Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 3.decembrī

Drukāt
 1. Saimniecības daļas direktore Valda Kursa informēja par Saimniecības daļas darbību 2020.gadā /informācija pielikumā/. Atskaitē atspoguļoti lielākie, svarīgākie veiktie darbi un pievienoti 2021.gadā plānotie darbi. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 8 “Par Saimniecības daļas darbību 2020.gadā”.
 2. Veselības aprūpes studiju virziena vadītāja prof. Aija Kļaviņa iepazīstināja ar pašnovērtējumu studiju virzienā “Veselības aprūpe” 2019./2020.ak.gadā. Studiju virzienā liels izaicinājums ir kvalificētu kadru piesaiste. Senāts apstiprināja akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā “Veselības aprūpe” par 2019./2020.ak.gadu.
 3. Studiju virziena “Izglītība, pedagoģija, sports” vadītāja prof. Andra Fernāte iepazīstināja ar pašnovērtējumiem studiju virziena akreditētās studiju programmās 2019./2020.ak.gadā. Notiek studiju procesa pilnveide atbilstoši Akreditācijas komisijas norādījumiem, uzmanība vairāk tiek pievērsta mācīšanās rezultātiem un zināšanu pārnesei. Senāts apstiprināja akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija, sports” par 2019./2020.ak.gadu.
 4. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte iepazīstināja ar LSPA attīstības stratēģijas projektu 2021. – 2027.gadiem. Paredzēti pasākumi studiju vides nostiprināšanā, augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizācijā, zinātniskajā darbībā un inovāciju jomā. Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens informēja par LSPA attīstības stratēģijas projektu zinātnes jomā. Divi galvenie kritēriji ir pētnieciskie projekti un zinātniskās publikācijas.
 5. Senāts apstiprināja LSPA struktūru, kurā iekļauta jaunizveidotā Aciklisko sporta veidu katedra Smagatlētikas un Vingrošanas katedru vietā saskaņā ar 2020.gada 5.novembrī pieņemto Senāta lēmumu Nr. 6 Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas katedru reorganizāciju” /struktūra pielikumā/.
 6. Apstiprināts Aciklisko sporta veidu katedras nolikums /pielikumā/. Par katedras vadītāja pienākumu izpildītāju nozīmēta doc. Aleksandra Ķeizāne. Katedra sāks darboties no 2021.gada janvāra.
 7. Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja Ilona Blekte iepazīstināja ar sagatavoto LSPA Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plānu 2021.gadam. Plānā paredzēti profesionālās pilnveides pasākumi treneriem, veselības aprūpes speciālistiem, menedžeriem un augstskolas pedagogiem. Katru mēnesi ir paredzēts viens seminārs. Plāns ir atvērts, to var papildināt un mainīt. Senāts apstiprināja PPMC pasākumu plānu 2021.gadam /pielikumā/.
 8. Senāts apstiprināja LSPA konsolidēto risku novērtēšanas un risku novēršanas plānu 2021.gadam, ko prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.
 9. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz profesora amata vietu Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas, biomehānikas, higiēnas un informātikas katedrā un Asociētā profesora amata vietu Vieglatlētikas un peldēšanas katedrā, kā arī vadošā pētnieka amata vietu Zinātnes daļā.
 10. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par grozījumiem Augstskolu likumā. Līdz ar to būs izmaiņas LSPA ievēlēšanas kārtības nolikumos pēc MK noteikumos paredzētajām prasībām, kas tiks pieņemtas līdz šī gada 31.decembrim.
 11. Apstiprinātas izmaiņas Profesionālā Bakalaura augstākās izglītības programmas "Fizioterapija" pilna laika klātienē 4.studiju gada studiju grafikā 2020./2021.ak.g.          

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 5.novembrī

Drukāt
 1. Par sporta darbu akadēmijā 2019./2020.ak.gadā atskaitījās Sporta daļas vadītājs doc. S.Saulīte /pielikumā atskaite un Senāta lēmums Nr. 5/. Sakarā ar pavasarī izsludināto ārkārtas stāvokli, Sporta klubam joprojām ir grūtības finansiālā jomā, ir maz ienākumu, taču izdevumi nav atcelti. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 5 “Par sporta darbu LSPA 2019./2020.ak.gadā”.
 2. Senāts noklausījās atskaiti par LSPA stratēģijas (2015. – 2020.) īstenošanu: Sporta daļas vadītājs doc. S.Saulīte informēja par studējošo Sporta vides attīstību; Studiju prorektore prof. A.Fernāte par Studiju procesa un studiju vides attīstību; Rektors prof. J.Grants par augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizāciju; Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens par Augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizāciju un par Zinātnisko darbību un inovācijām; Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Boge un Erasmus+ sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Smukā par Starptautisko un nacionālo sadarbību.
 3. Turpinājumā Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Boge un Erasmus+ sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Smukā informēja par LSPA internacionalizācijas realizāciju un tās stratēģiju turpmākajiem gadiem.
 4. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite iepazīstināja ar Uzņemšanas komisijas darba plānu 2020./2021.ak.gadam. Senāts apstiprināja Uzņemšanas komisijas darba plānu 2020./2021.ak.gadam /pielikumā/.
 5. Rektors prof. J.Grants informēja par paredzētajām strukturālām reformām LSPA: apvienot divas katedras – Smagatlētikas un Vingrošanas katedras, izveidojot jaunu katedru. Studiju prorektore prof. A.Fernāte pamatoja reorganizācijas nepieciešamību un priekšrocības, ko tā sniegs. Senāts atbalstīja minēto katedru apvienošanu un apstiprināja lēmumu Nr. 6 “Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas katedru reorganizāciju” /pielikumā/.
 6. Saskaņā ar 2020.gada 1.oktobra Senāta lēmumu veikti Atbilstoši grozījumi LSPA shematiskajā struktūrā, kas ievietota LSPA mājaslapā.
 7. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informējapar izstrādāto Risku vadības nolikumu. Ļoti būtiska loma risku novēršanā ir paredzēta gan iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājam, gan risku vadības grupai, kuru ar rīkojumu nozīmē rektors. Senāts apstiprināja Risku vadības nolikumu /pielikumā/.
 8. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informējapar paredzētajiem grozījumiem Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtībā. Paaugstināsies darba apjoms stundās viesdocētājiem – p. 2.3. Kārtība papildināta ar 3.7 punktu par to, ka prioritāra noslodze tiek plānota vēlētajam personālam, un 3.15 punkts, ka akadēmiskā personāla noslodze var tikt pārskatīta pirmā pusgada beigās. Senāts apstiprināja grozījumus Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtībā /pielikumā/. Izmaiņas stāsies spēkā 2021.gada 2.janvārī.
 9. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā profesionālās pilnveides izglītības programmā „Pamatzināšanas sporta trenera „C” kategorijas sertifikāta iegūšanai” (kods 30P 813 01 1) 2020./2021.ak.gadā.
 10. Papildināti Uzņemšanas noteikumi bakalaura un 1.līmeņa studiju programmās 2020./2021.ak.gadā.
 11. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 “Par Studiju virzienu padomēm” /pielikumā/.
 12. Senāts piešķīra Goda nosaukumu LSPA Patriots prof. Rasmai Jansonei, Sporta zinātnes nozares Bibliotēkas vadītājai Margaritai Zaļūksnei un bijušajam Zinātnes prorektoram doc. Edgaram Brēmanim par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, Augstskolas slavas un prestiža veicināšanā un sakarā ar Latvijas   Republikas proklamēšanas 102. gadadienu.              
 13. Senāts atbalstīja Revīzijas komisijas sastāvā iekļaut Studiju procesa apkalpošanas speciālisti

     Elīnu MĀRTIŅU asoc.prof. A.Gulbes vietā, līdz ar to apstiprinot Revīzijas komisiju sastāvā:    

     priekšsēdētājs asoc.prof. Kalvis Ciekurs, locekļi doc. Krišjānis Kuplis un Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Elīna Mārtiņa.                          

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 1.oktobrī

Drukāt

1. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite informēja par studentu uzņemšanas rezultātiem 2020./2021.ak.gadā. Senāts izteica pateicību par veikto darbu Uzņemšanas komisijas atbildīgai sekretārei un komisijas locekļiem.

2. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi 2021./2022.ak.g.:

- Studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Sporta zinātne” (kods 42813);

- Studiju virzienā “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Fizioterapija” (kods 42722);

- Studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta darba speciālists” (kods 41813);

- Studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā “Sporta zinātne” (kods 47813);

- Studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā “Sporta zinātne” (kods 51813);

- Studiju virzienā “Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā “Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods 47722) studiju specializācijas virzienos “Sporta fizioterapeits” vai “Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācija”;

- Ārvalstniekiem – profesionāla bakalaura augstākās izglītības programmā “Sporta zinātne” (kods 42813);

- Ārvalstniekiem – pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta darba speciālists” (kods 41813);

- Ārvalstniekiem – profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā “Sporta zinātne” (kods 47813);

- Ārvalstniekiem – akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā “Sporta zinātne” (kods 51813);

- Ārvalstniekiem – profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā “Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods 47722).

3. Studentu kreditēšanas komisijas priekšsēdētājs doc. V.Mackars informējapar studentu kreditēšanu 2019./2020.ak.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 «Par studentu kreditēšanu». Senāts izteica pateicību Studentu kreditēšanas komisijas priekšsēdētājam doc. V.Mackaram par izcili veikto darbu studentu kreditēšanas jautājumos.

4. Senāts apstiprināja LSPA Studējošo kreditēšanas nolikumu /pielikumā/.

5. Senāts apstiprināja LSPA Studiju domes darba plānu un Sporta daļas darba plānu 2020./2021.ak.gadam /pielikumā/.

6. Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Rolanda Ķīkule informējapar SP darbu un finanšu jautājumiem 2019./2020.ak.gada 2.semestrī. Senāts pieņēma informāciju zināšanai.

7. Senāts apstiprināja LSPA Risku vadības politiku /pielikumā/.

8. Senāts apstiprināja Nolikumu par studiju kursu atzīšanu LSPA /pielikumā/.

9. Senāts apstiprināja VIIS sistēmas aktualizācijas kārtību /pielikumā/.

10. Senāts apstiprināja LSPA Iepirkumu komisijas nolikumu /pielikumā/.

11. Senāts apstiprināja Trauksmes celšanas kārtību LSPA /pielikumā/.

12. Senāts apstiprināja LSPA struktūrvienību izmaiņas:

 - Pievienot Erasmus+ nodaļu Starptautisko sakaru nodaļai un izveidot jaunu struktūrvienību ar nosaukumu Starptautisko sakaru centrs;

- grozīt LSPA IT un tehniskā nodrošinājumu grupas nosaukumu uz IT un tehniskā nodrošinājuma centrs, nosakot IT un tehniskā nodrošinājuma centram rektora pakļautību.

13. Senāts apstiprināja LSPA darbības stratēģijas izstrādes, aktualizācijas un ieviešanas novērtēšanas kārtību/pielikumā/.

14. Senāts apstiprināja Doktora studiju attīstības plānu 2021. – 2027.gadam.

15. Senāts apstiprināja grozījumus:

- LSPA Ētikas lietu komisijas nolikumā;

- Nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas Fizioterapija (42722) praksi;

- Nolikumā par Kursa darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā bakalaura studiju programmā “Fizioterapija”;

- Nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas ,,Sporta zinātne” (kods 42813), profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas ,,Sporta zinātne” (kods 47813) kvalifikācijas Sporta veida vecākais treneris praksi.

16. Dažādi:

Prof. U.Grāvītis rosināja iesniegt priekšlikumus par apbalvojumu piešķiršanu akadēmijas docētājiem un darbiniekiem (2020.gada novembrī).

Apstiprināti grozījumi profesionālā bakalaura programmas “Sporta zinātne” PLK 2020./2021.ak.g. 1.studiju gada grafikā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 27.augustā

Drukāt

1.Senāts ievēlēja par Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedras vadītāju Uģi CIEMATNIEKU, par Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedras vadītāju Kalvi CIEKURU, par Sporta spēļu katedras vadītāju Renāru Līci.
Sporta spēļu katedras docenta amatā ievēlēja Renāru Līci, Sporta zinātnes daļas vadošā pētnieka amatā - Anastasiju Ropu, Sporta medicīnas katedras lektora amatā – Agri Liepu.       

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par 2019./2020.akad.gada vasaras sesijas rezultātiem. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.1 ”Vasara sesijas rezultāti 2019./2020.akadēmiskajā gadā” /pielikumā/.

3. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju pilna laika studijām studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” un “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura, profesionālā maģistra, akadēmiskā doktora studiju programmās un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā LSPA 2020./2021.ak.gadā» /pielikumā/.

4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2 «Laika normas slodzes aprēķināšanai» /pielikumā/.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 «Par stundu darba apmaksu docētājiem un viesdocētājiem» /pielikumā/.

6.Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis informēja par LSPA absolventu aptauju 2020.gadā, atbilstoši AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām, un par starptautiski novērtētā “Investors in Excellence” (Investori izcilībā) sertifikātu, kas apliecina LSPA atbilstību pasaules izcilības standartiem augstākajā izglītībā, saņemšanu 4.septembrī.

7. Apstiprināti grozījumi LSPA personāla vadības politikā (07.12.2017) /pielikumā/.

8. Apstiprināti grozījumi LSPA studentu informatīvās sistēmas – LSPA IS drošības un datu aizsardzības noteikumos (02.02.2017) /pielikumā/.

9. Apstiprināti grozījumi LSPA Iekšējās kārtības noteikumos studējošiem (01.10.2009)./pielikumā/.

10. Senāta locekļi balsojot piekrita LSPA Sporta kluba darbībai LSPA telpās.

11. Rektors prof. J.Grants informēja par iespējamām reformām, kas varētu skārt vairākas katedras un struktūrvienības. Reformas nepieciešamas, lai efektivizētu studiju procesu un novērstu Valsts kontroles izteiktos aizrādījumus. Līdz 15.septembrim tiek gaidīti senatoru, docētāju un darbinieku priekšlikumi par strukturālo reformu organizēšanu.

12. Apstiprinātas akadēmijas darbinieku algas, kā arī vieslektoru pieņemšana darbā 2020./2021.akadēmiskajā gadā.

13. Apstiprinātas studiju līgumu veidlapas ārvalstu studējošiem.

14. Apstiprināti grozījumi Valsts budžeta stipendiju piešķiršanas nolikumā LSPA /pielikumā/.

15. Atcelti likvidēto struktūrvienību nolikumi: LSPA Kinezioloģijas pētniecības laboratorijas nolikums (06.11.2014), LSPA Fizioterapijas un sporta medicīnas pētnieciskās laboratorijas nolikums (12.04.2012), Funkcionālo spēju un fizisko īpašību pētniecības laboratorijas nolikums (01.11.2011), LSPA Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorijas nolikumu (05.11.2015), Sporta vadības pētniecības laboratorijas nolikumu (19.06.2013), LSPA Rekreācijas pētniecības laboratorijas nolikumu (04.11.2010), Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības laboratorijas nolikumu (03.03.2011), LSPA Sporta domes nolikumu (09.09.2004).

16. Rektors prof. J.Grants, studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par nodarbību, darba un pasākumu norisi septembra pirmajā nedēļā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada jūnijā

Drukāt

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 18.jūnijā  

1.Senāts noklausījās Galvenās grāmatvedes S.Panovas informācijupar Akadēmijas finansiālo darbību 2019.gadā /informācija pielikumā/. Par finansiālo darbību saņemts pozitīvs atzinums no zvērinātās revidentes. Savukārt no Valsts Kontroles saņemts aizrādījums par inventarizācijas procesu. Nepieciešami inventāra numuri visam inventāram, kas atrodas darba vietā, arī privātajam. Akadēmijas inventāram jāatrodas uz vietas vai ir jābūt parakstītam apliecinājumam, kas tas darba vajadzībām uz noteiktu laiku ir kādam iedots.

2. Ētikas lietu komisijas vadītāja M.Jakovļeva informēja par Ētikas lietu komisijas darbu 2019./2020.ak.gadā /informācija pielikumā/.

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 17 ”Par studiju procesu 2020./2021.ak.gadā”.

4.Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informējapar grozījumiem Uzņemšanas noteikumos profesionālā bakalaura studiju programmā “Sporta zinātne”. Fiziskās sagatavotības vingrinājumi būs 3 veidos: atspoles skrējiems 10x 6m, tāllēkšana no vietas un pievilkšanās kārienā pie stieņa vīriešiem un roku saliekšana – iztaisnošana sievietēm. Apstiprināti grozījumi 2020./2021.ak.g. Uzņemšanas noteikumos.

5.Profesionālā Maģistra “Sporta zinātne” programmas direktore asoc.prof. I.Liepiņa informēja par Profesionālās Maģistra augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (47813) 2020.gada absolventiem.

6. 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas direktore I.Blekte informēja par programmas absolventiem.

7. Apstiprināti grozījumi 2019./2020. un 2020./2021. ak.gada studiju grafikos.

8. Apstiprināta 1. līmeņa augstākās izglītības programma "Sporta un izglītības darba speciālists". Par programmas direktori apstiprināta Ilona Blekte.

9. Apstiprināta programma “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” ar divām kvalifikācijām: Sporta un veselības skolotājs un Valsts aizsardzības mācības skolotājs.

10. Dažādi: Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja, ka LSPA Sporta skolotāju nodaļu vadīs asoc.profesore Inta Bula-Biteniece, Treneru nodaļu vadīs asoc.prof. Antra Gulbe.

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par LSPA izlaidumu organizēšanu: 1.līmeņa augstākās izglītības programmas izlaidums notiks 26.jūnijā, bakalaura programmas izlaidums – 3.jūlijā, Fizioterapijas nodaļas izlaidums plānots 24.jūlijā.

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens informēja par LSPA stadiona seguma atjaunošanu.  

un par SENĀTA sēdi 2020.gada 30.jūnijā    

1.  Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par diplomu izsniegšanu 2020.gada absolventiem. Kopā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura programmā “Sporta zinātne” akadēmiju absolvēs 62 absolventi. Nolēma izsniegt diplomus 2020.gada bakalaura, maģistra un doktora programmu absolventiem.


2.  
Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 18 ”Par sertifikātu izsniegšanu” LSPA Akadēmiskās Doktora augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” absolventiem.


3.  
Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 19 “Par imatrikulāciju studijām 2020./2021.ak.gadā” /pielikumā/.

4.  Senāts akceptēja prof. V.Lāriņa iesniegumu par 6 mēnešu akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu zinātniskās monogrāfijas «Sporta medicīna» uzrakstīšanai, no 2020.gada 14.septembra.

5.   Apstiprināta 1. līmeņa augstākās izglītības programma ar nosaukumu "Sporta un izglītības speciālists".

6.   Apstiprināti grozījumi Vadītāju amata nolikumā, LSPA Personāla ētikas kodeksā /pielikumā/ un LSPA Darba kārtības noteikumos /pielikumā/.

7.    Senāts akceptēja rektora J.Granta iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu no 2020.gada 6. līdz 19.jūlijam un no 10. līdz 23.augustam.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
1 lapa no 19
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv