Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 5.maijā LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 25.aprīlī

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 5.maijā

LSPA 205.auditorijā

DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Akadēmijas finansiālā darbība 2021.gadā

Galvenā grāmatvede

Ingūna Zazīte

Grāmatvedības kolektīvs

+

2.

16.00

Revīzijas komisijas ziņojums par darbu 2021./2022.ak.gadā

Par izmaiņām Revīzijas komisijas sastāvā

Komisijas piekšsēdētājs

Asoc.prof. Kalvis Ciekurs

 

+

3.

16.10

Akadēmiskās šķīrējtiesas ziņojums par darbu 2021./2022.ak.g.

Priekšsēdētāja

Asoc.prof. Ingrīda Smukā

   

4.

16.15

Par konkursa izsludināšanu uz ak.pers.amata vietām

Studiju prorektore, Ak.pers.kom.locekle

prof. Andra Fernāte

   

5.

16.20

Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas ziņojums par Satversmes sapulces vēlēšanu rezultātiem

Komisijas piekšsēdētājs

Asoc.prof. Kalvis Ciekurs

   

6.

16.25

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2022./2023.ak.g.

Studiju virzienā “Veselības aprūpe” programmās

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

7.

16.30

 

Dažādi:

Par LSPA Padomes darbības uzsākšanu

 

 

Par Profesionālās bakalaura studiju programmas “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (42141) LSPA  kopīgi ar  LiepU īstenoto  apakšprogrammu “Sporta un veselības skolotājs”

 

Senāta priekšsēdētājs

Prof. Uldis Grāvītis

Rektors prof. Juris Grants

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre                                                                              I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 5.maijā plkst. 15.30 205.telpā un MS Teams platformā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 7.aprīlī LSPA 205.auditorijā un MS Teams DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 31.martā

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 7.aprīlī

LSPA 205.auditorijā un MS Teams  

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Vadības un komunikācijas zinātņu katedras atskaite par darbu no 2017./2018.ak.g. līdz 2021./2022.ak.g.

Kat.vad.p.i. vad.pētniece Monta Jakovļeva

Katedras kolektīvs

+

2.

15.50

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2022./2023.ak.g.

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

3.

16.00

Studiju maksu apstiprināšana 2022./2023.ak.gadam

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis

 

+

4.

16.10

Darba plānu apstiprināšana 2022./2023.ak.g.

Senāta priekšsēdētājs

Prof. Uldis Grāvītis

 

+

5.

16.20

 

Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas informācija par 2021./2022. ak.gada rezultātiem. Par diplomu izsniegšanu programmas absolventiem

Programmas direktore asoc.prof. Inga Liepiņa

 

+

6.

16.25

 

Dažādi:

Grozījumu apstiprināšana LSPA Padomnieku konventa nolikumā;

Grozījumu apstiprināšana LSPASenāta nolikumā;

LSPA Padomnieku Konventa sastāva grozījumu apstiprināšana

Par LSPA Padomes sastāvu

Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšana

Profesoru padomes sastāva apstiprināšana

Par Satversmes sapulces vēlēšanām

Senāta priekšsēdētājs

Prof. Uldis Grāvītis

Rektors prof. Juris Grants

 

 

+

Zinātniskā sekretāre                                                                             I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 7.aprīlī plkst. 15.30 205.telpā un MS Teams platformā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 3.martā LSPA 205.auditorijā MS Teams DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 24.februārī

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 3.martā

LSPA 205.auditorijā MS Teams  

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

2021./2022.ak.gada Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums

Studiju departamenta vadītājs

asoc.prof. I.Kravalis

 

+

2.

15.45

Vieglatlētikas un peldēšanas katedras atskaite par darbu no 2017./2018.ak.g. līdz 2021./2022.ak.g.

Katedras vadītāja prof. I.Avotiņa

Katedras kolektīvs

+

3.

16.10

Atskaite par akadēmijas tēla un imidža popularizēšanu sabiedrībā

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītājaI.Āķe-Vīksne

 

+

4.

16.30

 

Dažādi

 

Grozījumi nolikumā

Doktorantūras skolas sastāvs

 

 

 

 

 

 

 

Atgādinājums - līdz 1.aprīlim VID

iesniegt amatpersonu deklarācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre                                                                             I.Dravniece

 

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 3. martā plkst. 15.30 205.telpā MS Teams platformā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 3.februārī LSPA 205.auditorijā MS Teams DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2022.gada 24.janvārī

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 3.februārī

LSPA 205.auditorijā MS Teams  

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Akadēmijas zinātniskā darbība 2021.gadā

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

Zinātnes daļas vad. U.Gūtmane

+

2.

16.00

Par diplomu izsniegšanu 2022.gada NLN absolventiem

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

3.

16.10

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finanšu jautājumiem 2021./2022.ak.gada 1.semestrī

SP priekšsēdētāja A.Andersone

 

+

4.

16.20

 

Doktora studiju vadības padomes sastāva (Doktorantūras skola) apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

   

5.

16.25

Pārskata apstiprināšana par Profesoru padomes darbību 2021.gadā

Profesoru padomes priekšsēdētājs prof. J.Grants

 

+

6.

16.30

 

Dažādi

Grozījumi nolikumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

ZZinātniskā sekretāre                                                                             I.Dravniece

 

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 3.februārī plkst. 15.30 205.telpā MS Teams platformā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 13.janvārī LSPA 205.auditorijā MS Teams DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2021.gada 30.decembrī

LSPA SENĀTA SĒDES 2022.gada 13.janvārī

LSPA 205.auditorijā MS Teams  

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

 

Lektores Alīnas Kurmeļevas vēlēšanas Veselības aprūpes nodaļas docenta amatā

Veselības aprūpes nod.vad.p.i. Pārsla Krūmiņa

Ak.pers.kom.priekšsēdētājs

Sergejs Saulīte

Lektore Alīna Kurmeļeva

 

2.

15.40

Pretkorupcijas pasākumu plāna   izpilde 2021.gadā un plāna aktualizēšana 2022.gadam

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

3.

15.50

Cilvēkresursu plāna izpilde 2021.gadā un plāna apstiprināšana 2022.gadam

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

4.

16.00

Personālattīstības plāna izpilde 2021.gadā un plāna apstiprināšana 2022.gadam

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

5.

16.10

Iekšējās kontroles sistēmas analīze 2021.gadā un tās pilnveides plāns 2022.gadam

Studiju prorektore

prof. Andra Fernāte

 

+

6.

16.20

Iekšējās studiju kvalitātes izvērtējums 2021.gadā un iekšējās studiju kvalitātes nodrošināšanas plāns 2022.gadam

Iekšējās kvalitātes vadītājs prof. Uldis Grāvītis

 

+

7.

16.30

Studiju departamenta atskaite par darbu 2021.gadā, darba plāna apstiprināšana 2022.gadam

Studiju departamenta vadītājs

asoc.prof. Ivars Kravalis

 

+

8.

16.45

 

Dažādi

 

 

     

Zinātniskā sekretāre                                                                             I.Dravniece

 

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2022.gada 13.janvārī plkst. 15.30 205.telpā MS Teams platformā

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 
1 lapa no 24
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv