Uz sākumu Jaunumi LSPA aktualitātes REKTORS APSTIPRINĀJIS AKADĒMIJAS KĀRTĪBU “COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJĀ”
REKTORS APSTIPRINĀJIS AKADĒMIJAS KĀRTĪBU “COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJĀ” Drukāt
Otrdiena, 06 jūlijs 2021 08:57

KĀRTĪBA COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 12021. gada 15. jūnijā, LSPA rektors profesors Juris Grants izdevis rīkojumu nr. 58 “Par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas kārtību LSPA”, kurā apkopoti iepriekš izdotie rīkojumi piesardzības pasākumu īstenošanas kārtībai COVID-19 ierobežošanai Akadēmijā. Kārtība attiecas uz LSPA studējošajiem, personālu un apmeklētājiem.

Ņemot vērā 2020.gada 9.jūnija Ministru Kabineta noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskie drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī iepriekš izdotos rīkojumus Covid-19 infekcijas ierobežošanas sakarā, kas veido vienotu kopumu iekšējai kārtībai.

PDF fails. Rīkojums par COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas kārtību LSPA un Kārtība COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā

LSPA REKTORS JURIS GRANTS NOSAKA

KĀRTĪBA COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJĀ

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (turpmāk – Kārtība) nosaka noteikumus kā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (turpmāk – LSPA) tiek organizēti drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

1.2. Kārtība izstrādāta saskaņā ar 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Valsts kancelejas “Vadlīnijas darba organizācijai, darba samaksai un klientu apkalpošanai valsts pārvaldes institūcijās ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās” no 03.06.2020., Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem augstskolām un koledžām piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai no 01.08.2020., papildina LSPA Darba kārtības noteikumus, aizstāj iepriekš izdotos rīkojumus Covid-19 izplatības ierobežošanai un nosaka kārtību kā LSPA tiek organizēti drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai.

1.3. Kārtība ir saistoša LSPA personālam, studējošajiem, citiem izglītojamajiem, apmeklētājiem, kā arī dienesta viesnīcas īrniekiem un apmeklētājiem.

2. VISPĀRĪGIE PAMATPRINCIPI

2.1. LSPA nodrošina Covid-19 ierobežošanai noteiktos pamatprincipus (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) šādā kārtībā:

2.1.1. Informēšanas noteikumi:

     2.1.1.1. LSPA telpās ir izvietoti brīdinājuma uzraksti par 2 metru distances ievērošanu, roku un respiratorās higiēnas ievērošanu, aizliegumu atrasties LSPA telpās personām ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm un/vai personām, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai obligātā izolācija. LSPA labi redzamā vietā izvieto aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi Covid" izmantošanu.

     2.1.1.2. LSPA informē darbiniekus un studējošos par aktuālajām prasībām elektroniski, izsūtot e-pastus un publicējot informāciju LSPA tīmekļa vietnē.

2.1.2. Distancēšanās noteikumi:

     2.1.2.1. LSPA telpās, kuras tas iespējams, jāievēro 2 metru distance,

     2.1.2.2. LSPA personāls un apmeklētāji LSPA telpās lieto sejas masku vai sejas vairogu, ja sejas maska nav lietojama veselības traucējumu dēļ. LSPA darbinieks laikā, kad savā darba vietā (kabinetā) atrodas viens, sejas masku vai sejas vairogu var nelietot. LSPA darbinieki, pēc iespējas veic savus darba pienākumus attālināti, iepriekš saskaņojot ar savu tiešo vadītāju un pārliecinoties, ka netiek negatīvi ietekmēta darba pienākumu kvalitatīva izpilde, līdz tālākajam rektora rīkojumam,

     2.1.2.3. LSPA telpās pulcēšanās, neievērojot 2 metru distanci, ir atļauta vienas grupas ietvaros, izvairoties no studējošo grupu savstarpējas sastapšanās,

     2.1.2.4. personu plūsma LSPA telpās tiek kontrolēta saskaņā ar izvietotajām norādēm (studējošajiem un darbiniekiem ir pienākums tās ievērot), lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām/izejām, labierīcībām,

     2.1.2.5. studējošajiem 5 minūšu laikā pēc nodarbības jāatstāj telpas, un pirms nodarbībām nepulcēties gaiteņos, izvairoties no sastapšanās ar citām studiju grupām,

     2.1.2.6. studiju grupai attiecīgā LSPA katedra piešķir vienu ģērbtuvi visām praktiskajām nodarbībām, kuras notiek attiecīgās dienas laikā,

     2.1.2.7.darbinieki, kuriem savu amata pienākumu izpildes dēļ ir pastiprināts kontakts ar LSPA personālu un apmeklētājiem (turpmāk šeit - apmeklētāji), pēc iespējas: konsultē un apkalpo attālināti, izmantojot IT tehnoloģijas, pieņem apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta, novēršot pulcēšanos, samazina kontakta laiku ar apmeklētāju (līdz 15 minūtēm), ievēro 2 metru distanci ar apmeklētāju, lieto sejas masku vai fiziskas aizsargbarjeras,

     2.1.2.8. LSPA personāla pārstāvji drīkst aizrādīt un pieprasīt 2.1.2.6. punktā noteikto prasību ievērošanu. LSPA personāla pārstāvji neielaiž personas LSPA telpās, ja netiek ievērota 2.1.2.2. punktā noteiktā prasība.

2.1.3. Higiēnas prasības:

     2.1.3.1. LSPA katedru metodiķi nodrošina katedras pārvaldībā esošo telpu vēdināšanu, ne retāk kā ik pēc 2 stundām uz vismaz 15 minūtēm (piem. katru starpbrīdi),

     2.1.3.2. LSPA Saimniecības direktore nodrošina telpu atbilstību epidemioloģiskās drošības prasībām (regulāri tiek veikta telpu uzkopšana, nodrošinot nepieciešamo dezinficēšanu, tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus u.c.) saskaņā ar SPKC ieteikumiem un kontrolē to īstenošanu.

2.1.4. Personu veselības stāvokļa uzraudzības noteikumi:

     2.1.4.1. Klātienē LSPA nedrīkst atrasties personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai persona, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai obligātā izolācija.

     2.1.4.2. Studējošiem par ierobežojumu ierasties klātienē nekavējoties jāinformē Studiju departamenta vadītājs Ivars Kravalis (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tālr.67799522), kurš veic studējošo uzraudzību.

     2.1.4.3. Darbiniekam par ierobežojumu veikt darbu klātienē nekavējoties jāinformē attiecīgais struktūrvienības vadītājs, kurš organizē attālināta darba veikšanu. Šī noteikuma pārkāpums, kā rezultātā var tikt apdraudēta citu personu veselība, tiks uzskatīts par noteiktās darba kārtības pārkāpumu, kura sekas var būt nekavējoša atstādināšana no darba pienākumu veikšanas.

     2.1.4.4. Ja darbinieks/studējošais ir atgriezies vai šķērsojis valsti, uz kuru SPKC nerekomendē braukt un/vai ir noteikta 14 dienu pašizolācija, tad 14 dienas pēc atgriešanās LSPA telpās ienākt aizliegts. Studējošajam par šādu faktu jāinformē Studiju departamenta vadītājs. Darbiniekam par šādu faktu jāinformē struktūrvienības vadītājs, kurš organizē darbinieka darba veikšanu attālināti, izvairoties no klātienes kontaktēšanās. Darba neveikšana šāda fakta dēļ tiek uzskatīta par neattaisnotu.

     2.1.4.5. Darbiniekam un studējošajam, kuram ir apstiprināta Covid-19 saslimšana stingri jāievēro karantīna mājās un LSPA telpās atļauts atgriezties tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).

3. ATBILDĪGĀ PERSONA

3.1. Atbildīgās personas par Kārtībā noteikto prasību īstenošanu nosaka ar rektora rīkojumu.

3.2. Par Covid-19 izplatības ierobežošanas LSPA atbildīgo personu ar rektora rīkojumu iecelts Studiju departamenta vadītājs, kuru prombūtnes laikā aizvieto Izglītības darba speciāliste līdz turpmākam rektora rīkojumam.

3.3. Atbildīgā persona organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu LSPA (tai skaitā, bet ne tikai nosaka ar Covid-19 inficēto kontaktpersonas, sagatavo kontaktpersonu sarakstu, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja iespējams – arī dzīves vietas adresi) un datumu, kad bijis pēdējais kontakts ar inficēto personu LSPA un vienas dienas laikā nosūta SPKC, informē kontaktpersonas no LSPA par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu un pienākumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu). Atbildīgā persona ir pieejama (elektroniski, pa tālruni vai klātienē) LSPA darba laikā, pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu LSPA.

3.4. Ja LSPA studējošajam un/vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus, Atbildīgā persona par šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

4. STUDIJU UN DARBA ORGANIZĒŠANA

4.1. Studiju procesu, tai skaitā lekcijas un nodarbības realizē atbilstoši rektora rīkojumam un iekšējiem normatīvajiem aktiem, (piem. Attālināto studiju kārtībai) nosakot kārtību, kādā studiju programma vai tās daļa īstenojama attālināti (tai skaitā, bet ne tikai – lai organizētu studējošo plūsmu nepārklāšanos, lai ārvalstu studējošajiem, kuri nevar ierasties klātienē nodrošinātu attālinātu studiju iespējas, lai pretepidēmijas pasākumu ierobežojumu laikā nodrošinātu studiju nepārtrauktību, kā arī gadījumā, ja novērojams augsts Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums, par to attiecīgi ziņojot Izglītības kvalitātes valsts dienestam u.c.).

4.2. Ārvalstu studējošie: Starptautisko sakaru centrs informē reflektantus un studējošos par pienākumu ierasties Latvijas Republikā ne mazāk kā 10 dienas pirms studiju uzsākšanas klātienē un pienākumu ievērot pašizolāciju, pienākumu 72 stundas pirms ieceļošanas Latvijas Republikā veikt Covid-19 testu un uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu vai uzrādīt citu medicīnisku dokumentu, kas apliecina, ka persona nav infekcioza, kā arī pienākumu elektroniski aizpildīt apliecinājuma anketu tīmekļvietnē covidpass.lv, ja persona ieceļo Latvijas Republikā ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumus, kā arī izskaidro pašizolācijas prasības:

     Pašizolāciju var neievērot:

     1) persona, kura var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un kura šajā laika periodā ir veikusi vakcināciju pret Covid-19;

     2) persona, kura pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē un var uzrādīt apliecinājumu, ka ir pagājušas piecpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai.

4.3. Izlaidumi un uzņemšana notiek ievērojot šādus noteikumus:

     4.3.1. LSPA organizē iestājpārbaudījumu norisi klātienē (ne vairāk kā 10 personām) uzņemšanai studiju programmās, kurās iestājpārbaudījums ietver praktisko daļu un to nav iespējams īstenot attālināti.

     4.3.1.1. Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci.

     4.3.1.2. LSPA nodrošina iespēju kārtot iestājpārbaudījumu noteiktajā papildtermiņā personām, kuras nevar piedalīties iestājpārbaudījuma norisē, jo Covid-19 infekcijas dēļ atrodas karantīnā vai izolācijā un to var dokumentāri pierādīt.

     4.3.1.3. Lai piedalītos iestājpārbaudījuma norisē klātienē, personām pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Covid-19 testu neveic personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka ir pilnībā vakcinējušās pret Covid-19 infekciju. LSPA norīkotas personas veic šajā punktā norādīto apliecinājumu pārbaudi (piem. lūdz uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu pdf formātā) un izdara attiecīgas atzīmes iestājpārbaudījumu dalībnieku reģistrācijas sarakstā.

     4.3.2. LSPA studējošo individuāla diplomu izsniegšana notiek LSPA 1.stāva vestibilā, ievērojot distancēšanās prasības vai studējošo grupai/kursam ārpus telpām saskaņā ar spēkā esošajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.

4.4. Pārbaudījumu un Prakses organizēšana

   4.4.1. LSPA valsts pārbaudījumu un gala pārbaudījumu norisi klātienē organizē grupā ne vairāk kā 10 (desmit) studējošajiem tajās studiju programmās, kurās valsts pārbaudījums vai studiju gala pārbaudījums ietver praktisko daļu.

4.4.2. Studējošo prakses rīko saskaņā ar LSPA un prakses organizācijas iestādes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem un prakses organizācijas iekšējās kārtības prasībām un LSPA norādījumiem prakses veikšanai grupā ne vairāk kā 5 (pieci) izglītojamie, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

5. STUDĒJOŠO, DARBINIEKU, APMEKLĒTĀJU PLŪSMAS ORGANIZĀCIJA UN KONTROLE

5.1. LSPA kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm, un koplietošanas telpās, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās, izvietojot attiecīgas norādes un pēc iespējas organizējot laiku tā, lai nenotiktu drūzmēšanās un grupu savstarpēja sastapšanās.

5.2. LSPA kontrolē apmeklētāju plūsmu, organizējot apmeklētāju reģistrāciju, ko nodrošina Saimniecības direktore, norīkojot dežurantus pie LSPA ieejām.

5.3. LSPA ar rīkojumu ir apstiprināts darbinieku saraksts darbu nepārtrauktības nodrošināšanai nepieciešamības gadījumā klātienē. Attālinātu studiju un darba gadījumā LSPA telpas tiek izmantotas, vadoties no apstiprinātā darbinieku saraksta un kārtības klātienes darba saskaņošanai. Darbinieks pēc saskaņošanas ar savu tiešo vadītāju ziņo par nepieciešamību veikt darbu klātienē, nosūtot rektoram saskaņošanai pieprasījumu uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu un ierodas darba veikšanai klātienē tikai pēc apstiprinājuma saņemšanas.

5.4. Attālināta darba gadījumā par klātienes darba saskaņošanas kārtību atbild Kancelejas Lietvedības pārzine, kura reģistrē iesniegtos klātienes darba pieprasījumus, darba grafikus, nodrošina apstiprinājuma saskaņošanu ar rektoru, nodrošina darbinieku informēšanu par piešķirtajām atļaujām, uztur aktuālu klātienes darba reģistru un nodrošināt tā pieejamību rektoram un   Saimniecības pārzinim, kurš kontrolē fizisku personu uzturēšanos LSPA telpās.

5.5. LSPA darba telpās pastāvīgai darba veikšanai kabinetā atrodas viens darbinieks vai vairāki, ja tie ir pilnībā vakcinēti pret Covid-19, izslimojuši Covid-19 sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.

5.6. LSPA gaiteņos personāla un darbinieku kustībai ievēro labās puses kustības virzienu.

5.7. Informācija par Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtību pieejama LSPA tīmekļa vietnē https://www.lspa.lv.

5.8. Studiju telpu (auditoriju, laboratoriju) izmantošanas kārtība:

   5.8.1. klātienes lekciju/nodarbību sākuma un beigu laiki maksimāli tiek plānoti tā - lai tie nesakristu un lai nodrošinātu starplaikus mācību telpu apkopei,

      5.8.2. papildus pie koplietošanas telpās esošiem roku dezinfekcijas līdzekļu punktiem, katrā mācību telpā izvieto dezinfekcijas līdzekļus un lietošanas un piesardzības instrukcijas. Studdējošajiem tiek nodrošināta iespēja izmantot dezinfekcijas līdzekli un salvetes savas darba vietas sagatavošanai. Papildus tiek novietota atkritumu šķirošanas kaste tikai izlietoto salvešu uzkrāšanai,

      5.8.3. LSPA apkopējas veic visu virsmu dezinfekciju ikdienas uzkopšanas ietvaros. Dežūrapkopējas veic virsmu dezinfekciju pēc pieprasījuma,

      5.8.4. LSPA dežuranti un garderobisti strādājot lieto individuālās aizsardzības līdzekļus: sejas maskas, sejas vairogus un cimdus. Dežurants un garderobes darbinieks pats veic regulāru letes un pieguļošo kontaktvirsmu dezinfekciju, kā arī nodrošina apmeklētāju reģistrāciju un seko sejas un deguna masku lietošanai,

      5.8.5. LSPA ēkās koplietošanas zonās/ telpās (t.sk. koplietošanas sanitārajos mezglos (labierīcībās), margas, rokturi ēkās koplietošanas zonās/telpās) ne retāk kā divas reizes dienā telpu pamatuzkopšanas programmas ietvaros tiek veikta virsmu dezinfekcija,

      5.8.6. iespēju robežās pie lielo koplietošanas labierīcību ieejas durvīm ar uzskatāmām norādēm uz grīdas tiek vizualizēta rindas līnija ar marķējumu 2 metru distancei,

      5.8.7. LSPA personāls un apmeklētāji izmanto tuvākās labierīcības, kur attiecīgi tiek veikts darbs, notiek lekcija vai nodarbība, vai tiek saņemts pakalpojums.

6. DIENESTA VIESNĪCA

6.1. LSPA Dienesta viesnīcas vadītājs nodrošina LSPA Dienesta viesnīcas (turpmāk – Dienesta viesnīca) darbību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ievērojot šādus principus:

     6.1.1. koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumos, un netiek pieļauta studējošo pulcēšanās koplietošanas telpās,

     6.1.2. koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmatošana tiek plānota, lai nodrošinātu 2 metru distances ievērošanu un nepieļautu studējošo pulcēšanos; pēc iespējas tiek izmantotas sejas maskas,

     6.1.3. telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, kā arī tiek izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi;

     6.1.4. telpās, t.sk. tualetes telpās, tiek izvietota studējošiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu,

     6.1.5. rūpīgi tiek tīrītas un vēdinātas visas koplietošanas telpas un tīrītas virsmas,

     6.1.16. tiek ievēroti Slimību un profilakses kontroles centra (turpmāk – SPKC) norādījumi.

6.2. Dienesta viesnīca nodrošina šādu algoritmu rīcībai, ja tiek atklāta persona, kura saslimusi ar Covid-19 vai atzīta par kontaktpersonu:

     6.2.1. Informēšana: Saslimšanas ar Covid-19 un pašizolācijas gadījumā vai iegūstot Covid-19 saslimušā kontaktpersonas statusu Dienesta viesnīcā dzīvojošais studējošais nekavējoties pa tālruni vai e-pastu informē LSPA atbildīgo par epidemioloģiskās drošības prasībām Studiju departamenta vadītāju, kurš nodrošina informācijas nodošanu Dienesta viesnīcas vadītājai, kontaktpersonām un rektoram.

     6.2.2. Izolēšana: ar Covid-19 saslimušais studējošais un tā kontaktpersona atstāj Dienesta viesnīcas telpas, ja iespējams. Dienesta viesnīcas vadītāja nodrošina iespēju robežās saslimušajam atsevišķu istabu, sanitāro mezglu (ierādot konkrētu vietu), kuru drīkst izmantot tikai ar Covid-19 inficētais vai tā kontaktpersona, virtuves apmeklējumam tiek noteikts konkrēts laiks.  

     6.2.3. Dezinfekcija: Dienesta viesnīcas vadītāja sadarbībā ar Saimniecības daļas direktori un LSPA norīkotu apkopēju organizē telpu papildus dezinfekciju saskaņā ar SKPC noteiktajām telpu dezinfekcijas norādēm Covid-19 gadījumā.

     6.2.4. Gadījumā, ja ir īpaši Slimību profilakses un kontroles centra norādījumi, Dienesta viesnīcas vadītājai ir tiesības vienpusēji veikt studējošo pārvietošanu uz citām telpām (istabām), kā arī noteikt citus speciālus ierobežojumus vai prasības.

     6.2.5. Dienesta viesnīcas vadītāja ir atbildīgā persona, kas pārzina un uzrauga algoritma ieviešanu Dienesta viesnīcā.

6.3. Attālinātu studiju laikā Dienesta viesnīcas izmantošanas un īres maksai tiek piemēroti šādi nosacījumi:

     6.3.1. studējošajam ir tiesības nekavējoties izbeigt Dienesta viesnīcas īres līgumu un atstāt Dienesta viesnīcu, paņemot līdzi personīgās mantas gadījumā, ja konstatēta saslimšana ar Covid-19 (pozitīvs tests), noteikta pašizolācija vai kontaktpersonas statuss. Ja studējošajam jāievēro pašizolācija vai izolācija ārpus Dienesta viesnīcas, tad personīgās mantas paņem persona, kuru studējošais norāda iesniegumā Dienesta viesnīcas vadītājai. Šajā rīkojuma punktā noteiktajā gadījumā (pozitīvs Covid-19 tests/pašizolācija/kontakpersonas statuss), izbeidzot Dienesta viesnīcas īres līgumu, LSPA atmaksā iemaksāto drošības naudu un nepiemēro soda sankcijas par pirmstermiņa līguma izbeigšanu.

     6.3.2. tiek noteikta Dienesta viesnīcas īres līgumu daļēja iesaldēšana, studējošajam par Dienesta viesnīcu maksājot īres maksu saskaņā ar faktiski Dienesta viesnīcā pavadīto dienu skaitu. Īres maksa par vienu Dienesta viesnīcas izmantošanas diennakti studējošajam tiek noteikta 2.00 EUR (divi euro un 00 centi) apmērā.

     6.3.3. Dienesta viesnīcas vadītāja nodrošina Dienesta viesnīcā esošo personu uzskaiti un iesniedz informāciju grāmatvedībā, kas attiecīgi sastāda rēķinu katram Dienesta viesnīcu izmantojošajam studējošajam.

     6.3.4. Par izmaiņām Dienesta viesnīcas izmantošanas kārtībā un īres maksā studējošos elektroniski informē Dienesta viesnīcas vadītāja.

7. TELPU IZMANTOŠANA

7.1. LSPA telpu izmantošana citiem nolūkiem ārpus studiju darba procesa notiek saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un ar iepriekšēju rektora saskaņojumu attiecīgajiem datumiem un norises laikiem.

7.2. Telpu izmantošanas pieprasītājs ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms paredzētās telpu izmantošanas iesniedz rektoram pieprasījumu/grafiku ar izstrādātu kārtību patstāvīgai Covid-19 infekcijas ierobežošanas kontrolei un atbild par tās ievērošanu, kā arī patstāvīgi informē apmeklētājus par LSPA telpās noteikto kārtību Covid-19 infekcijas ierobežošanai.

8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

8.1. Ja Slimību profilakses un kontroles centrs nosaka īpašus pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, turpmāko rīcību nosaka ar atsevišķu rektora rīkojumu.

8.2. Noteikumus piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ārējiem normatīvajiem aktiem. Jautājumi, kuri nav atrunāti Kārtībā risināmi saskaņā ar citiem LSPA iekšējiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar
rektora Jura Granta rīkojumu
un LSPA juristes Dainas Arnes izstrādāto dokumentāciju,
informāciju sagatavoja
sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja
Ilze Āķe-Vīksne, 29445209

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv