Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 14.maijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2020.gada 27.aprīlī

Senāta sēde notiks videokonferences veidā SKYPE

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.20

Akadēmiskās šķīrējtiesas ziņojums par darbu 2019./2020.ak.g.

Akad.šķīrējtiesas priekšēdētāja I.Smukā

   

2.

15.30

Vieslektores A.Paikenas vēlēšanas docenta amatā

Pers.kom.pr. prof. I.Avotiņa

Kat.vad. S.Luika

Vieslektore

A.Paikena

 

3.

15.40

Revīzijas komisijas ziņojums par darbu 2019./2020.ak.gadā

Revīzijas kom.priekšsēdētājs doc. K.Ciekurs

   

4.

15.50

Akreditēto programmu studiju grafika Profesionālais maģistrs Veselības aprūpē apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Programmas direktors M.Čampa

   

5.

16.00

Izmaiņas profesionālā bakalaura programmas SZ PLK 3. un 4.st.gada grafikos

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

6.

16.05

Par konkursa izsludināšanu uz ak.pers.amata vietām

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

6.

16. 15

Dažādi

Par grozījumiem nolikumos

Par studiju procesa organizēšanu

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

Zinātniskā sekretāre                                              I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 14.maijā plkst. 15.20 LSPA Senāta sēžu zālē.

Lūdzu pieslēgties 205.aud. (Senāta zālei) no plkst. 15.00.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 2.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

 

                     

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2020.gada 23.martā

Senāta sēde notiks, esot klāt Senāta priekšsēdētājam, vietniekiem, ziņotājiem par darba kārtības jautājumiem, zinātniskai sekretārei. Pārējiem senāta locekļiem lūgums šai laikā pieslēgties elektroniski.

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.20

Slēpošanas katedras atskaite par darbu no 2015./2016.ak.g. līdz 2019./2020.ak.g.

Kat. vadītāja prof. D.Krauksta

Kat.kolektīvs

+

2.

15.45

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

3.

16.00

Studiju maksu apstiprināšana 2020./2021.ak.gadam

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

4.

16.10

Darba plānu apstiprināšana 2020./2021.ak.gadam

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

 

+

5.

16.20

Par Profesoru Padomes sastāva apstiprināšanu

Rektors prof. J.Grants

   

5.

16.30

Dažādi

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                        I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 2.aprīlī plkst. 15.20 LSPA Senāta sēžu zālē.

 

 

 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 5.martā

Drukāt

1.     Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis informēja par 2019./2020.ak.gada Ziemas sesijas rezultātiem. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 13 ”Ziemas sesijas rezultāti 2019./2020.akadēmiskajā gadā” /pielikumā/.

2.      Senāts apstiprināja grozījumus Sporta nozares bibliotēkas nolikumā /pielikumā/.

3.      Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 ”Par sertifikātu izsniegšanu” /pielikumā/, akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas ”Sporta zinātne” sertifikātu saņems absolvente Gundega Ulme.

4.      Senāts pieņēma zināšanai Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas informāciju /pielikumā/.

5.      Senāts apstiprināja Profesionālā bakalaura studiju programmu «Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība». Programmas direktora amatā apstiprināta asociētā profesore I.Bula-Biteniece.

6.      Senāts apstiprināja grozījumus nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” /pielikumā/.

7.      Senāts akceptēja rektora J.Granta 2020.gada 3.marta iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu no 2020.gada 23.marta līdz 29.martam.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 5.martā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2020.gada 25.februārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.20

2019./2020.ak.gada Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis  

 

+

2.

15.40

Grozījumi Sporta nozares Bibliotēkas nolikumā

Bibliotēkas vad. M.Zaļūksne

 

+

3.

15.50

Senāta lēmums par akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas ”Sporta zinātne”  2019./2020.ak.gada absolventiem.

Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un  izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas informācija par 2019./2020.ak.gada rezultātiem un diplomu izsniegšanu programmas absolventiem

Programmas direktors prof. J.Grants

Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja T.Ņikiforova

 

+

 

16.00

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”  apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

4.

16.20

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                           I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 5..martā plkst. 15.20  LSPA  Senāta sēžu zālē. Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 6.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  
2019.gada 27.janvārī  

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.20

Akadēmijas zinātniskā darbība 2019.gadā

Zinātnes un attīstības   prorektors prof. J.Žīdens

Zinātnes daļas vad. U.Gūtmane

 

+

2.

15.50

Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas nolikuma apstiprināšana

Zinātnes daļas vad. U.Gūtmane,

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

 

+

3.

16.00

Studējošo pašpārvaldes atskaite   par darbu un finanšu   jautājumiem 2019./2020.ak.g. 1.semestrī

Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja

R.Ķīkule

   

4.

16.10

Par diplomu izsniegšanu 2020.gada NLN absolventiem

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

5.

16.20

Atskaite par LSPA personālresursu attīstību un 2019.gadā un personālresursu attīstības plāns 2020.gadam

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.30

Grozījumi nolikumā par Gala un Valsts pārbaudījumiem

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

7.

16.40

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                        I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 6.februārī plkst. 15.20 LSPA Senāta sēžu zālē. Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
1 lapa no 20

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv