škutānei par veikto sporta darbu. Kā katedras stiprā puse uzsvērts katedras metodiskais darbs. Nepieciešams pastiprināt zinātnisko darbību, kā arī sadarbību ar partneriem ārvalstu augstskolās. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 ”Par Vieglatlētikas un peldēšanas katedras darbību no 2017./2018. ak.g. līdz 2021./2022. ak.g.” /pielikumā/.

3.               Sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Ilze Āķe-Vīksne sniedza atskaiti par akadēmijas tēla un imidža popularizēšanu sabiedrībā laika periodā no 2017.gada līdz 2021.gadam un veikto darbu piecu gadu laikā /prezentācija pielikumā/. Nozīmīgs projekts ir vizuālās identitātes maiņa ar 2021.gada 6.septembri un izstrādātās vizuālās identitātes vadlīnijas. Nākotnes vīzijas - digitālās vides veidošana, jaunas responsīvas mājaslapas izstrāde; sociālo tīklu sakārtošana; akadēmijas vizualizācijas pastiprināšana. Senatori izteica pateicību I.Āķei-Vīksnei par apjomīgo un precīzi veikto darbu.

4.               Apstiprināti grozījumi Nolikumā par treneru – pedagoģisko prakšu bāžu metodiķu tālākizglītību /pielikumā/.

5.               Doktora studiju vadības padomes sastāvā (Doktorantūras Skola) papildus 3.februārī apstiprinātajam sarakstam apstiprināts RSU profesors Oskars Kalējs.

6.               Apstiprināts pilnveidotais (kopš 3.februāra) LSPA Satversmes projekts /pielikumā/.

7.               Apstiprināts Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikums /pielikumā/.

8.               No 2022.gada 14.marta līdz 20.martam piešķirts atvaļinājums rektoram prof. Jurim Grantam.

9.               Senāts atbalstīja Biedrības Atbalsta fonda “Hērakls” likvidāciju, kas darbojās kopš 2010.gada.

10. Senāts akceptēja diplomu izsniegšanu profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” (42722) absolventiem.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 3.februārī, protokols Nr. 8

Drukāt

 

1.Zinātnes un attīstības prorektors prof. Jānis Žīdens informēja par akadēmijas zinātnisko darbību 2021.gadā, par 2021.gada Senāta lēmuma izpildi, kā arī sniedza zinātniskās darbības SVID analīzi. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 8 Par LSPA zinātnisko darbību 2021.gadā, kurā nolēma: akadēmijas zinātnisko darbību novērtēt kā atbilstošu zinātniskās darbības prasībām augstskolā un Zinātniskās darbības likumam; veicināt aktīvu LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku publicēšanos Web of Science un Scopus datu bāzēs; veicināt iesaisti pētniecības projektos un starptautiskā sadarbībā ar citām augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām; LSPA žurnāla redkolēģijai sekmēt LASE Journal of Sport Science atpazīstamību Latvijā un Eiropā; katedru un citu struktūrvienību vadītājiem pilnvērtīgi izmantot Sporta zinātnes pētniecības laboratoriju un Veselības aprūpes sportā izpētes centru docētāju un studentu zinātnisko pētījumu veikšanā; Zinātnes daļai sagatavot LSPA iekšējo grantu sistēmas priekšlikumu, kas veicinās pētnieciskā darba produktivitāti un finanšu piesaisti zinātnei; sekmēt starpdisciplināru sadarbību starp citām zinātniskajām institūcijām, kas veicina kopīgu pētījumu veikšanu un publikāciju iesniegšanu Web of Science un Scopus datu bāzēs /pielikumā 2022.gada Senāta lēmums Nr. 8 ar informāciju par zinātnisko darbību/. 

 

2.  Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par diplomu izsniegšanu NLN absolventiem. Senāts apstiprināja diplomu izsniegšanu 10 NLN absolventiem. 

 

3. Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Adrija Andersone atskaitījās par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2021./2022.ak.gada 1.semestrī /atskaite pielikumā/. 

 

4. Senāts apstiprināja Doktorantūras skolas doktora studiju vadības padomes sastāvu: 

no Latvijas: prof. A.Fernāte, I.Pontaga, asoc.prof. S.Luika, prof. J.Žīdens;

no Lietuvas: prof. Diana Reklaitiene, prof. Arvidas Stasiulis, prof. Marius Brazaitis; 

no Igaunijas: prof. Priit Kaasik, prof. Jaak Jurimae, prof. Mati Paasuke;

no Polijas: prof. Pawel Tomaszewski, prof. Jerzy Sadowski, prof. Miroslaw Milkicin.  

Sekretāre Tatjana Ņikiforova. 

 

5. Senāts apstiprināja Profesoru padomes atskaiti par profesoru vēlēšanām 2021.gadā, iesniegšanai AIP (ievēlēti prof. Inese Pontaga un asoc.prof. Imants Upītis). 

 

6. Senāts apstiprināja Veselības un sporta zinātnes nozares Profesoru padomes sastāvu: priekšsēdētājs prof. Juris Grants, prof. Leonīds Čupriks, prof. Andra Fernāte, prof. Uldis Grāvītis, LSFP un LOK pārstāvis Andris Kalniņš, LOA prezidents Ivans Klementjevs, prof. Jānis Lanka, prof. Inese Pontaga, LSSA pārstāve Maija Priedīte un prof. Jānis Žīdens. Latvijas Sporta medicīnas asociācijas prezidente Sandra Rozenštoka turpmāk vadīs LSPA padomi.

 

7. Senāts apstiprināja LSPA Satversmes projektu. Senāta priekšsēdētājs un rektors lūdz visus struktūrvienību vadītājus un darbiniekus līdz februāra beigām rūpīgi izskatīt šo projektu un savus priekšlikumus iesniegt rektoram (e-pastā). Satversmi apstiprinās LSPA padome un pēc tam Satversmes sapulce

 

8. Senāts apstiprināja grozījumus Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (p.4.3 un 4.4.4) /pielikumā/.

 

9. Senāts apstiprināja jaunu Studējošo pašpārvaldes nolikumu /pielikumā/. 

 

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 13.janvārī, protokols Nr. 7

Drukāt

 1.      Veselības aprūpes nodaļas docenta amatā ievēlēta lektore Alīna Kurmeļeva.

 2.          Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par Pretkorupcijas pasākumu

plāna izpildi 2021.gadā /pielikumā/ un par plāna aktualizēšanu 2022.gadam /pielikumā/.

Senāts pieņēma zināšanai informāciju un apstiprināja plānu 2022.gadam.

 3.             Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par Cilvēkresursu plāna izpildi

2021.gadā /pielikumā/ un par plānu 2022.gadam /pielikumā/. Senāts pieņēma zināšanai

informāciju un apstiprināja plānu 2022.gadam.

 4.             Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par Akadēmiskā Personāla

attīstības plāna izpildi 2021.gadā /pielikumā/ un par plānu 2022.gadam /pielikumā/.

Senāts pieņēma zināšanai informāciju un apstiprināja plānu 2022.gadam.

 5.              Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informējapar Iekšējās kontroles sistēmas

analīzi 2021.gadā /pielikumā/ un tās pilnveides plānu 2022.gadam /pielikumā/. Senāts

pieņēma zināšanai informāciju un apstiprināja plānu 2022.gadam.

 6.               Kvalitātes centra vadītājs prof. Uldis Grāvītis informēja par Iekšējās studiju kvalitātes

izvērtējumu 2021.gadā un iekšējās studiju kvalitātes nodrošināšanas plānu 2022.gadam

/pielikumā/. Senāts pieņēma zināšanai informāciju un apstiprināja plānu 2022.gadam.

 7.               Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis informēja par Studiju

departamenta darbu 2021.gadā /pielikumā/ un par Studiju departamenta darba plānu

2022.gadam /pielikumā/. Senāts pieņēma zināšanai informāciju un apstiprināja

plānu 2022.gadam.

 8.             Apstiprināti grozījumi ”Valsts budžeta stipendiju piešķiršanas nolikumā Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā” /pielikumā/.

 9.               Apstiprināti grozījumi "Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas padomes darbības
uzsākšanas nolikumā" /pielikumā/.

10.            Studiju virziena “Veselības aprūpe” vadītāja amatā apstiprināta Alīna Kurmeļeva.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 2.decembrī, protokols Nr. 6

Drukāt

1.      LSPA Padomes locekļu vēlēšanas.

Rektors prof. Juris Grants iepazīstināja senatorus ar kandidātiem, kuri līdz Nolikumā noteiktajam termiņam – 2021.gada 29.novembrim iesniedza dokumentus (iesniegumu un CV), lai piedalītos konkursā uz Padomes locekļu amatiem. Uz divām padomes locekļu vietām pieteicās četri kandidāti: prof. Agita Ābele, prof. Daina Krauksta, prof. Viesturs Lāriņš, prof. Andris Rudzītis. Rektorāts š.g. 29.novembrī un atkārtoti 30.novembrī izskatīja pieteikto kandidatūru atbilstību prasībām un nolēma virzīt vēlēšanām visus četrus kandidātus kā atbilstošus Nolikumā par kandidātu atlasi un apstiprināšanu Senātā LSPA Padomes locekļu amatiem izvirzītajiem kritērijiem. Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja par izstrādāto vēlēšanu procedūru Padomes locekļu vēlēšanām, Senāts apstiprināja LSPA Padomes locekļu vēlēšanu kārtību. Senatori apstiprināja Balsu skaitīšanas komisiju sastāvā: prof. I.Pontaga, asoc.prof. I.Boge un doc. S.Saulīte. Balsu skaitīšanas komisija identificēja aizklātās balsošanas rezultātus un konstatēja, ka par ievēlētiem ir uzskatāmi 2 pretendenti, kas saņēmuši visvairāk “par” atzīmes. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja prof. Inese Pontaga iepazīstināja senatorus ar Balsu skaitīšanas komisijas protokolu - ar balsu vairākumu par LSPA Padomes locekļiem ievēlēti prof. Daina Krauksta (16 balsis) un prof. Andris Rudzītis (14 balsis). Senāts apstiprināja par LSPA Padomes locekļiem prof. Dainu KRAUKSTU un prof. Andri RUDZĪTI. Padomes locekļiem darbība būs jāsāk 2022.gada 31.janvārī.

2.  Senāts noklausījās Datorsistēmu un datortīklu administratora Edgara Muižnieka atskaiti par IT centra darbību 2021.gadā /atskaite pielikumā/. Jautājumus uzdeva un debatēs piedalījās SP pārstāvis Krišjānis Āķītis, vadošā pētniece Anna Zuša, asoc.prof. Uģis Ciematnieks, asoc. prof. Inta Bula-Biteniece, prof. Andra Fernāte, prof. Uldis Grāvītis. Senāts novērtēja IT centra darbu kā neapmierinošu un rosināja LSPA rektoru prof. Juri Grantu izvērtēt LSPA Datortīklu un datorsistēmu administratora Edgara Muižnieka atbilstību ieņemamajam amatam un informēt Senātu par rezultātiem.

3.  Senāts apstiprināja Profesionālā maģistra augstākās izglītības studiju programmas "Veselības aprūpes speciālists sportā" direktora un studiju specializācijas virziena "Sporta fizioterapeits" vadītāja Mārtiņa Čampas sniegtopašnovērtējuma ziņojumu par 2020./2021.ak.gadu.

4.  Rektors prof. Juris Grants informēja par akadēmijas struktūras un infrastruktūras optimizāciju,Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par stratēģijas īstenošanu studiju procesa un studiju vides attīstībā, Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens informēja par zinātnisko darbību un inovācijām, par zinātniskās darbības attīstības rādītājiem un par aktuāliem pētnieciskiem projektiem 2021.gadā. Senāts pieņēma zināšanai rektora un prorektoru sniegto informāciju un aktualizēja LSPA stratēģiju (2021. – 2027.).

5.  Senāts apstiprināja PPMC vadītājas Ilonas Blektes sagatavoto Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plānu 2022.gadam /pielikumā/. Plāns ir atvērts iespējamiem priekšlikumiem.

6.  Veselības aprūpes sportā izpētes centra un Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas vadītāja vadošā pētniece Anna Zuša informēja par Veselības aprūpes sportā izpētes centra un Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas darbību no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada decembrim /atskaite pielikumā/. Senāts pieņēma zināšanai Veselības aprūpes sportā izpētes centra un Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas vadītājas Annas Zušas atskaiti un novēlēja raženu darbību arī turpmāk.

7.  Senāts apstiprināja Studiju prorektores - virziena vadītājas prof. Andras Fernātes sniegto pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā ”Izglītība, pedagoģija, sports” par 2020./2021.ak.gadu.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
1 lapa no 22
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv