Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 5.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  
2020.gada 26.oktobrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Atskaite par sporta darbu akadēmijā 2019./2020.ak.g.

Sporta daļas vad.

Doc. S.Saulīte

 

+

2.

15.50

Atskaite par LSPA stratēģijas (2016. – 2020.) īstenošanu:

-Studējošo sporta vides attīstība

-Studiju procesa un studiju vides attīstība

-Augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizācija

-Zinātniskā darbība un inovācijas

-Starptautiskā un nacionālā sadarbība

Sporta daļas vad.

Doc. S.Saulīte

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Rektors prof. J.Grants

Attīstības un zinātņu prorektors prof. J.Žīdens

Prorektori, rektors,

Ārējo sakarukoordinētāja asoc.prof. I.Boge, Erasmus+ sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Smukā

 

+

3.

16.15

LSPA internacionalizācijas realizācija un tās stratēģija turpmākajiem gadiem

Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Boge, Erasmus+ sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Smukā Rektors, prorektori

 

+

4.

16.30

Uzņemšanas komisijas darba plāns 2020./2021.ak.gadam

Uzņemšanas komisijas atb.sekr. A.Kurkinaite

 

+

5.

16.35

Par strukturālām reformām LSPA

 

Studiju prorektore

prof.A.Fernāte,

Rektors prof.J.Grants

   

6.

16.50

LSPA struktūras grozījumu apstiprināšana (shēma)

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

   

7.

17.00

Dažādi

Grozījumu apstiprināšana Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtībā;

Par goda nosaukuma LSPA patriots piešķiršanu

Par Revīzijas komisijas sastāva izmaiņām

Studiju prorektore

prof.A.Fernāte

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                    I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 5.novembrī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 1.oktobrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2020.gada 21.septembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Studentu uzņemšanas rezultāti.

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2021./22.ak.g. visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Programmu direktori

 

+

2.

15.50

Studentu kreditēšanas komisijas atskaite par 2019./2020.ak.g. un komisijas sastāva apstiprināšana 2020./2021.ak.g.

Komisijas priekšsēdētājs

Doc. V.Mackars

 

+

3.

16.00

LSPA Studējošo kreditēšanas nolikuma apstiprināšana

Komisijas priekšsēdētājs

Doc. V.Mackars

 

+

4.

16.10

Studiju domes    

un

Sporta daļas darba plānu apstiprināšana 2020./2021.ak.gadam

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Sporta daļas vad.

Doc. S.Saulīte

 

+

5.

16.15

Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāna 2020./2021.ak.g. apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.20

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finanšu jautājumiem 2019./2020.ak.g. 2.semestrī

SP priekšsēdētāja

R.Ķīkule

   

7.

16.30

LSPA Risku vadības politikas apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

8.

16.40

Nolikuma par studiju kursu atzīšanu LSPA apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Senāta priekšs. prof. U.Grāvītis

Asoc.prof. I.Smukā

+

9.

16.50

VIIS sistēmas aktualizācija kārtības apstiprināšana

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.Kravalis

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

10.

17.00

LSPA Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšana

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

Asoc.prof. I.Upītis, SD dir. V.Kursa

+

11.

17.10

Trauksmes celšanas kārtība LSPA

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

12.

17.20

Par strukturālām reformām LSPA

Rektors prof.J.Grants

Studiju prorektore

prof.A.Fernāte

   

13.

17.30

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                    I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 1.oktobrī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 27.augustā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2020.gada 21.augustā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla un struktūrvienību vadītāju amata vietām

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Kat.vadītāji

Pers.kom.priekšs. doc. S.Saulīte

Amatu kandidāti:

Vad.pētn. U.Ciematnieks,

doc.K.Ciekurs, asoc.prof. B.Smila

doc. R.Līcis,

lektors A.Liepa,

viesasist.K.Slaidiņš

vieslekt. A.Ropa

 

2.

16.00

Studiju rezultāti Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2019./2020.ak.gadā

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.Kravalis

   

3.

16.20

Reģistrācijas nolikums studijām 2020./2021.ak.g.

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.Kravalis

   

4.

16.30

Laika normu apstiprināšana

Par stundu darba apmaksu

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

5.

16.45

AII iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums

Iekšējās kvalitātes nodr.sist. vad. centra vadītājs prof. U.Grāvītis

   

6.

17.00

LSPA Personāla vadības politikas apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

7.

17.15

Dažādi

Grozījumu apstiprināšana

LSPA studentu informatīvās sistēmas – LSPA IS drošības un datu aizsardzības noteikumos;

Iekšējās kārtības noteikumos studējošiem

LSPA Sporta kluba darbība LSPA telpās

Priekšlikumi strukturālām reformām LSPA

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Rektors prof. J.Grants

   

Zinātniskā sekretāre                                                                               I.Dravniece

Senāta sēde notiks otrdien, 2020.gada 27.augustā plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 30.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2020.gada 25.jūnijā

Senāta sēde notiks videokonferences veidā SKYPE

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

13.00

Par diplomu izsniegšanu 2020.gada absolventiem bakalaura programmā

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

2.

13.15

Par sertifikātu izsniegšanu Akadēmiskās Doktora augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” absolventiem

Programmas direktors prof. J.Grants

   

3.

13.20

Par imatrikulāciju studijām 2020./2021.ak.gadā

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

4.

13.30

Par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu prof. V.Lāriņam

Rektors prof. J.Grants

Prof. V.Lāriņš

   

5.

13.40

Dažādi

Nolikumu grozījumu apstiprināšana:

Grozījumi LSPA Personāla ētikas kodeksā

LSPA Darba kārtības noteikumos

LSPA personāla vadības politika

Rektora atvaļinājuma laika grozījumi

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                      I.Dravniece

Senāta sēde notiks otrdien, 2020.gada 30.jūnijā plkst. 13.00 LSPA Senāta sēžu zālē.

Lūdzu pieslēgties 205.aud. (Senāta zālei) no plkst. 12.45

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 18.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2020.gada 10.jūnijā

Senāta sēde notiks videokonferences veidā SKYPE

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

13.00

Akadēmijas finansiālā darbība  2019.gadā

Galvenā grāmatvede

S.Panova

Grāmatvedības darbinieki,

Rev..kom.loc.

+

2.

13.30

Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2019./2020.ak.gadā

Ētikas lietu kom.vad. M.Jakovļeva

   

3.

13.45

Par studiju procesu 2020./2021.ak.gadā

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

4.

14.00

Grozījumi uzņemšanas noteikumos profesionālā bakalaura studiju programmā ”Sporta zinātne”

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis

   

5.

14.15

Dažādi

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

   


Zinātniskā sekretāre                                                                        I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 18.jūnijā  plkst. 13.00  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Lūdzu pieslēgties 205.aud. (Senāta zālei) no plkst. 12.45

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 
1 lapa no 21

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv