Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 2.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

 

                     

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2020.gada 23.martā

Senāta sēde notiks, esot klāt Senāta priekšsēdētājam, vietniekiem, ziņotājiem par darba kārtības jautājumiem, zinātniskai sekretārei. Pārējiem senāta locekļiem lūgums šai laikā pieslēgties elektroniski.

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.20

Slēpošanas katedras atskaite par darbu no 2015./2016.ak.g. līdz 2019./2020.ak.g.

Kat. vadītāja prof. D.Krauksta

Kat.kolektīvs

+

2.

15.45

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

3.

16.00

Studiju maksu apstiprināšana 2020./2021.ak.gadam

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

4.

16.10

Darba plānu apstiprināšana 2020./2021.ak.gadam

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

 

+

5.

16.20

Par Profesoru Padomes sastāva apstiprināšanu

Rektors prof. J.Grants

   

5.

16.30

Dažādi

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                        I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 2.aprīlī plkst. 15.20 LSPA Senāta sēžu zālē.

 

 

 

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 5.martā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2020.gada 25.februārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.20

2019./2020.ak.gada Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis  

 

+

2.

15.40

Grozījumi Sporta nozares Bibliotēkas nolikumā

Bibliotēkas vad. M.Zaļūksne

 

+

3.

15.50

Senāta lēmums par akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas ”Sporta zinātne”  2019./2020.ak.gada absolventiem.

Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un  izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas informācija par 2019./2020.ak.gada rezultātiem un diplomu izsniegšanu programmas absolventiem

Programmas direktors prof. J.Grants

Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja T.Ņikiforova

 

+

 

16.00

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”  apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

4.

16.20

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                           I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 5..martā plkst. 15.20  LSPA  Senāta sēžu zālē. Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 6.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  
2019.gada 27.janvārī  

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.20

Akadēmijas zinātniskā darbība 2019.gadā

Zinātnes un attīstības   prorektors prof. J.Žīdens

Zinātnes daļas vad. U.Gūtmane

 

+

2.

15.50

Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas nolikuma apstiprināšana

Zinātnes daļas vad. U.Gūtmane,

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

 

+

3.

16.00

Studējošo pašpārvaldes atskaite   par darbu un finanšu   jautājumiem 2019./2020.ak.g. 1.semestrī

Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja

R.Ķīkule

   

4.

16.10

Par diplomu izsniegšanu 2020.gada NLN absolventiem

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

5.

16.20

Atskaite par LSPA personālresursu attīstību un 2019.gadā un personālresursu attīstības plāns 2020.gadam

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.30

Grozījumi nolikumā par Gala un Valsts pārbaudījumiem

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

7.

16.40

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                        I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 6.februārī plkst. 15.20 LSPA Senāta sēžu zālē. Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 5.decembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 25.novembrī

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.20

Saimniecības daļas darbība 2019.gadā

SD direktore V.Kursa

SD darbinieki

+

2.

15.45

Atskaite par LSPA Attīstības stratēģijas (2016. - 2020.) īstenošanu 2019.gadā

Rektors prof. J.Grants, Studiju prorektore

prof. A.Fernāte,

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens, Kvalitātes vad. prof. U.Grāvītis, Sporta daļas vad. S.Saulīte, Ārējo sakaru koord.asoc.prof. I.Boge, Erasmus koord. prof. U.Švinks

   

3.

15.55

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāna apstiprināšana 2020.gadam

PPMC vad. I.Blekte

 

+

4.

16.00

Uzņemšanas komisijas darba plāna 2019./2020.ak.gadam apstiprināšana

Uzņ.kom.atb.sekr.

A.Kurkinaite

 

+

5.

16.05

LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējums 2019.gadā un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas plāns 2020.gadam

Kvalitātes vad. prof. U.Grāvītis

 

+

6.

16.20

Studiju virziena ”Veselības aprūpe” pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšana par 2018./2019.ak.g.

Studiju virziena vadītāja

Prof. A.Kļaviņa

   

7.

16.30

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Izglītība, pedagoģija, sports” par 2018./2019.ak.g.

Studiju prorektore - virziena vadītāja prof. A.Fernāte

Programmu direktori

   

8.

16.45

Nolikumu apstiprināšana:

Saimniecības daļas nolikums

Rektorāta nolikums

Zinātnes daļas nolikums

Grozījumi Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem prof. bakalaura augstākās izglītības programmā «Fizioterapija»

Grozījumi Anatomijas, Slēpošanas un Vieglatlētikas katedru nolikumos

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Katedru vadītāji

 

+

10.

17.00

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                        I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 5.decembrī plkst. 15.20 LSPA Senāta sēžu zālē.Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 7.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 29.oktobrī

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.20

Senāta priekšsēdētāja, vietnieku un zinātniskā sekretāra vēlēšanas

     

2.

15.25

Konkurss uz izsludinātajām vadošo pētnieku, pētnieku, zin.asistenta amata vietām

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

Pretendenti uz pētnieku amata vietām

 

3.

15.40

Sporta darbs akadēmijā 2018./2019.ak.gadā

Sporta daļas vad., Sporta kluba priekšs.

S.Saulīte

 

+

4.

15.50

LSPA internacionalizācijas realizācija un tās stratēģija turpmākajiem gadiem

Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Boge,

Erasmus+ koordinētājs

prof. U.Švinks

 

+

5.

16.10

LSPA vizuālās identitātes vadlīniju apstiprināšana (zīmola atjaunināšana)

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

 

+

6.

16.20

LSPA zinātniskās struktūras apstiprināšana

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

Zin.daļas vad. U.Gūtmane

 

+

7.

16.30

LSPA Revīzijas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

8.

16.40

Nolikumu apstiprināšana:

Kancelejas nolikums

Saimniecības daļas nolikums

Iekšējās kontroles nolikuma apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

9.

17.00

Dažādi

Prof.maģ.augst.izgl.programmas ”Veselības aprūpes speciālists sportā” Maģistra Valsts pārbaudījuma lēmuma apstiprināšana

Studiju kvalitātes pārvaldības sistēmas apstiprināšana

Grozījumi SZ nozares bibliotēkas noteikumos

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Kvalitātes vad. prof. U.Grāvītis

Bibl.vad. M.Zaļūksne

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                        I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 7.novembrī plkst. 15.20 LSPA Senāta sēžu zālē.Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
2 lapa no 21

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv