Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 6.decembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

 

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2018.gada 26.novembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

 

1.

 

15.10

Saimniecības daļas darbība  2018.gadā

 

Saimniecības  direktore

V.KURSA

 

SD struktūrdaļu vadītāji un darbinieki

+

 

 

2.

 

 

15.30

 

 

Studiju virziena ”Veselības aprūpe” pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšana par 2017./2018.ak.gadu

 

Programmas vadītāja prof. A.KĻAVIŅA

 

 

 

 

3.

 

 

15.40

 

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2017./2018.ak.gadu

 

Programmu vadītāji,

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

 

 

 

4.

 

 

15.50

 

Par LSPA attīstības stratēģijas 2016.- 2020.g.g. īstenošanu 2018.gadā un attīstības plāni 2019.gadam

 

Rektors

Prof. ŽĪDENS, Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE,

Zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

 

 

 

5.

 

16.00

 

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāna apstiprināšana 2019.gadam

 

 

PPMC vadītāja

I.BLEKTE

 

+

 

6.

 

16.10

 

LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējums  2018.gadā un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas  attīstības plāns  2019.gadam

 

Iekšējās kvalitātes vadītājs prof. U.GRĀVĪTIS

 

 

 

7.

 

16.20

 

Veikti grozījumi LSPA Iepirkumu organizēšanas kārtībā  (apst. 2018.gada 1.februārī).

 

Rektors

Prof. ŽĪDENS

 

 

 +

8. 

16.30

Dažādi

Zinātniskā sekretāre                                                                                   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 6.decembrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 1.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2018.gada 19.oktobrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

 

1.

 

15.10

Sporta darbs akadēmijā 2017./2018.ak.gadā

 

Sporta daļas vad.

Doc. S.SAULĪTE

 

 

+

 

 

2.

 

 

15.30

 

Par Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politiku

Bibliotēkas vad. M.ZALUKSNE

 

+

 

 

3.

 

 

15.40

 

Uzņemšanas komisijas darba plāna apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

 

Uzņ,kom. Atb.sekr. A.KURKINAITE

 

 

+

 

 

4.

 

 

15.50

 

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana „Pamatzināšanas sporta trenera „C” kategorijas sertifikāta iegūšanai” 2019.g.

 

Atb. Una GUTMANE

 

 

 

+

 

5.

 

16.00

 

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana 2018./2019.ak.g.

 

 

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

 

 

6.

 

16.15

 

Par studiju virzienu padomju sastāvu 2018./2019.ak.gadam

 

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

 

 

7.

 

16.20

 

Par grozījumiem LSPA struktūrā

 

 

Rektors

Prof. ŽĪDENS

 

 

+

 

8.

 

16.40

 

Nolikuma Par treneru – pedagogisko prakšu vadītāju tālākizglītību apstiprināšana

 

 

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

 

9.

 

16.45

 

Dažādi

Grozījumi nolikumos

 

 

 

 

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

 

Zinātniskā sekretāre                                                                                    I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 1.novembrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 4.oktobrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2018.gada 21.septembrī    

Nr.p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Studējošo kreditēšanas komisijas atskaite par 2017./2018.ak.gadu, komisijas sastāva apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Komisijas priekšsēdētājs doc. V.Mackars

 

+

2.

15.20

Studentu uzņemšanas rezultāti.

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2019./2020.ak.g.

Uzņ,kom. Atb.sekr. A.KURKINAITE,

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

15.40

Studiju domes,

Sporta daļas darba plānu apstiprināšana  2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

Sporta daļas vad.

Doc. S.SAULĪTE

 

+

4.

15.50

Semināru, starpkatedru  pieredzes apmaiņas plāna apstiprināšana  2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

16.00

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

6.

16.10

Studējošo pašpārvaldes  atskaite par darbu un finanšu jautājumiem 2017./2018.ak.g. 2.semestrī
 

SP priekšsēdētāja E.MĀRTIŅA

   

7.

16.20

Rektora vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšana, vēlēšanu termiņa noteikšana 

Rektors prof. J.ŽĪDENS

   

8.

16.30

Dažādi

 

     

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 4.oktobrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 30.augustā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  
    2018.gada 24.augustā      

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

11.00

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla un struktūrvienību vadītāju amata vietām:

Studiju departamenta vadītājs (asoc.prof. I.Kravalis); Smagatlētikas katedras vadītājs (prof. LČupriks); Smagatlētikas katedras docents (S.Saulīte); Vieglatlētikas katedras lektors (K.Kuplis)

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE,

Ak.personāla komisijas priekšsēdētāja prof. I.AVOTIŅA,

Attiecīgo katedru vadītāji

Amatu pretendenti

 

2.

11.20

Studiju rezultāti Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2017./2018.ak.gadā

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

3.

11.35

Reģistrācijas nolikums studijām 2018./2019.ak.gadā

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

4.

11.45

AII Iekšējās kvalitātes   nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums

Iekš.kval.nodr.sist.vad.centra vad.

Prof. U.GRAVITIS

   

5.

12.00

Dažādi

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 30.augustā plkst. 11.00 LSPA Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 21.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2018.gada 11.jūnijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.00

Par diplomu izsniegšanu 2018.gada absolventiem

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

2.

15.15

Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2017./2018.ak.gadā

Ētikas komisijas priekšs. Doc. I.IMMERE

   

3.

15.30

Par studiju procesu 2018./2019.ak.gadā

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

4.

15.40

Par imatrikulāciju studijām

Rektors prof. J.ŽĪDENS

 

+

5.

16.00

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Profesionālajā maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sporta jomā”

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE, programmas dir. Asist. M.ČAMPA

   

6.

16.10

Par Profesoru padomes sastāva apstiprināšanu

Rektors prof. J.ŽĪDENS

   

7.

16.20

Dažādi
     

Zinātniskā sekretāre                                                                                 I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 21.jūnijā plkst. 15.00 LSPA Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
3 lapa no 19

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv