Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 7.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 29.oktobrī

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.20

Senāta priekšsēdētāja, vietnieku un zinātniskā sekretāra vēlēšanas

     

2.

15.25

Konkurss uz izsludinātajām vadošo pētnieku, pētnieku, zin.asistenta amata vietām

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

Pretendenti uz pētnieku amata vietām

 

3.

15.40

Sporta darbs akadēmijā 2018./2019.ak.gadā

Sporta daļas vad., Sporta kluba priekšs.

S.Saulīte

 

+

4.

15.50

LSPA internacionalizācijas realizācija un tās stratēģija turpmākajiem gadiem

Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Boge,

Erasmus+ koordinētājs

prof. U.Švinks

 

+

5.

16.10

LSPA vizuālās identitātes vadlīniju apstiprināšana (zīmola atjaunināšana)

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

 

+

6.

16.20

LSPA zinātniskās struktūras apstiprināšana

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

Zin.daļas vad. U.Gūtmane

 

+

7.

16.30

LSPA Revīzijas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

8.

16.40

Nolikumu apstiprināšana:

Kancelejas nolikums

Saimniecības daļas nolikums

Iekšējās kontroles nolikuma apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

9.

17.00

Dažādi

Prof.maģ.augst.izgl.programmas ”Veselības aprūpes speciālists sportā” Maģistra Valsts pārbaudījuma lēmuma apstiprināšana

Studiju kvalitātes pārvaldības sistēmas apstiprināšana

Grozījumi SZ nozares bibliotēkas noteikumos

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Kvalitātes vad. prof. U.Grāvītis

Bibl.vad. M.Zaļūksne

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                        I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 7.novembrī plkst. 15.20 LSPA Senāta sēžu zālē.Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 3.oktobrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 23.septembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.20

Studentu kreditēšanas komisijas atskaite par 2018./2019.ak.g. un komisijas sastāva apstiprināšana2019./2020.ak.g.

Komisijas priekšsēdētājs

Doc. V.MACKARS

 

+

2.

15.30

Studentu uzņemšanas rezultāti.

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2020./2021.ak.g. visās akreditētajās un licencētajās programmās

Uzņemšanas komisijas atb.sekretāre A.KURKINAITE

 

+

3.

15.50

Studiju domes un Sporta daļas darba plānu apstiprināšana 2019./2020.ak.gadam

Studiju prorektore

prof. A.FERNĀTE,

Sporta daļas vad.

doc. S.SAULĪTE

 

+

4.

16.00

Semināru, Starpkatedru pieredzes apmaiņas plāna 2019./2020.ak.g. apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

16.10

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finanšu jautājumiem 2018./2019.ak.gada 2.semestrī

Pašpārvaldes priekšs.

B.KONRADE

 

+

6.

16.20

Par LSPA katedru reorganizāciju

Rektors

prof. J.GRANTS

 

+

7.

16.35

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana

Grozījumi Senāta lēmumā Laika normas slodzes apstiprināšanai”

Grozījumi Senāta lēmumā ”Par studiju procesu 2019./2020.ak.g.”

Studiju prorektore

prof.A.FERNĀTE

 

+

8.

16.45

Par Akadēmiskās personālkomisijas sastāva apstiprināšanu nākamajiem 3 gadiem

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

   

9.

16.50

Dažādi

Par grozījumiem nolikumos (Maģistra un Bakalaura Valsts pārbaudījumu nolikumos fizioterapijas programmā; Noteikumos studijām brīvklausītāju statusā)

Studiju prorektore prof.

A.FERNĀTE

 

+

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece


Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 3.oktobrī plkst. 15.20 LSPA Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 29.augustā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 26.augustā  

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.00

Konkurss uz vakantajām zinātniskā personāla un struktūrvienību vadītāju amata vietām:

Anatomijas kat.vadītājs (I.Pontaga),

Vadošais pētnieks (M.Jakovļeva).

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE,

Vadības kat.vad. S.LUIKA, Ak.pers.kom.pr.prof. I.AVOTIŅA

   

2.

15.15

Studiju rezultāti Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2018./2019. ak.gadā

Studiju departamenta vad., asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

3.

15.30

Reģistrācijas nolikums studijām 2019./2020.ak.gadam

Studiju departamenta vad., asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

4.

15.40

Laika normu apstiprināšana

Studiju prorektore prof.

A.FERNĀTE

 

+

5.

15.50

Par LSPA Sporta nozares bibliotēkas gatavību akreditācijai

Bibliotēkas vad.

M.ZAĻŪKSNE

 

+

6.

16.10

AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas   sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums

Iekš.kval.nodr.sist.vad.centra vadītājs prof. U.GRĀVĪTIS

   

7.

16.20

Par Satversmes sapulces sasaukšanu un

Satversmes sapulces kvotām

Senāta priekšsēdētājs

prof. U.GRĀVĪTIS

   

8.

16.30

Dažādi

Nolikumu apstiprināšana

Studiju prorektore prof.

A.FERNĀTE

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                           I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 29.augustā plkst. 15.00 LSPA Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 20.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis

2019.gada 11.jūnijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Par diplomu izsniegšanu 2019.gada absolventiem

Studiju prorektore prof.

A.FERNĀTE

   

2.

15.30

Par studiju procesu 2019./2020. ak.gadā

Studiju prorektore prof.

A.FERNĀTE

 

+

3.

15.45

Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2018./2019.ak.gadā

Kom.vad.

doc. I.IMMERE

 

+

4.

16.00

Par imatrikulāciju studijām  2019./2020.ak.gadā

Rektors

Prof.

J.GRANTS

 

+

5.

16.15

Par LZP ekspertu iekļaušanu LSPA Promocijas padomes sastāvā

Rektors

Prof.

J.GRANTS

   

6.

 

Dažādi

Studiju prorektore prof.

A.FERNĀTE

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 20.jūnijā plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti

viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 4.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2019.gada 25.martā  

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Sporta medicīnas katedras atskaite par darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam

Kat.vad. prof. V.LĀRINŠ

Kat.

kolektīvs

+

2.

15.40

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2019./2020.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

16.00

Studiju maksas apstiprināšana 2019./2020.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

4.

16.10

LSPA un Senāta darba plānu apstiprināšana 2019./2020.ak.gadam

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

   

5.

16.20

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 4.aprīlī plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālēSenāta sēdes ir atklātas.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
1 lapa no 19

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv