Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 30.augustā, protokols Nr. 1

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 30.augustā, protokols Nr. 1

1. Senāts ievēlēja amatos: Ilzi Avotiņu, Sandru Škutāni (docentes Vieglatlētikas katedrā), Zintu Galeju, Agri Liepu (docenti Veselības aprūpes nodaļā), Katrīnu Volgemuti (docente Slēpošanas katedrā), Evitu Dubiņinu (lektore Veselības aprūpes nodaļā).

2.Studiju departamenta vad. asoc.prof. Ivars Kravalis iepazīstināja ar Vasaras sesijas studiju rezultātiem Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2021./2022.ak.gadā. Lūgums docētājiem savlaicīgi iesniegt Studiju departamentā vērtēšanas protokolus un atļaujas. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 1 ”Vasaras sesijas studiju rezultāti 2021./2022.ak.gadā” /pielikumā/.

3. Studiju departamenta vad. asoc.prof. Ivars Kravalis iepazīstināja ar nolikumiem par reģistrāciju pilna laika studijām un nepilna laika studijām 2022./2023.ak.gadā /pielikumā Reģistrācijas nolikumi/.

4.Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par studiju procesu 2022./2023.ak.gadā un par slodžu pārdali katedrās. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 «Par studiju procesu 2022./2023.ak.gadā» /pielikumā/. Lektore Evita Dubiņina apstiprināta par profesionālās maģistra studiju programmas « Veselības aprūpes speciālists sportā » direktora p.i. un atbildīgo par praksi. Atbildīgā par praksi profesionālā bakalaura studiju programmā «Fizioterapija» - Liene Glāzere, Studiju virziena «Veselības aprūpe» vadītāja doc. Alīna Kurmeļeva. Tiks izsludināts konkurss uz profesionālā bakalaura studiju programmas direktora amata vietu Veselības aprūpes nodaļā.

5.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai” /pielikumā/.

6.Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. Uldis Grāvītis iepazīstināja ar LSPA absolventu aptauju 2022.gadā.

7. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Sporta un izglītības speciālists”. Sagatavots Senāta lēmuma projekts ar papildināto studiju programmas raksturojumu (licencēšanas ziņojumu) ar četrām apakšprogrammām: Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists izglītībā, Pirmsskolas sporta skolotājs, Sporta darba organizēšanas speciālists, Sporta treneris. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 Par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Sporta un izglītības speciālists” /pielikumā/.

8. Apstiprināti grozījumi Attālināto studiju kārtībā /pielikumā/.

9. Apstiprināti grozījumi Studiju gala un Valsts pārbaudījumu nolikumā /pielikumā/.

10. Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja par LSPA darbinieku un docētāju darba algām un vieslektoru pieņemšanu darbā 2022./2023.ak.gadā. Sagatavots rīkojuma projekts «Par akadēmijas darbinieku algām ar 01.09.2022», Senāts nolēma apstiprināt LSPA darbinieku un docētāju darba algas un vieslektoru pieņemšanu darbā 2022./2023.ak.gadā.

11.Dažādi :

*Rektoram prof. Jurim Grantam piešķirts atvaļinājums no 2022.gada 3.oktobra līdz 9.oktobrim.

*Senāts nolēma sasaukt Satversmes sapulci 2022.gada 27.oktobrī plkst. 15.30.

*Par Promocijas padomes priekšsēdētāju ievēlēts prof. Juris Grants, par vietnieku – prof. Jānis Žīdens.

* Senāts nolēma izsludināt konkursu uz docenta amata vietu Anatomijas katedrā.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 16.jūnijā, protokols Nr. 13

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 16.jūnijā, protokols Nr. 13

1.Uzrunu senatoriem teica un ar LSPA Padomes darbības plānu 2022.gadam iepazīstināja LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka /PowerPoint prezentācija pielikumā/.

2.Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par diplomu izsniegšanu 2022.gada absolventiem: 17.jūnijā notiks izlaidums 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Izglītības un sporta darba speciālists”, kura laikā augstākās izglītības  diplomus saņems 56  jaunie sporta speciālisti, kuri turpmāk pilntiesīgi varēs strādāt par B kategorijas sporta treneriem. 22.jūnijā augstākās izglītības diplomus saņems 75 absolventi - bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās “Sporta zinātne” un maģistra programmā “Veselības aprūpes speciālists sportā”, tai skaitā -profesionālā bakalaura diplomus Sporta zinātnē saņems 54 absolventi: 32 sporta skolotāji, 50 treneri, 6 rekreācijas speciālisti, 20 vadītāji; 13 maģistra programmas absolventi (martā darbus aizstāvēja un pārbaudījumus nokārtoja 5 absolventi, jūnijā – 8), 1 – doktora programmas absolvents, kā arī 4 Veselības aprūpes speciālisti. Izlaidums Fizioterapijas programmas studējošajiem paredzēts 7.jūlijā.

3.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 12 “Par studiju procesu 2022./2023.ak.gadā” /pielikumā/. Studiju programmu direktori tiks apstiprināti augusta senāta sēdē.

4.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 13 “Par imatrikulāciju studijām 2022./2023.ak.gadā” /pielikumā/.

5.Apstiprināta Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2021./2022.ak.gadā /pielikumā/.

6.Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Madara Ērgle iepazīstināja senatorus ar paveikto 2021./2022.ak.gada 2.semestrī. Apstiprināta Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu 2021./2022.ak.gada 2.semestrī /pielikumā/.

7.Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi ārvalstniekiem (Ukrainas pilsoņiem) /pielikumā/.

8.Aktualizēti Uzņemšanas noteikumi studiju virzienā ”Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā ”Veselības aprūpes speciālists sportā” /pielikumā/.

9.Senāts nolēma izsludināt konkursu uz lektora amata vietu Veselības aprūpes nodaļā.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 23.maijā, protokols Nr. 12

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 23.maijā, protokols Nr. 12

1. Senāts apstiprināja Satversmes projektu, kurā priekšlikumus un labojumus iestrādāja LSPA Padome /pielikumā/.

2. Rektors prof. Juris Grants nosauca no akadēmiskā personāla un no vispārējā personāla ievēlētos Satversmes sapulces dalībniekus. Atbilstoši Satversmei un Satversmes sapulces vēlēšanu kārtības un vēlēšanu komisijas nolikumam Satversmes sapulcē uz 3 gadiem ievēlēti 60 dalībnieki, no tiem 36 akadēmiskā personāla pārstāvji, 12 vispārējā personāla pārstāvji un 12 studējošie.

Akadēmiskā personāla pārstāvji: prof. Juris Grants, prof. Jānis Žīdens, prof. Uldis Grāvītis, prof. Andra Fernāte, prof. Viesturs Lāriņš, prof. Inese Pontaga, prof. Jānis Lanka, prof. Agita Ābele, prof. Žermēna Vazne, vad.pētniece Aija Kļaviņa, prof. Leonīds Čupriks, asoc.prof. Ivars Kravalis, asoc.prof. Irēna Dravniece, asoc.prof. Zane Pavāre, asoc.prof. Uģis Ciematnieks, asoc.prof. Iveta Boge, asoc.prof. Imants Upītis, asoc.prof. Ingrīda Smukā, asoc.prof. Kalvis Ciekurs, asoc.prof. Antra Gulbe, asoc.prof. Inga Liepiņa, doc. Zinta Galeja, doc. Aleksandra Ķeizāne, doc. Renārs Līcis, doc. Ludmila Malahova, doc. Sergejs Saulīte, lektors Krišjānis Kuplis, lektors Agris Liepa, lektors Kristaps Slaidiņš, lektore Aiga Paikena (uz asoc.prof. Signes Luikas prombūtnes laiku), vad.pētniece Anna Zuša, asoc.prof. Inta Bula-Biteniece, asoc.prof. Baiba Smila, vad.pētniece Monta Jakovļeva, pētnieks Edgars Bernāns, asoc.prof. Ieva Rudzinska.

Vispārējā personāla pārstāvji: Jaunrades projektu koordinātore Līga Freimane, Zinātnes daļas vadītāja Una Gūtmane, Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadītāja Ilze Āķe-Vīksne, Personāla vadības speciāliste Aiva Alksne, Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja Ilona Blekte, Galvenā grāmatvede Ingūna Zazīte, Sporta nozares bibliotekas vadītāja Margarita Zaļūksne, Saimniecības direktore Valda Kursa, Studiju metodiķe Ieva Stecenko, Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Aija Bērziņa, Lietvedības pārzine Vlada Krasta, Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Signe Ozola.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 5.maijā, protokols Nr. 11

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 5.maijā, protokols Nr. 11

1. Galvenā grāmatvede Ingūna Zazīte sniedza informāciju par Akadēmijas finansiālo darbību 2021.gadā /pielikumā/ /prezentācija par akadēmijas finansiālo darbību 2021.gadā un Finanšu plāns 2022.gadam/. Zvērinātā revidente Gada pārskatu apstiprināja 2022.gada 25.martā. Viens no 2021.gada notikumiem bija grāmatvedības programmas ”Horizon” ieviešana, to nodrošināja Personāldaļas speciāliste Aiva Alksne attiecībā uz personālu un galvenā grāmatvede attiecībā uz finansēm. 2021.gada beigās sākās arī ”Hop” moduļa ieviešana. Caur ”Hop” sistēmu tagad jāpiesaka visi komandējumi un atvaļinājumi.

2. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs asoc.prof. Kalvis Ciekurs informēja par Revīzijas komisijas darbu 2021./2022.ak.gadā /Revīzijas komisijas atskaite pielikumā/.

3. Revīzijas komisijas sastāvā iekļauta studiju procesa apkalpošanas speciāliste Eilīna Antapsone (Elīnas Mārtiņas vietā).

4. Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja asoc.prof. Ingrīda Smukā informēja, ka 2021./2022.ak.gadā šķīrējtiesa nav saņēmusi nevienu iesniegumu.

5. Apstiprināts Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas un vēlēšanu norises nolikums pēc LSPA Padomes veikto priekšlikumu iestrādāšanas nolikumā /pielikumā/.

6. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz 2 docenta amata vietām Vieglatlētikas un peldēšanas katedrā; 2 docenta amata vietām Veselības aprūpes nodaļā; 1 docenta amata vietu Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedrā.

7. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki 2022./2023.ak.g. studiju virziena “Veselības aprūpe” programmās un Profesionālā bakalaura programmā “Sporta zinātne” Nepilna laika neklātienē.

8. Līdz 2022.gada 31.decembrim aktualizēti Uzņemšanas noteikumi Veselības aprūpes studiju virzienā profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā ”Fizioterapija" 2022./2023.ak.g.

9. Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informējapar LSPA Padomes darbību. Padome darbojas no 27.aprīļa piecu cilvēku sastāvā. Par priekšsēdētāju tika ievēlēta Sandra Rozenštoka, par priekšsēdētājas vietnieci – Daina Krauksta.

10. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informējapar Profesionālās bakalaura studiju programmas “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (42141) LSPA  kopīgi ar  Liepājas universitāti īstenoto  apakšprogrammu “Sporta un veselības skolotājs”, ko Senāts akceptēja.

11. Senāts apstiprināja prof. Viestura Lāriņa monogrāfijas “Sporta medicīna. Teorija un prakse” izdošanu. Recenzenti: RSU prof. Oskars Kalējs un RSU asoc.prof. Signe Tomsone. Grāmatas atvēršanas svētki paredzēti 26.maijā.

12. Apstiprināti grozījumi nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā ”Sporta zinātne” /pielikumā/.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 7.aprīlī, protokols Nr. 10

Drukāt

1. Vadības un komunikācijas zinātņu katedras vadītāja p.i. Monta Jakovļeva atskaitījās par katedras darbu no 2017./2018.ak.g. līdz 2021./2022.ak.g. /atskaite pielikumā/. Senāts Vadības katedras darbu atzina par labu, tai pašā laikā uzdeva katedras vadītājai aktivizēt visus katedras docētājus iesaistīties kvalifikācijas “Vadītājs sporta jomā” studentu diplomdarbu vadīšanā, kā arī rosināt docētājus aktivizēt zinātnisko darbību un turpināt izstrādāt un publicēt studijām nepieciešamos metodiskos darbus /lēmums Nr. 10 pielikumā/. Senatori izteica pateicību vairākiem katedras docētājiem: Montai Jakovļevai, Ivetai Bogei, Anastasijai Ropai, Ievai Rudzinskai, Signei Luikai, un sevišķi Ludmilai Malahovai.

2. Senāts apstiprināja akreditēto programmu studiju grafikus 2022./2023.ak.gadam 1.līmeņa profesionālajā studiju programmā kvalifikācijā ”Sporta veida treneris”, profesionālajā bakalaura studiju programmā ”Sporta zinātne” un profesionālajā maģistra studiju programmā ”Sporta zinātne”.

3. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr.11 ”Par studiju maksas noteikšanu 2022./2023.ak.gadam” /pielikumā/.

4. Senāts apstiprināja LSPA galveno organizatorisko pasākumu plānu un Senāta sēžu darba plānu 2022./2023.ak.gadam” /pielikumā/.

5. Senāts pieņēma zināšanai profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē programmas direktores asoc.prof. Ingas Liepiņas sniegto informāciju par profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas 2021./2022. ak.gada rezultātiem un nolēma izsniegt diplomus pieciem profesionālā maģistra programmas sporta zinātnē absolventiem.

6. Senāts apstiprināja grozījumus LSPA Padomnieku konventa nolikumā /pielikumā/.

7. Senāts iekļāva LSPA Padomnieku Konventa sastāvā Gintu Kuzņecovu un Arti Lagzdiņu, un līdz ar to apstiprināja LSPA Padomnieku konventu 17 cilvēku sastāvā: Raimonds Bergmanis, Agra Brūne, Ziedonis Čevers, Juris Dalbiņš, Ilgvars Forands, Jevgeņijs Kisiels, Ivans Klementjevs, Rihards Kozlovskis, Gints Kuzņecovs, Artis Lagzdiņš, Māris Riekstiņš, Uļjana Semjonova, Žoržs Tikmers, Austris Vasips, Juris Visockis, Ēriks Zaporožecs, Daumants Znatnajs.

8. Senāts apstiprināja grozījumus LSPA Senāta nolikumā /pielikumā/.

9. Senāts apstiprināja Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas sastāvu: priekšsēdētājs asoc.prof. Kalvis Ciekurs, priekšsēdētāja vietniece Personāldaļas vadītāja Aiva Alksne, sekretāre asoc.prof. Irēna Dravniece, locekļi vad.pētniece Monta Jakovļeva, un studente Laura Zutere. Jāievēlē jauns Satversmes sapulces sastāvs, kurā ietilps 36 akadēmiskā personāla pārstāvji, 12 vispārējā personāla pārstāvji un 12 studējošie.

10. Senāts nolēma sasaukt Satversmes sapulci 2022.gada 25.maijā plkst. 15.30.

11. Senāts noklausījās Senāta priekšsēdētāja prof. Ulda Grāvīša sniegto informāciju par LSPA Padomes sastāvu: valsts prezidenta izvirzīta pārstāve Sandra Rozenštoka, MK izvirzītie pārstāvji Dace Kārkle un Kaspars Rožkalns,  LSPA senāta ievēlētie pārstāvji Daina Krauksta un Andris Rudzītis. Padome darbu sāks 2022.gada 27.aprīlī.

12. LSPA Veselības un sporta zinātnes profesoru padomes sastāvā Iekļauta LOV vadītāja Līga Cīrule. Senāts apstiprināja Profesoru padomes sastāvu: priekšsēdētājs prof. Juris Grants, locekļi: Līga Cīrule, prof. Leonīds Čupriks, prof. Andra Fernāte, prof. Uldis Grāvītis, Andris Kalniņš, Ivans Klementjevs, prof. Jānis Lanka, prof. Inese Pontaga, Maija Priedīte, prof. Jānis Žīdens.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
1 lapa no 23
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv