LSPA PASTĀVĪGĀS IEPIRKUMU KOMISIJAS NOLIKUMS Drukāt
Otrdiena, 19 aprīlis 2011 21:33

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šis nolikums reglamentē Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk tekstā - AKADĒMIJA) pastāvīgās iepirkumu komisijas (turpmāk tekstā - KOMISIJA) darbības vispārīgos noteikumus, KOMISIJAS kompetenci, darba organizācijas pamatus un kārtību.

1.2. KOMISIJU izveido un tā izbeidz savu darbību saskaņā ar AKADĒMIJAS rektora rīkojumu.

1.3. KOMISIJA savu darbu organizē saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem iepirkumu veikšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un ir atbildīga par to ievērošanu.


2. KOMISIJAS darbības mērķis un kompetence

2.1. KOMISIJAS darbības mērķis ir nodrošināt AKADĒMIJAS iepirkumiem paredzēto līdzekļu racionālu, efektīvu izlietošanu, akadēmijas iepirkuma procedūras atklātumu un akadēmijas iepirkuma izpildītāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

2.2. KOMISIJA veic pretendentu atlasi iepirkumiem AKADĒMIJAS vajadzībām saskaņā ar apstiprināto iepirkuma priekšmetu.

2.3. KOMISIJAS uzdevums ir organizēt cenu aptaujas, atklātus un/vai slēgtus konkursus, un/vai sarunu procedūras, tai skaitā:

2.3.1.  nodrošināt iepirkuma konkursa nolikuma, kandidātu atlases nolikuma vai cenu aptaujas uzaicinājuma izstrādāšanu, konkursa izziņošanu, kā arī iepirkuma procesa gaitas protokolēšanu;

2.3.2.  izvērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, citiem normatīvajiem aktiem, iepirkuma konkursa nolikumu vai cenu aptaujas uzaicinājumu;

2.3.3.  pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem.

2.4. KOMISIJA savā darbā var izskatīt arī citus jautājumus, kas saistīti ar iepirkumu, ja to ierosina izpildītājs vai AKADĒMIJA.

2.5. KOMISIJA, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus speciālistus, ekspertus, konsultantus un AKADĒMIJAS darbiniekus.

2.6. KOMISIJAS lēmums ir saistošs AKADĒMIJAI, slēdzot iepirkuma līgumu.


3. KOMISIJAS struktūra un darba organizācija

3.1.  KOMISIJAS priekšsēdētājs organizē un vada KOMISIJAS darbu, nosaka KOMISIJAS sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada KOMISIJAS sēdes. KOMISIJAS priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda kāds no KOMISIJAS locekļiem.

3.2.  KOMISIJA lēmumus pieņem sēdēs. Balsošana sēdēs notiek atklāti. KOMISIJA ir lemt­tiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā divi locekļi. Ja KOMISIJAS locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir KOMISIJAS priekšsēdētāja vai tā aizvietotāja balss.

3.3.  KOMISIJAS sēdes notiek pēc nepieciešamības, un tās izziņo KOMISIJAS sekretārs. Kārtējās KOMISIJAS sēdes materiāliem ir jābūt pieejamiem divas darba dienas pirms KOMISIJAS sēdes.

3.4. KOMISIJAS sēdes protokolē KOMISIJAS sekretārs.

3.5. Ikviens KOMISIJAS loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi un protokolētājs ne vēlāk kā 7 dienas pēc sēdes. Protokolus, kā arī citus ar konkrēto iepirkumu saistītos dokumentus glabā 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.


4. Iepirkumu procedūras norise

4.1. Sagatavojot iepirkumu, KOMISIJA izvērtē nepieciešamo iepirkuma procedūras veidu, pretendentiem izvirzāmās prasības un pretendentu atlases metodes. Piemērojot iepirkuma procedūras, KOMISIJA rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā un citos iepirkumu procedūru reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto.

4.2. KOMISIJA ir tiesīga saņemt visu iepirkuma precedūrai nepieciešamo informāciju no AKADĒMIJAS darbiniekiem un amatpersonām.


5. Atbildība

5.1. KOMISIJA ir atbildīga par pretendentu atlases procedūru norisi.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv