Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 29.augustā LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2023.gada 22.augustā

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 29.augustā

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

11.00

LSPA Padomes priekšsēdētājas Sandras Rozenštokas

atskaite par Padomes paveikto darbu no 2022.gada 27.aprīļa

Dr.med.

Sandra Rozenštoka

   

2.

11.20

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā un zinātniskā personāla, un struktūrvienību vadītāju amata vietām

Sporta spēļu kat.vad. doc. Renārs Līcis,

Studiju prorektore prof. Andra Fernāte,

Att. un zin. prorektors prof. Jānis Žīdens, Ak.personālkom.pr. doc. Sergejs Saulīte

Lekt. Rodrigo Laviņš

Lekt.Rihards Leja

Studiju dep.vad. asoc.prof.

Signe Luika

Aciklisko sp.veidu kat.vad. doc. Aleksandra Ķeizāne

Vad.un kom. zin.kat.vad. vad.pētn. Monta Jakovļeva

Vieglatl. un peldēšanas kat.vad. doc. Ilze Avotiņa

Vadošie pētnieki:

Asoc.prof. Inta Bula Biteniece, asoc.prof. Irēna Dravniece, doc. Agris Liepa, asoc.prof. Signe Luika, doc. Katrīna Volgemute

 

3.

11.35

LSPA Stratēģijas 2023.-2027.g.g. aktualizācija

Studiju prorektore prof. Andra Fernāte

 

+

4.

11.50

Vasaras sesijas rezultāti visās studiju programmās 2022./2023.ak.gadā

Studiju departamenta vad. asoc.prof.

Ivars Kravalis

 

+

5.

12.00

Reģistrācijas nolikumi studijām 2023./2024.ak.gadā

Studiju departamenta vad. asoc.prof.

Ivars Kravalis

 

+

6.

12.10

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana

Studiju prorektore prof. Andra Fernāte

 

+

7.

12.20

Par studiju procesu 2023./2024.ak.gadā

Studiju prorektore prof. Andra Fernāte

 

+

8.

12.30

AII iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vad. centra vadītājs

prof. Uldis Grāvītis

   

9.

12.40

Senāta lēmuma Par maksas pakalpojumu noteikšanu

apstiprināšana

Senāta priekšsēdētājs

prof. Uldis Grāvītis

 

+

10.

12.45

Dažādi

Grozījumu apstiprināšana uzņemšanas noteikumos Nolikumu apstiprināšana

Studiju prorektore prof. Andra Fernāte

 

+

Zinātniskā sekretāre                                                                         I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2023.gada 29.augustā plkst. 11.00 LSPA 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 22.jūnijā LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2023.gada 14.jūnijā

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 22.jūnijā

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

13.00

Par diplomu izsniegšanu 2023.gada absolventiem

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

2.

13.10

Par studiju procesu 2023./2024.ak.gadā

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

3.

13.20

Akadēmiskās šķīrējtiesas ziņojums par darbu 2022./2023.ak.gadā

Priekšsēdētāja asoc.prof. Ingrīda Smukā

 

+

4.

13.25

Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2022./2023.ak.gadā

Priekšsēdētāja doc. Zinta Galeja, kom.loc. asoc.prof. Uģis Ciematnieks

 

+

5.

13.35

Studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” attīstības plāns 2023.-2028.gadam

Studiju vad.

Studiju virziena prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

6.

13.45

Par imatrikulāciju studijām 2023./2024.ak.gadā

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

7.

13.55

Par LSPA goda nosaukuma “LSPA Emeritus profesors” piešķiršanu

Rektors prof. Juris Grants

   

8.

14.00

Nolikuma par studiju darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

9.

14.10

Ierosinājumu un sūdzību izskatīšanas kārtības apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

10.

14.20

Dažādi

Par izmaiņām uzņemšanas noteikumos.

Par izmaiņām Profesionālā MAĢISTRA augstākās izglītības programmā "Veselības aprūpes  speciālists  sportā" 

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre                                                                         I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2023.gada 22.jūnijā plkst. 11.00 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 11.maijā LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2023.gada 28.aprīlī

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 11.maijā

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Docenta vēlēšanas Sporta spēļu katedrā

Kat.vad.

Ak.pers.kom. priekšs.

doc. Sergejs Saulīte

Vieslekt. Aleksandrs Astafičevs

 

2.

15.40

 

Sporta nozares bibliotēkas stratēģijas apstiprināšana 2023. – 2027.g.g.

Bibliotēkas vad.

Margarita Zaļūksne

 

+

3.

15.50

Studiju departamenta darbība iepriekšējā darbības periodā

Studiju departamenta vad. asoc.prof. Ivars Kravalis

Stud.dep. darbinieki

+

4.

16.10

Akadēmiskās šķīrējtiesas ziņojums par darbu 2022./2023.ak.g.

Priekšsēdētāja asoc.prof. Ingrīda Smukā

 

+

5.

16.15

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2023./2024.ak.g.

 

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

6.

16.20

Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plāns 2023.-2028.gadam

Studiju virziena vad. doc. Alīna Kurmeļeva

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

7.

16.30

Studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” attīstības plāns 2023.-2028.gadam

Studiju vad.

Studiju virziena prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

8.

 

16.40

Dažādi

Par Satversmes sapulci 2023.gada 27.jūnijā

 

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

   

Zinātniskā sekretāre                                                                       I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2023.gada 11.maijā plkst. 15.30 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 6.aprīlī LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2023.gada 28.martā

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 6.aprīlī

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2023./2024.ak.g.

 

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

2.

15.40

Par studiju maksām 2023./2024.ak.gadam

 

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

3.

15.50

Darba plānu apstiprināšana 2023./2024.ak.g.

 

Senāta priekšsēdētājs

prof. U.Grāvītis

 

+

4.

16.00

Akadēmijas finansiālā darbība 2022.gadā

Galvenā grāmatvede

I.Zazīte

 

+

5.

16.15

Dažādi

Par konkursa izsludināšanu uz docenta vietu sporta spēļu katedrā un vadošo pētnieku amata vietām LSPA Zinātnes daļā

Grozījumi uzņemšanas noteikumos

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre                                                                       I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2023.gada 6.aprīlī plkst. 15.30 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 2.martā LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2023.gada 20.februārī

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 2.martā

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Vēlēšanas uz docenta amatu Slēpošanas katedrā

Katedras vadītājs asoc.prof. Kalvis Ciekurs

Vieslektors M.Veispals

 

2.

15.40

 

2022./2023.ak.gada Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof.

Ivars Kravalis

 

+

3.

15.55

 

Darbs personāla vadības jomā (Hop sistēmas lietošana, uzlabojumi, risinājumi, problēmas u.c. jautājumi)

Personāldaļas vadītāja

Aiva Alksne,

Galvenā grāmatvede

Ingūna Zazīte

   

4.

16.10

Dažādi

Grozījumi Uzņemšanas noteikumos

Grozījumi Akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikumā

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

Zinātniskā sekretāre                                                                           I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2023.gada 2.martā plkst. 15.30 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

.

 
1 lapa no 27
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv