Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 11.maijā LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2023.gada 28.aprīlī

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 11.maijā

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Docenta vēlēšanas Sporta spēļu katedrā

Kat.vad.

Ak.pers.kom. priekšs.

doc. Sergejs Saulīte

Vieslekt. Aleksandrs Astafičevs

 

2.

15.40

 

Sporta nozares bibliotēkas stratēģijas apstiprināšana 2023. – 2027.g.g.

Bibliotēkas vad.

Margarita Zaļūksne

 

+

3.

15.50

Studiju departamenta darbība iepriekšējā darbības periodā

Studiju departamenta vad. asoc.prof. Ivars Kravalis

Stud.dep. darbinieki

+

4.

16.10

Akadēmiskās šķīrējtiesas ziņojums par darbu 2022./2023.ak.g.

Priekšsēdētāja asoc.prof. Ingrīda Smukā

 

+

5.

16.15

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2023./2024.ak.g.

 

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

6.

16.20

Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plāns 2023.-2028.gadam

Studiju virziena vad. doc. Alīna Kurmeļeva

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

7.

16.30

Studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” attīstības plāns 2023.-2028.gadam

Studiju vad.

Studiju virziena prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

8.

 

16.40

Dažādi

Par Satversmes sapulci 2023.gada 27.jūnijā

 

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

   

Zinātniskā sekretāre                                                                       I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2023.gada 11.maijā plkst. 15.30 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 6.aprīlī LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2023.gada 28.martā

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 6.aprīlī

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2023./2024.ak.g.

 

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

2.

15.40

Par studiju maksām 2023./2024.ak.gadam

 

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

3.

15.50

Darba plānu apstiprināšana 2023./2024.ak.g.

 

Senāta priekšsēdētājs

prof. U.Grāvītis

 

+

4.

16.00

Akadēmijas finansiālā darbība 2022.gadā

Galvenā grāmatvede

I.Zazīte

 

+

5.

16.15

Dažādi

Par konkursa izsludināšanu uz docenta vietu sporta spēļu katedrā un vadošo pētnieku amata vietām LSPA Zinātnes daļā

Grozījumi uzņemšanas noteikumos

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre                                                                       I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2023.gada 6.aprīlī plkst. 15.30 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 2.martā LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2023.gada 20.februārī

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 2.martā

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Vēlēšanas uz docenta amatu Slēpošanas katedrā

Katedras vadītājs asoc.prof. Kalvis Ciekurs

Vieslektors M.Veispals

 

2.

15.40

 

2022./2023.ak.gada Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof.

Ivars Kravalis

 

+

3.

15.55

 

Darbs personāla vadības jomā (Hop sistēmas lietošana, uzlabojumi, risinājumi, problēmas u.c. jautājumi)

Personāldaļas vadītāja

Aiva Alksne,

Galvenā grāmatvede

Ingūna Zazīte

   

4.

16.10

Dažādi

Grozījumi Uzņemšanas noteikumos

Grozījumi Akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikumā

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

Zinātniskā sekretāre                                                                           I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2023.gada 2.martā plkst. 15.30 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 9.februārī LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2023.gada 2.februārī

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 9.februārī

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

 

Akadēmijas zinātniskā darbība 2022.gadā

Attīstības un zinātnes prorektors

prof. Jānis Žīdens

Zinātnes daļas vad. Una Gūtmane

+

2.

16.00

 

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finanšu jautājumiem 2022./2023.ak.g. 1.semestrī

 

Studējošo Pašpārvaldes priekšsēdētāja Madara Ērgle

 

+

3.

16.15

LSPA internacionalizācijas stratēģijas realizācija 2022.gadā un tās aktualizācija turpmākajiem gadiem

 

Starptautisko studiju koordinatore asoc.prof.

Iveta Boge,

Erasmus+ programmas koordinatore

asoc.prof. Ingrīda Smukā

 

+

4.

16.30

 

Dažādi

LSPA darbības stratēģijas izstrādes, aktualizācijas un ieviešanas novērtēšanas kārtība 

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

Zinātniskā sekretāre                                                                            I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2023.gada 9.februārī plkst. 15.30 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 12.janvārī LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 2.janvārī

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 12.janvārī

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Vēlēšanas uz vadošā pētnieka amata vietu – pretendents asoc.prof. Kalvis Ciekurs

 

 

 

Attīstības un zinātnes prorektors

prof. Jānis Žīdens

Ak.personālkomisijas priekšsēdētājs doc. Sergejs Saulīte

   

2.

15.40

Studiju departamenta atskaite par darbu 2022.gadā un darba plāna apstiprināšana 2023.gadam

Studiju departamenta vad. asoc.prof. Ivars Kravalis

 

+

3.

16.00

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Veselības aprūpe” par 2021./2022.ak.gadu

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte,

Studiju virziena vadītājs, Programmas direktori

   

4.

16.15

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Izglītība, pedagoģija, sports” par 2021./2022.ak.gadu

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte,

Studiju virziena vadītājs, Programmas direktori

   

5.

16.20

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2022.gadā un plāna aktualizēšana 2023.gadam

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

6.

16.25

Cilvēkresursu plāna izpilde 2022.gadā un plāna aktualizēšana 2023.gadam

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

7.

16.35

Personālattīstības plāna izpilde 2022.gadā un plāna aktualizēšana 2023.gadam

Studiju prorektore prof. Andra Fernāte

 

+

8.

16.40

Iekšējās kontroles sistēmas analīze 2022.gadā un tās pilnveides plāns 2023.gadam

Studiju prorektore prof. Andra Fernāte

 

+

9.

16.45

Iekšējās studiju kvalitātes izvērtējums 2022.gadā un iekšējās studiju kvalitātes nodrošināšanas plāns 2023.gadam

Iekšējās kvalitātes vad. prof. Uldis Grāvītis

 

+

10.

16.50

Dažādi

Par grozījumiem nolikumos

Par 2.02. Senāta sēdes pārcelšanu uz 9.februāri

Par promocijas padomes sēdi 31.janvārī (A.Astafičevs)

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

Rektors, Profesoru padomes un Promocijas padomes priekšsēdētājs

prof. Juris Grants

 

+

ZInātniskā sekretāre                                                                              I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2023.gada 12.janvārī plkst. 15.30 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 
1 lapa no 26
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv