Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 7.oktobrī LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2021.gada 29.septembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Studentu uzņemšanas rezultāti 2021.gadā

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2022./2023.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās

Uzņemšanas komisijas

bijusī atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

2.

15.50

Studiju domes, Sporta daļas darba plānu apstiprināšana 2021./2022.ak.gadam

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Sporta daļas vadītājs

Doc. S.Saulīte

 

+

3.

16.00

Informācija par studentu kreditēšanu 2020./2021.ak.gadā

Kreditēšanas komisijas priekšsēdētājs doc. V.Mackars

 

+

4.

16.10

Semināru, Starpkatedru pieredzes apmaiņas plāna 2021./2022.ak.gadam apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

5.

16.15

Grozījumu apstiprināšana valsts   budžeta stipendiju piešķiršanas

nolikumā

Studiju departamenta vadītājs asoc.

prof. I.Kravalis

 

+

6.

16.20

Papildinājumi senāta lēmumā Par maksas pakalpojumu noteikšanu

Zinātnes un att. prorektors prof. J.Žīdens

 

+

7.

16.25

Dažādi:

Par grozījumiem nolikumos

Par atvaļinājuma piešķiršanu rektoram

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                I.Dravniece

Senāta sēde notiks pirmdien, 2021.gada 7.oktobrī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 30.augustā LSPA 205.auditorijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2021.gada 26.augustā

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

13.00

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla amata vietām

Katedru vadītāji, Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

Ak.pers.kom. priekšsēdētājs doc. S.Saulīte

Doc. Ludmila Malahova

Doc. Līvija Zeiberte

Doc. Ieva Zvīgule

Lektore Alīna Kurmeļeva

Lektors Kristaps Slaidiņš

Lektors Svens Vilks

Pētnieks Edgars Bernāns

Zin.asist. Behnam Boobani

Zin.asist.Germans Jakubovskis

 

2.

13.30

Vasaras sesijas studiju rezultāti Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2020./2021.ak.gadā

Studiju departamenta vadītājs asoc.

prof. I.Kravalis

 

+

2.

13.45

Reģistrācijas nolikums studijām 2021./2022.ak.gadā

Studiju departamenta vadītājs asoc.

prof. I.Kravalis

 

+

3.

13.50

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana

Laika normu apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

4.

14.00

AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums

Kvalitātes vadītājs prof. U.Grāvītis

   

5.

14.15

LSPA Grāmatvedības nolikuma apstiprināšana

Galvenā grāmatvede I.Zazīte

 

+

6.

14.25

Dažādi:

LSPA aktualitātes

Grozījumu apstiprināšana Attālināto studiju kārtībā

Par viesdocētāju pieņemšanu darbā, algu apstiprināšanu

Par Satversmes sapulces sasaukšanu

Rektors prof. J.Grants

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

Zinātnes un att. prorektors prof. J.Žīdens

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                I.Dravniece

Senāta sēde notiks pirmdien, 2021.gada 30.augustā plkst. 13.00 LSPA Senāta sēžu zālē.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 28.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2021.gada 21.jūnijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

13.00

Par diplomu izsniegšanu profesionālā bakalaura "Fizioterapija" programmas absolventiem

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

2.

13.10

Par uzņemšanas prasībām bakalaura programmā ”Sporta zinātne”

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

3.

13.20

Par LSPA struktūras grozījumiem

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

   

4.

13.25

Par grozījumiem nolikumos

Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

5.

13.40

Dažādi

Par promocijas padomes sēdi 22.07. plkst.11.00

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                I.Dravniece

Senāta sēde notiks pirmdien, 2021.gada 28.jūnijā plkst. 13.00 LSPA Senāta sēžu zālē MS Team.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 17.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2021.gada 10.jūnijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Par diplomu izsniegšanu 2021.gada absolventiem

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

2.

15.40

Par akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas 2021.gada absolventiem un diplomu izsniegšanu Maģistra un Doktora programmas absolventiem

Dokt.un Maģ.vad. T.Ņikiforova

 

+

3.

15. 50

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finanšu jautājumiem   2020./2021.ak.g. 2.semestrī

SPP priekšsēdētāja A.Andersone

 

+

4.

16.00

Aciklisko sporta veidu katedras atskaite par darbu 2020./2021.ak.gada 2.pusgadā

Kat.vad. p.i. doc. A.Ķeizāne

 

+

4.

16.20

Par studiju procesu 2021./2022.ak.gadā

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

5.

16.30

Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2020./2021.ak.g.

Komisijas priekšsēdētāja vad.pētniece M.Jakovļeva.

Asoc.prof. U.Ciematnieks

 

+

6.

16.40

Par imatrikulāciju studijām 2021./2022.ak.gadā

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

7.

16.45

Par strukturālām reformām – Sporta medicīnas katedras apvienošanu ar Fizioterapijas nodaļu, izveidojot Veselības aprūpes nodaļu

Rektors prof. J.Grants

 

+

8.

16.50

Veselības aprūpes nodaļas Nolikuma apstiprināšana

Vieslekt. P.Krūmiņa

 

+

9.

17.00

Dažādi

Grozījumi nolikumā par kursa   darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā   bakalaura studiju programmā „Sporta zinātne”

Finanšu tāmes apstiprināšana 2021.gadam

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2021.gada 17.jūnijā plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 1.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2021.gada 22.martā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Vadošā pētnieka vēlēšanas

Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens

Zinātnes daļas vad.

U.Gūtmane

Ak.pers.kom. pr-tājs

Doc. S.Saulīte

Vad.pētniece

Prof. Aija KĻAVIŅA

 

2.

15.40

Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas informācija par 2020./2021.ak.g. rezultātiem. Par diplomu izsniegšanu programmas absolventiem

Programmas direktore asoc.prof. I.Liepiņa

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

   

3.

15.50

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2021./2022.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

4.

16.00

Studiju maksu apstiprināšana 2021./2022.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

5.

16.10

Darba plānu apstiprināšana 2021./2022.ak.gadam

Prorektori prof. A.Fernāte, prof. J.Žīdens

 

+

6.

16.20

LSPA Veselības un Sporta zinātnes nozares Promocijas padomes sastāva apstiprināšana

Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens

   

7.

16.30

Dažādi

Amatpersonu deklarācijas - 01.04.2021

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2021.gada 1.aprīlī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 
1 lapa no 23
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv