Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 4.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2021.gada 26.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Vadošā pētnieka vēlēšanas

(vad.pētniece, Zin.lab.vad. A.Zuša)

Zinātņu prorektors prof. J.Žīdens

Zinātnes daļas vad.

U.Gūtmane

Ak.pers.kom. pr-tājs

Doc. S.Saulīte

vad.pētniece A.Zuša

Attālināto

Vēlēšanu procesu nodrošina

IT un tehn.nodr.c.

 

2.

15.40

Akadēmijas zinātniskā darbība 2020.gadā

Zinātņu prorektors prof. J.Žīdens

Zinātnes daļas vad.

U.Gūtmane

 

+

3.

16.00

Par diplomu izsniegšanu 2021.gada NLN absolventiem

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.Kravalis

   

4.

16.10

Nolikuma par akadēmisko godīgumu apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

5.

16.20

Dažādi

     

           Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2021.gada 4.februārī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 14.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2021.gada 4.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

LSPA attīstības stratēģijas (2021. – 2027.) apstiprināšana

Rektors prof. J.Grants, prorektore prof. A.Fernāte, prorektors prof. J.Žīdens

 

+

2.

15.50

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2020.gadā un darba plāna apstiprināšana 2021.gadam

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

3.

16.00

Studiju departamenta atskaite par darbu 2020.gadā, darba plāna apstiprināšana 2021.gadam

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.Kravalis

 

+

4.

16.20

Attālināto studiju kārtības apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

5.

16.30

 

Cilvēkresursu plāna apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.40

Personālattīstības plāns

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

   

7.

16.50

Iekšējās kontroles sistēmas analīze un tās pilnveides plāns 2021.gadam

Iekšējās studiju kvalitātes izvērtējums 2020.gadā un iekšējās studiju kvalitātes nodrošināšanas plāns 2021.gadam

 

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

Kvalitātes vadītājs prof. U.Grāvītis

 

+

6.

17.10

IT un tehniskā nodrošinājuma centra nolikuma apstiprināšana

Datorsistēmu un datortīklu administrators E.Muižnieks

 

+

7.

17.20

Starptautiskā centra nolikuma apstiprināšana

Erasmus+ sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Smukā

 

+

8.

17.30

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                      I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2021.gada 14.janvārī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 3.decembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2020.gada 23.novembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Saimniecības daļas darbība 2020.gadā

Saimniecības direktore

V.Kursa

SD darbinieki

+

2.

15.45

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā “Veselības aprūpe” par 2019./2020.ak.gadu

Studiju virziena vadītāja prof. A.Kļaviņa

   

3.

16.00

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija, sports” par 2019./2020.ak.gadu

Studiju virziena vadītāja prof. A.Fernāte

Programmu direktori

   

4.

16.15

LSPA attīstības stratēģijas (2021. – 2027.) projekta izskatīšana

Rektors prof. J.Grants, prorektore prof. A.Fernāte, prorektors prof. J.Žīdens

 

+

5.

16.40

Jaunizveidotās Smagatlētikas un vingrošanas katedras nosaukuma, vadītāja pienākumu izpildītāja un nolikuma apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

   

6.

16.45

LSPA struktūras grozījumu apstiprināšana (shēma)

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

   

7.

16.50

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāna apstiprināšana 2021.gadam

Centra vadītāja I.Blekte

   

8.

17.00

Risku vadības plāna apstiprināšana

Studiju prorektore 

prof. A.Fernāte

9.

17.10

Dažādi

Informācija par grozījumiem Augstskolu likumā

Par konkursa izsludināšanu uz profesoru un asociēto profesoru amata vietām

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre                                                             I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 3.decembrī plkst. 15.30  LSPA  Senāta sēžu zālē. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

 

 

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 5.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  
2020.gada 26.oktobrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Atskaite par sporta darbu akadēmijā 2019./2020.ak.g.

Sporta daļas vad.

Doc. S.Saulīte

 

+

2.

15.50

Atskaite par LSPA stratēģijas (2016. – 2020.) īstenošanu:

-Studējošo sporta vides attīstība

-Studiju procesa un studiju vides attīstība

-Augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizācija

-Zinātniskā darbība un inovācijas

-Starptautiskā un nacionālā sadarbība

Sporta daļas vad.

Doc. S.Saulīte

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Rektors prof. J.Grants

Attīstības un zinātņu prorektors prof. J.Žīdens

Prorektori, rektors,

Ārējo sakarukoordinētāja asoc.prof. I.Boge, Erasmus+ sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Smukā

 

+

3.

16.15

LSPA internacionalizācijas realizācija un tās stratēģija turpmākajiem gadiem

Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Boge, Erasmus+ sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Smukā Rektors, prorektori

 

+

4.

16.30

Uzņemšanas komisijas darba plāns 2020./2021.ak.gadam

Uzņemšanas komisijas atb.sekr. A.Kurkinaite

 

+

5.

16.35

Par strukturālām reformām LSPA

 

Studiju prorektore

prof.A.Fernāte,

Rektors prof.J.Grants

   

6.

16.50

LSPA struktūras grozījumu apstiprināšana (shēma)

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

   

7.

17.00

Dažādi

Grozījumu apstiprināšana Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtībā;

Par goda nosaukuma LSPA patriots piešķiršanu

Par Revīzijas komisijas sastāva izmaiņām

Studiju prorektore

prof.A.Fernāte

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                    I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 5.novembrī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 1.oktobrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2020.gada 21.septembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Studentu uzņemšanas rezultāti.

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2021./22.ak.g. visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Programmu direktori

 

+

2.

15.50

Studentu kreditēšanas komisijas atskaite par 2019./2020.ak.g. un komisijas sastāva apstiprināšana 2020./2021.ak.g.

Komisijas priekšsēdētājs

Doc. V.Mackars

 

+

3.

16.00

LSPA Studējošo kreditēšanas nolikuma apstiprināšana

Komisijas priekšsēdētājs

Doc. V.Mackars

 

+

4.

16.10

Studiju domes    

un

Sporta daļas darba plānu apstiprināšana 2020./2021.ak.gadam

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Sporta daļas vad.

Doc. S.Saulīte

 

+

5.

16.15

Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāna 2020./2021.ak.g. apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.20

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finanšu jautājumiem 2019./2020.ak.g. 2.semestrī

SP priekšsēdētāja

R.Ķīkule

   

7.

16.30

LSPA Risku vadības politikas apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

8.

16.40

Nolikuma par studiju kursu atzīšanu LSPA apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Senāta priekšs. prof. U.Grāvītis

Asoc.prof. I.Smukā

+

9.

16.50

VIIS sistēmas aktualizācija kārtības apstiprināšana

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.Kravalis

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

10.

17.00

LSPA Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšana

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

Asoc.prof. I.Upītis, SD dir. V.Kursa

+

11.

17.10

Trauksmes celšanas kārtība LSPA

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

12.

17.20

Par strukturālām reformām LSPA

Rektors prof.J.Grants

Studiju prorektore

prof.A.Fernāte

   

13.

17.30

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                    I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 1.oktobrī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 
1 lapa no 22
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv