Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 12.janvārī LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 2.janvārī

LSPA SENĀTA SĒDES 2023.gada 12.janvārī

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Vēlēšanas uz vadošā pētnieka amata vietu – pretendents asoc.prof. Kalvis Ciekurs

 

 

 

Attīstības un zinātnes prorektors

prof. Jānis Žīdens

Ak.personālkomisijas priekšsēdētājs doc. Sergejs Saulīte

   

2.

15.40

Studiju departamenta atskaite par darbu 2022.gadā un darba plāna apstiprināšana 2023.gadam

Studiju departamenta vad. asoc.prof. Ivars Kravalis

 

+

3.

16.00

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Veselības aprūpe” par 2021./2022.ak.gadu

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte,

Studiju virziena vadītājs, Programmas direktori

   

4.

16.15

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Izglītība, pedagoģija, sports” par 2021./2022.ak.gadu

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte,

Studiju virziena vadītājs, Programmas direktori

   

5.

16.20

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2022.gadā un plāna aktualizēšana 2023.gadam

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

6.

16.25

Cilvēkresursu plāna izpilde 2022.gadā un plāna aktualizēšana 2023.gadam

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

7.

16.35

Personālattīstības plāna izpilde 2022.gadā un plāna aktualizēšana 2023.gadam

Studiju prorektore prof. Andra Fernāte

 

+

8.

16.40

Iekšējās kontroles sistēmas analīze 2022.gadā un tās pilnveides plāns 2023.gadam

Studiju prorektore prof. Andra Fernāte

 

+

9.

16.45

Iekšējās studiju kvalitātes izvērtējums 2022.gadā un iekšējās studiju kvalitātes nodrošināšanas plāns 2023.gadam

Iekšējās kvalitātes vad. prof. Uldis Grāvītis

 

+

10.

16.50

Dažādi

Par grozījumiem nolikumos

Par 2.02. Senāta sēdes pārcelšanu uz 9.februāri

Par promocijas padomes sēdi 31.janvārī (A.Astafičevs)

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

Rektors, Profesoru padomes un Promocijas padomes priekšsēdētājs

prof. Juris Grants

 

+

ZInātniskā sekretāre                                                                              I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2023.gada 12.janvārī plkst. 15.30 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 1.decembrī LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 22.novembrī

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 1.decembrī

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Saimniecības daļas atskaite par darbību 2021. un 2022.gadā

Saimniecības direktore Valda Kursa

SD darbinieki

+

2.

15.40

LSPA Sporta nozares bibliotēkas Padomes apstiprināšana

Bibliotēkas vadītāja

Margarita Zaļūksne

 

+

3.

15.50

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāna apstiprināšana 2023.gadam

PPMC vadītāja

Ilona Blekte

 

+

4.

16.00

LSPA Attīstības stratēģijas īstenošanas izvērtējums un aktualizācija

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte, rektors prof. Juris Grants, prorektors Jānis Žīdens

   

5.

16.15

Dažādi

Grozījumi nolikumos

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre                                                                              I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 1.decembrī plkst. 15.30 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 3.novembrī LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 24.oktobrī

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 3.novembrī
LSPA 205.auditorijā
DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Konkurss uz Docenta amata vietu Acikisko sporta veidu katedrā

Katedras vadītāja p.i. doc. A.Ķeizāne,

Ak.pers.kom. pr. doc. S.Saulīte

vieslektors

Einārs Pimenovs

 

2.

15.40

Atskaite par sporta darbu akadēmijā 2021./2022.ak.g.

Sporta daļas vadītājs, Sporta kluba priekšsēdētājs doc. S.Saulīte

 

+

3.

15.50

Uzņemšanas komisijas darba plāna 2022./2023.ak.g. apstiprināšana

Uzņemšanas komisijas

atbildīgā sekretāre

Ieva Stecenko

 

+

4.

16.00

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2023./2024.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās

     

5.

16.10

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Veselības aprūpe” par 2021./2022.ak.g.

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

6.

16.20

Grozījumi nolikumos: Par 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu; Nolikumā par   noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura   augstākās izglītības programmā   „Fizioterapija”; Nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās   izglītības programmas „Fizioterapija” profesionālās kvalifikācijas praksi

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

7.

16.30

Par studiju virzienu padomju apstiprināšanu 2023./2024.ak.gadam

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

8.

16.35

Dažādi

Lēmums Laika normas slodzes aprēķināšanai

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre                                                                              I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 3.novembrī plkst. 15.30 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 6.oktobrī LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 26.septembrī

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 6.oktobrī

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Konkurss uz Docenta amata vietu Anatomijas katedrā

Katedras vadītāja prof. I.Pontaga,

Ak.pers.kom. priekšs. doc. Sergejs Saulīte

Valters Āboliņš

 

2.

15.40

Studentu uzņemšanas rezultāti 2022.gadā.

Uzņemšanas noteikumu   apstiprināšana 2023./2024.ak.g. visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās

Uzņemšanas komisijas

atbildīgā sekretāre

Ieva Stecenko

Programmu direktori

 

+

3.

16.00

Studentu kreditēšanas komisijas atskaite par 2021./22.ak.g.

Komisijas priekšsēdētājs

Doc. Verners Mackars

 

+

4.

16.05

Studiju domes,

Sporta daļas darba plānu apstiprināšana 2022./2023.ak.g.

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

Sporta daļas vadītājs

doc. Sergejs Saulīte

 

+

5.

16.15

Semināru, Starpkatedru pieredzes apmaiņas plāna 2022./2023.ak.g. apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

6.

16.25

Ētikas lietu komisijas sastāva apstiprināšana

Senāta priekšsēdētājs

prof. Uldis Grāvītis

   

7.

16.30

Akadēmiskās personālkomisijas sastāva apstiprināšana

Senāta priekšsēdētājs

prof. Uldis Grāvītis

   

8.

16.35

 

Dažādi:

Par konkursa izsludināšanu uz docenta amata vietu Aciklisko sporta veidu katedrā.

Grozījumu apstiprināšana nolikumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre                                                                              I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 6.oktobrī plkst. 15.30 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 30.augustā LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 26.augustā

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 30.augustā
LSPA 205.auditorijā
DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

14.00

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla amata vietām:

Vieglatlētikas kat. Docents – 2 vietas

Veselības aprūpes nod. Docents - 2 vietas

Veselības aprūpes nod. Lektors

Slēpošanas kat. Docents

Katedru vadītāji, studiju prorektore, nodaļas vad.,

Ak.pers.kom. priekšs. doc. Sergejs Saulīte

Pretendenti:

Ilze Avotiņa, Sandra Škutāne, Agris Liepa, Zinta Galeja, Evita Dubiņina, Katrīna Volgemute

 

2.

14.15

Par vasaras sesijas rezultātiem visās studiju programmās 2021./2022.ak.gadā

Studiju departamenta vad.

Asoc.prof. Ivars Kravalis

 

+

3.

14.30

Reģistrācijas nolikums studijām   2022./2023.ak.gadam

Studiju departamenta vad.

Asoc.prof. Ivars Kravalis

 

+

4.

14.40

AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes   vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums

Iekš.kvalitātes nodr.sist.vad.centra vadītājs

Prof. Uldis Grāvītis

 

+

5.

14.50

 

Dažādi:

Par studiju procesu 2022./2023.gadā un

katedru docētāju slodzēm 2022./2023.gadā

Lēmums Laika normas

Par grozījumiem nolikumos:

Attālināto studiju kārtībā, Valsts pārbaudījumu nolikumos

Par konkursa izsludināšanu uz docenta amata vietu Anatomijas katedrā

 

 

 

 

 

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

ZZinātniskā sekretāre                                                                               I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 30.augustā plkst. 14.00 205.telpā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 
1 lapa no 25
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv