Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 6.oktobrī LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 26.septembrī

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 6.oktobrī

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Konkurss uz Docenta amata vietu Anatomijas katedrā

Katedras vadītāja prof. I.Pontaga,

Ak.pers.kom. priekšs. doc. Sergejs Saulīte

Valters Āboliņš

 

2.

15.40

Studentu uzņemšanas rezultāti 2022.gadā.

Uzņemšanas noteikumu   apstiprināšana 2023./2024.ak.g. visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās

Uzņemšanas komisijas

atbildīgā sekretāre

Ieva Stecenko

Programmu direktori

 

+

3.

16.00

Studentu kreditēšanas komisijas atskaite par 2021./22.ak.g.

Komisijas priekšsēdētājs

Doc. Verners Mackars

 

+

4.

16.05

Studiju domes,

Sporta daļas darba plānu apstiprināšana 2022./2023.ak.g.

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

Sporta daļas vadītājs

doc. Sergejs Saulīte

 

+

5.

16.15

Semināru, Starpkatedru pieredzes apmaiņas plāna 2022./2023.ak.g. apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

6.

16.25

Ētikas lietu komisijas sastāva apstiprināšana

Senāta priekšsēdētājs

prof. Uldis Grāvītis

   

7.

16.30

Akadēmiskās personālkomisijas sastāva apstiprināšana

Senāta priekšsēdētājs

prof. Uldis Grāvītis

   

8.

16.35

 

Dažādi:

Par konkursa izsludināšanu uz docenta amata vietu Aciklisko sporta veidu katedrā.

Grozījumu apstiprināšana nolikumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre                                                                              I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 6.oktobrī plkst. 15.30 205.auditorijā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 30.augustā LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 26.augustā

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 30.augustā
LSPA 205.auditorijā
DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

14.00

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla amata vietām:

Vieglatlētikas kat. Docents – 2 vietas

Veselības aprūpes nod. Docents - 2 vietas

Veselības aprūpes nod. Lektors

Slēpošanas kat. Docents

Katedru vadītāji, studiju prorektore, nodaļas vad.,

Ak.pers.kom. priekšs. doc. Sergejs Saulīte

Pretendenti:

Ilze Avotiņa, Sandra Škutāne, Agris Liepa, Zinta Galeja, Evita Dubiņina, Katrīna Volgemute

 

2.

14.15

Par vasaras sesijas rezultātiem visās studiju programmās 2021./2022.ak.gadā

Studiju departamenta vad.

Asoc.prof. Ivars Kravalis

 

+

3.

14.30

Reģistrācijas nolikums studijām   2022./2023.ak.gadam

Studiju departamenta vad.

Asoc.prof. Ivars Kravalis

 

+

4.

14.40

AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes   vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums

Iekš.kvalitātes nodr.sist.vad.centra vadītājs

Prof. Uldis Grāvītis

 

+

5.

14.50

 

Dažādi:

Par studiju procesu 2022./2023.gadā un

katedru docētāju slodzēm 2022./2023.gadā

Lēmums Laika normas

Par grozījumiem nolikumos:

Attālināto studiju kārtībā, Valsts pārbaudījumu nolikumos

Par konkursa izsludināšanu uz docenta amata vietu Anatomijas katedrā

 

 

 

 

 

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

ZZinātniskā sekretāre                                                                               I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 30.augustā plkst. 14.00 205.telpā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 16.jūnijā LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 9.jūnijā

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 16.jūnijā

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

11.00

LSPA Padomes darbības plāns 2022.gadam

Padomes pārstāvis

Kaspars Rožkalns

Padomes locekļi

 

2.

11.15

Par diplomu izsniegšanu 2022.gada absolventiem

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

3.

11.25

Par studiju procesu 2022./2023.gadā

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

4.

11.35

Par imatrikulāciju studijām 2022./2023.gadā

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

5.

11.40

Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2021./2022.ak.gadā

Ētikas lietu komisijas vad. Vad.pētn. Monta Jakovļeva

 

+

6.

11.50

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finanšu jautājumiem 2021./2022.ak.gada 2.semestrī

SP priekšsēdētāja

Madara Ērgle

 

+

7.

12.00

Dažādi:

 

Par grozījumiem Uzņemšanas noteikumos

 

Par konkursa izsludināšanu uz ak.personāla amata vietām

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārējo sakaru studiju koordinētāja,

asoc.prof. Iveta Boge

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre                                                                              I.Dravniece

                        Senāta sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 16.jūnijā plkst. 11.00 205.telpā, ar iespēju pieslēgties Zoom platformā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 5.maijā LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 25.aprīlī

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 5.maijā

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Akadēmijas finansiālā darbība 2021.gadā

Galvenā grāmatvede

Ingūna Zazīte

Grāmatvedības kolektīvs

+

2.

16.00

Revīzijas komisijas ziņojums par darbu 2021./2022.ak.gadā

Par izmaiņām Revīzijas komisijas sastāvā

Komisijas piekšsēdētājs

Asoc.prof. Kalvis Ciekurs

 

+

3.

16.10

Akadēmiskās šķīrējtiesas ziņojums par darbu 2021./2022.ak.g.

Priekšsēdētāja

Asoc.prof. Ingrīda Smukā

   

4.

16.15

Par konkursa izsludināšanu uz ak.pers.amata vietām

Studiju prorektore, Ak.pers.kom.locekle

prof. Andra Fernāte

   

5.

16.20

Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas ziņojums par Satversmes sapulces vēlēšanu rezultātiem

Komisijas piekšsēdētājs

Asoc.prof. Kalvis Ciekurs

   

6.

16.25

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2022./2023.ak.g.

Studiju virzienā “Veselības aprūpe” programmās

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

7.

16.30

 

Dažādi:

Par LSPA Padomes darbības uzsākšanu

 

 

Par Profesionālās bakalaura studiju programmas “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (42141) LSPA  kopīgi ar  LiepU īstenoto  apakšprogrammu “Sporta un veselības skolotājs”

 

Senāta priekšsēdētājs

Prof. Uldis Grāvītis

Rektors prof. Juris Grants

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre                                                                              I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 5.maijā plkst. 15.30 205.telpā un MS Teams platformā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 7.aprīlī LSPA 205.auditorijā un MS Teams DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 31.martā

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 7.aprīlī

LSPA 205.auditorijā un MS Teams  

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Vadības un komunikācijas zinātņu katedras atskaite par darbu no 2017./2018.ak.g. līdz 2021./2022.ak.g.

Kat.vad.p.i. vad.pētniece Monta Jakovļeva

Katedras kolektīvs

+

2.

15.50

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2022./2023.ak.g.

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

3.

16.00

Studiju maksu apstiprināšana 2022./2023.ak.gadam

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis

 

+

4.

16.10

Darba plānu apstiprināšana 2022./2023.ak.g.

Senāta priekšsēdētājs

Prof. Uldis Grāvītis

 

+

5.

16.20

 

Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas informācija par 2021./2022. ak.gada rezultātiem. Par diplomu izsniegšanu programmas absolventiem

Programmas direktore asoc.prof. Inga Liepiņa

 

+

6.

16.25

 

Dažādi:

Grozījumu apstiprināšana LSPA Padomnieku konventa nolikumā;

Grozījumu apstiprināšana LSPASenāta nolikumā;

LSPA Padomnieku Konventa sastāva grozījumu apstiprināšana

Par LSPA Padomes sastāvu

Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšana

Profesoru padomes sastāva apstiprināšana

Par Satversmes sapulces vēlēšanām

Senāta priekšsēdētājs

Prof. Uldis Grāvītis

Rektors prof. Juris Grants

 

 

+

Zinātniskā sekretāre                                                                             I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 7.aprīlī plkst. 15.30 205.telpā un MS Teams platformā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 
1 lapa no 25
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv