Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 7.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 28.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

LSPA Prorektoru apstiprināšana,

Prorektoru amata nosaukumu maiņa

Rektors prof. J.GRANTS

   

2.

15.20

Par grozījumiem LSPA struktūrā

Rektors prof.

J.GRANTS

   

3.

15.40

Akadēmijas zinātniskā dabība 2018.gadā

Rektors (bij.zin.prorektors) prof. J.GRANTS

 

+

4.

16.10

Par diplomu izsniegšanu NLN absolventiem profesionālā bakalaura programmās Sporta zinātne un Fizioterapija

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

16.20

Dažādi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre                                                                                                             I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 7.februārī plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 10.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  
2019.gada janvārī    

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2018.gadā un plāna aktualizēšana 2019.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

2.

15.20

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2017./2018.ak.gadu

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE, PROGRAMMU VADITAJI

   

3.

15.40

Studiju departamenta darba plāna apstiprināšana 2019.gadam

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

4.

15.50

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finanšu jautājumiem 2018./2019.ak.gada 1.semestrī

Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja E.MĀRTIŅA

   

5.

15.45

Par darba laika uzskaites kārtību LSPA

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

6.

16.00

LSPA cilvēkresursu attīstības plāna (2018.-2024.) īstenošana 2018.gadā  un aktualizācija 2019.gadā

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

7.

16.15

Dažādi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre                                                                                                I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 10.janvārī plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 6.decembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

 

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2018.gada 26.novembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

 

1.

 

15.10

Saimniecības daļas darbība  2018.gadā

 

Saimniecības  direktore

V.KURSA

 

SD struktūrdaļu vadītāji un darbinieki

+

 

 

2.

 

 

15.30

 

 

Studiju virziena ”Veselības aprūpe” pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšana par 2017./2018.ak.gadu

 

Programmas vadītāja prof. A.KĻAVIŅA

 

 

 

 

3.

 

 

15.40

 

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2017./2018.ak.gadu

 

Programmu vadītāji,

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

 

 

 

4.

 

 

15.50

 

Par LSPA attīstības stratēģijas 2016.- 2020.g.g. īstenošanu 2018.gadā un attīstības plāni 2019.gadam

 

Rektors

Prof. ŽĪDENS, Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE,

Zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

 

 

 

5.

 

16.00

 

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāna apstiprināšana 2019.gadam

 

 

PPMC vadītāja

I.BLEKTE

 

+

 

6.

 

16.10

 

LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējums  2018.gadā un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas  attīstības plāns  2019.gadam

 

Iekšējās kvalitātes vadītājs prof. U.GRĀVĪTIS

 

 

 

7.

 

16.20

 

Veikti grozījumi LSPA Iepirkumu organizēšanas kārtībā  (apst. 2018.gada 1.februārī).

 

Rektors

Prof. ŽĪDENS

 

 

 +

8. 

16.30

Dažādi

Zinātniskā sekretāre                                                                                   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 6.decembrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 1.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2018.gada 19.oktobrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

 

1.

 

15.10

Sporta darbs akadēmijā 2017./2018.ak.gadā

 

Sporta daļas vad.

Doc. S.SAULĪTE

 

 

+

 

 

2.

 

 

15.30

 

Par Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politiku

Bibliotēkas vad. M.ZALUKSNE

 

+

 

 

3.

 

 

15.40

 

Uzņemšanas komisijas darba plāna apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

 

Uzņ,kom. Atb.sekr. A.KURKINAITE

 

 

+

 

 

4.

 

 

15.50

 

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana „Pamatzināšanas sporta trenera „C” kategorijas sertifikāta iegūšanai” 2019.g.

 

Atb. Una GUTMANE

 

 

 

+

 

5.

 

16.00

 

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana 2018./2019.ak.g.

 

 

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

 

 

6.

 

16.15

 

Par studiju virzienu padomju sastāvu 2018./2019.ak.gadam

 

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

 

 

7.

 

16.20

 

Par grozījumiem LSPA struktūrā

 

 

Rektors

Prof. ŽĪDENS

 

 

+

 

8.

 

16.40

 

Nolikuma Par treneru – pedagogisko prakšu vadītāju tālākizglītību apstiprināšana

 

 

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

 

9.

 

16.45

 

Dažādi

Grozījumi nolikumos

 

 

 

 

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

 

Zinātniskā sekretāre                                                                                    I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 1.novembrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 4.oktobrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2018.gada 21.septembrī    

Nr.p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Studējošo kreditēšanas komisijas atskaite par 2017./2018.ak.gadu, komisijas sastāva apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Komisijas priekšsēdētājs doc. V.Mackars

 

+

2.

15.20

Studentu uzņemšanas rezultāti.

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2019./2020.ak.g.

Uzņ,kom. Atb.sekr. A.KURKINAITE,

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

15.40

Studiju domes,

Sporta daļas darba plānu apstiprināšana  2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

Sporta daļas vad.

Doc. S.SAULĪTE

 

+

4.

15.50

Semināru, starpkatedru  pieredzes apmaiņas plāna apstiprināšana  2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

16.00

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

6.

16.10

Studējošo pašpārvaldes  atskaite par darbu un finanšu jautājumiem 2017./2018.ak.g. 2.semestrī
 

SP priekšsēdētāja E.MĀRTIŅA

   

7.

16.20

Rektora vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšana, vēlēšanu termiņa noteikšana 

Rektors prof. J.ŽĪDENS

   

8.

16.30

Dažādi

 

     

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 4.oktobrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
4 lapa no 21

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv