Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 15.decembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2016.gada 12.decembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

11.30

Konkurss uz  vadošo pētnieku un pētnieka amata vietām

Vad.pētn. S.Luika

Vad.pētn. I.Zvīgule

Vad.pētn. K.Ciekurs

Pētnieks I.Nikonovs

Zinātņu prorektors prof. J.Grants,

Ak.pers. kom.pr. V.Lāriņš

   

2.

11.35

       

3.

11.55

Dažādi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 15.decembrī   plkst. 11.30  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 8.decembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2016.gada 30.novembrī   

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Saimniecības daļas darbība 2016.gadā

SD direktore V.Kursa

SD vadošie darbinieki

+

2.

15.30

Par Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāna 2016.gadam uzdevumu īstenošanu LSPA

Studiju prorektore  

prof. A.Fernāte

 

+

3.

15.40

Iekšējās kvalitātes  izvērtējums LSPA

Iekš.kval.nodr.sist. vad. centra vad. prof. U.Grāvītis

 

+

4.

15.50

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma  ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā  «Sporta zinātne» par 2015./16.ak.g.

Prorektore, studiju virziena vad. prof. A.Fernāte, Programmu direktori

   

5.

16.00

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu  plāna apstiprināšana  2016./2017.ak.gadam 

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vad. I.Blekte  

 

+

6.

16.10

LSPA Dienesta viesnīcas noteikumu apstiprināšana

Studiju departamenta vad. Asoc.prof. I.Kravalis

 

+

7.

16.20

Maģistra darbu izstrādes un noformēšanas noteikumi

Maģ. un dokt.vad.

T.Ņikoforova

 

+

8.

16.30

Bakalaura darbu izstrādes un nofomēšanas noteikumi

Studiju prorektore  

prof. A.Fernāte

 

+

9.

16.40

Nolikums par studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” padomi

Studiju prorektore  

prof. A.Fernāte

 

+

10.

17.00

Dažādi

Labojumi Nolikumā par kvalitātes kontroles sistēmu LSPA

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                                                                I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 8.decembrī   plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 3.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis

2016.gada 21.oktobrī

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Senāta priekšsēdētāja, vietnieku un zinātniskā sekretāra vēlēšanas 

Rektors prof. J.Žīdens

   

2.

15.15

Konkurss uz Kinezioloģijas pētniecības laboratorijas zinātniskā asistenta amata vietu

Zinātņu prorektors prof. J.Grants, Ak.personāla komisijas priekšsēdētājs V.Lāriņš

Mārtiņš Čampa

 

3.

15.25

Sporta darbs akadēmijā 2015./2016.ak.gadā  

Sporta daļas vad., Sporta kluba pr-js doc. S.Saulīte  

 

+

4.

15.45

Uzņemšanas komisijas darba plāna apstiprināšana  2016./2017.ak.gadam 

Uzņ.kom.atb.sekr.

A.Kurkinaite

 

+

5.

15.50

Akadēmiskās personālkomisijas  sastāva apstiprināšana turpmākajiem 3 gadiem

Senāta priekšsēdētājs

   

6.

16.00

Studiju virziena «Veselības aprūpe» pašnovērtējuma ziņojuma  par 2015./2016.ak.g. apstiprināšana 

Studiju virziena vad. prof. A.Kļaviņa, Studiju prorektore  

prof. A.Fernāte

   

7.

16.20

Nolikums  par studiju virziena vadības kārtību LSPA

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

8.

16.30

LSPA Studiju komisijas Veselības aprūpes jomā nolikums 

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

9.

16.40

Nolikums par fizioterapeitu praksēm

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

10.

16.50

Dažādi

Grozījumi Maģistra studiju programmu "Sporta zinātne" un  "Veselības aprūpe", Doktora studiju programmā "Sporta zinātne" vērtēšanas sistēmā

Maģ. un Dokt. vad. T.Ņikiforova

   

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 3.novembrī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 6.oktobrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis

2016.gada 23.septembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Studentu uzņemšanas rezultāti.

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2017./2018.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās 

Uzņemšanas kom.atb.sekretāre A.Kurkinaite

Programmu direktori

   

2.

15.40

Studentu kreditēšanas  komisijas atskaite un komisijas apstiprināšana

Kom.priekšsēdētājs doc. V.Mackars

 

+

3.

15.50

LSPA Sporta nozares bibliotēkas  un Sporta informācijas centra gatavība akreditācijai

Bibliotēkas vad.

M.Zaļūksne

Bibliotēkas kolektīvs

+

4.

16.10

Studiju domes  un Sporta domes  darba plānu 2016./2017.ak.g. apstiprināšana 

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte,

Sporta daļas vad. doc. S.Saulīte

 

+

5.

16.20

Laika normu slodzes aprēķināšanai  apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.30

Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāna apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

7.

16.35

LSPA Stratēģijas un Attīstības stratēģijas īstenošanas plānojums 2016.-2020.gadam

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

   

8.

17.00

Par Satversmes sapulces sasaukšanu

Rektors prof. J.Žīdens

   

9.

 

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 6.oktobrī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 29.augustā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2016.gada 26.augustā      

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

11.00

 

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla un struktūrvienību vadītāju amata vietām:

Vingrošanas kat.vad. (L.Žiļinskis)

Sporta medicīnas kat. docente (Z.Galeja)

Sporta medicīnas kat lektore (J.Lieldidža-Kolbina)

Sporta medicīnas kat. asistents  (M.Čampa)

Zinātniskā asistente (D.Makarova)

Ak.personāla komisijas priekšsēdētājs V.Lāriņš

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNATE

Attiecīgo KATEDRU VADITAJI

Zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

Amatu

pretendenti

 

2.

11.30

Par studiju procesu 2016./2017.ak.g.

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

11.45

Studiju rezultāti Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2015./2016.ak.gadā

Studiju departamenta vadītājs

asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

4.

12.00

AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas,  atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptaujas izvērtējums

Iekš.kval.nodr.sist.vad.c. vad.

Prof. U.GRAVITIS 

   

5.

12.15

LSPA pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases Nolikums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

Maģ. un Dokt.vad. T.ŅIKIFOROVA

 

+

6.

12.20

Dažādi

Par Satversmes sapulces sasaukšanu

Nolikuma apstiprināšana

Rektors prof. J.ŽIDENS

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

   

   13.00

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SANĀKSME

216.zālē

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece
Senāta sēde notiks pirmdien, 2016.gada 29.augustā  plkst. 11.00  LSPA  Senāta sēžu zālē,  AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SANĀKSME plkst. 13.00 -  konferenču zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
7 lapa no 19

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv