Uz sākumu Pētniecība Zinātniskās konferences X STARPTAUTISKĀ JAUNO ZINĀTNIEKU KONFERENCE UN I STARPTAUTISKAIS KREATOLOĢIJAS SIMPOZIJS “Kreativitātes pētniecības un kreatoloģijas kā starpnozaru zinātnes attīstība”
X STARPTAUTISKĀ JAUNO ZINĀTNIEKU KONFERENCE UN I STARPTAUTISKAIS KREATOLOĢIJAS SIMPOZIJS “Kreativitātes pētniecības un kreatoloģijas kā starpnozaru zinātnes attīstība” Drukāt
Pirmdiena, 22 septembris 2014 02:00

 

 

RPiva2

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA)

2014. gada 28. – 29. novembrī

RPIVA, Imantas 7. līnija 1, Rīga, Latvija,

RPIVA X Starptautiskā Jauno zinātnieku konference tiek rīkota apvienoti ar 1. Starptautisko
kreatoloģijas simpoziju, lai veicinātu studentu un jauno zinātnieku ieinteresētību
iesaistīties pētniecībā un sekmētu viņu pētījumu rezultātu popularizēšanu un ieviešanu praksē,
kā arī lai apzinātu kreatoloģijas kā starpnozaru zinātnes attīstību pasaulē.

DALĪBNIEKI

Konferencē un simpozijā aicināti piedalīties studenti un jaunie zinātnieki (līdz 5 gadiem pēc
doktora grāda iegūšanas). Jaunie zinātnieki var piedalīties arī kreatoloģijas simpozija sesijās.
Simpozijā piedalīties aicināti kreatoloģijas pētnieki ar pieredzi
kreativitātes pētniecībā.

ZINĀTNISKĀ TEMATIKA

 1. Pedagoģija (vispārējā, speciālā, mākslas, deju, vizuālā māksla u.c.)

 2. Psiholoģija un veselība

 3. Vadībzinātne un ekonomika

 4. Kreatoloģijas pētījumu vērtēšana, perspektīvu iezīmēšana

PASĀKUMA STRUKTŪRA

Atklāšana: 9.30 – 9.40 (D.Markus)

Plenārsēde: 9.40 – 11.20

Kreativitātes pētniecības un kreatoloģijas kā starpnozaru zinātnes pašreizējais stāvoklis
pasaulē un attīstības perspektīvas
,

PhD Ištvans Maģari-Beks (Ungārija) 9.40 – 10.25

Kreativitāte izglītības procesā, prof. Joergs Mahlhorns (Vācija) 10.25-11.45

Kreativitātes pētniecība Latvijā un kreatoloģijas aizsākumi, prof. Rita Bebre 10.45 – 11.05

Paralēlās sekciju sēdes: 11.30 – 14.00*

Paralēlās sekciju sēdes: 14.45 – 17.30

Konferences noslēgums: 17.30 – 18.00

Iepazīšanās vakars:         18.00- 21.00

*Referenta prezentācija (10 minūtes) ar nobeigumā izvirzītu jautājumu diskusijai. Diskusijas nelielās
(5-7 dalībnieki) grupās (10 minūtes).
Katras grupas pārstāvis (līdz 5 min) prezentē diskusijas rezultātus. Noslēgumā referents īsi (līdz 5 min)
prezentē secinājumu par diskusijas rezultātiem.

Kreativitātes simpozija dalībnieku ziņojumi un diskusijas.

PROGRAMMA

   

Piektdiena, 28.11.2014.

08:30 – 09:30

Reģistrācija

 

09:30 – 09:45

Konferences un simpozija atklāšana

 

09:40 – 11:05

Plenārsēde

 

11:05 – 11:30

Pārtraukums

 

11:30 – 14:00

Darbs sekciju sēdēs

 

14:00 – 14:45

Kafijas pauze*/pusdienas

 

14:45 – 17:30

Darbs sekciju sēdēs

 

17:30 – 18:00

Konferences noslēgums

 

18.00 – 21.00

Iepazīšanās vakars

*

Kafijas pauzes maksa konferences dalībniekiem Euro 3,00 (iemaksa veicama, reģistrējoties konferences

dienā).

   

Sestdiena, 29.11.2014. Kreatoloģijas simpozija turpinājums

  10:00 – 12:00

Radošās darbnīcas. Rekomendāciju pieņemšana.

  13.00

Sociālie un kultūras pasākumi (jaunās Latvijas

   

Nacionālā bibliotēkas apmeklējums,

   

ekskursija)

  19.00

Koncerts


REĢISTRĀCIJA UN DALĪBAS MAKSA

Konferencē dalība BEZ MAKSAS.

Dalībniekiem reģistrācijas formas jāiesūta līdz līdz 17.11.2014.

Kreatoloģijas simpozija dalībniekiem dalības maksa: studentiem - 20 Euro;
Latvijas dalībniekiem - 30 Euro;
Starptautiskiem dalībniekiem - 40 Euro. Dalības maksa jāieskaita līdz 17.11.2014.

Rekvizīti: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijaImantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083

Reģ. Nr. 90000013697

Banka: "Swedbank" A/S Kods: HABALV22

IBAN konts: LV67HABA0551009558549

Maksājuma uzdevumā norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu un maksājuma mērķi.

KONTAKTINFORMĀCIJA

RPIVA Pētījumu un inovācijas daļa, 224. kab.

Tālr.: +371 67808124 (Aija Erta)

Adrese: Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV-1083 E-pasts: aija.erta@rpiva.lv

Simpozijam kontaktinformācija: prof. Rita Bebre, e-pasts: rita.bebre@rpiva.lv

PUBLIKĀCIJAS

Autoriem tiek piedāvāts iesniegt pilnu manuskriptu publicēšanai RPIVA jauno zinātnieku
rakstu krājumā. Iesniegtos manuskriptus izskatīs divi anonīmi recenzenti.

Ar konferenču rakstu krājumiem var iepazīties tiešsaistē http://www.rpiva.lv/index.php?mh=stud_zin_konf

 

Manuskriptu iesniegšana līdz 2014. gada 5. decembrim.

PRASĪBAS RAKSTA NOFORMĒŠANAI

Raksta struktūra

 • Autora vārds, uzvārds (12 pt, treknraksts (Bold), lielie burti (All Caps)).
 • Augstskolas / institūcijas nosaukums (12 pt, parastais raksts (Normal)).
 • Raksta virsraksts (14 pt, treknraksts (Bold), lielie burti (All Caps)).
 • Kopsavilkums 1500 zīmju apjomā (12 pt, slīpraksts (Italic)).
 • Atslēgas vārdi (3-5)
 • Raksta teksts (12 pt, parastais raksts (Normal))*.
 • Vēres (literatūras un avotu saraksts) (10 pt, parastais raksts (Normal)).

*  Raksta teksta struktūra

 • Ievads (12 pt, parastais raksts (Normal)) – īsā un koncentrētā veidā pamatota veiktā pētījuma
  aktualitāte un definēts problēmu loks, kuru noskaidrošanā autors nolēmis piedalīties.
 • Darba mērķis (12 pt, parastais raksts (Normal)).
 • Metodes (12 pt, parastais raksts (Normal)) – sniegts problēmas teorētiskais pamatojums, norādīts
  uz
  pagaidām esošajām pretrunām citu autoru veiktajos pētījumos, aprakstīts, kā pētījums norisinājies,
  sniegta izsmeļoša informācija par pētījuma objektiem (piem., respondenti, analizētā literatūra, arhīva
  lietas, normatīvie akti, utt.). Raksturota pētījuma norise, izmantotās anketas, rezultātu grupēšanas un
  novērtēšanas principi, datu statistiskās analīzes paņēmieni.
 • Rezultāti (12 pt, parastais raksts (Normal)) – tiek iepazīstināts ar pētījuma rezultātā iegūtajiem datiem.
  Visus pētījuma datus nav iespējams izsmeļoši iztirzāt vienā rakstā, un ir nepieciešama datu atlase
  atbilstoši formulētajam darba mērķim un hipotēzei.
 • Diskusija un Secinājumi (12 pt, parastais raksts (Normal)) – Diskusiju un Secinājumu daļā autors
  interpretē iegūtos rezultātus salīdzinājumā ar citu autoru pētījumu rezultātiem. Būtiskākie rezultāti
  var tikt izmantoti pētījuma hipotēzes apstiprināšanai vai noliegšanai. Autors skaidri, konkrētu apraksta
  pētījuma secinājumus saistībā ar izvrizīto mērķi un hipotēzi. Nobeigumā autors iekļauj ieteikumus
  turpmākiem pētījumiem.

Raksta beigās minami: autora vārds, uzvārds (treknraksts (Bold)), zinātniskais grāds, amats (ja tāds ir),
pārstāvētā augstskola / institūcija, studiju programma, studiju līmenis (piem., bakalaura, maģistra,
doktora studiju programma), kurss, kontaktadrese, tālruņa un faksa numuri, elektroniskā pasta adrese (10 pt,
parastais raksts (Normal)).

Noformējuma prasības: raksta apjoms–5līdz 8 lpp. (neskaitot vēres (literatūras un avotu sarakstu)).
Kopsavilkumaapjoms – 1500 zīmes. Raksts sagatavots A4 formātā, izvietots vienā kolonnā, ievērojot
šādus parametrus: attālums no augšas, no apakšas, no labās malas un no kreisās malas – 2,5 cm,
teksta redaktors –

Word, burtveidols Times New Roman, burtu lielums 12 pt, atstarpes starp rindām – 1.
Katra rindkopa sākas ar 1,5 cm atkāpi.
Lappuses, tabulas un attēlus numurē. Tabulu un attēlu arābiskās numerācijas atsauce tekstā ir obligāta.
Virsrakstus raksta virs tabulas un attēla lapas labajā pusē kopā ar numuru slīprakstā (Italic),
treknrakstā (Bold). Tabulu un attēlu izmēri nedrīkst pārsniegt A4 formāta lapu.

Atsauces tekstā norāda, ierakstot apaļajās iekavās autora uzvārdu oriģinālvalodā, darba publicēšanas
gadu,piem., (Gilbert, 2005)  vai (Leiter & Maslach, 1998).

Vēres (literatūras un avotu saraksts) ir raksta beigās, vispirms latīņu alfabēta secībā un pēc tam
–kirilicas alfabēta secībā.
Vēres jānoformē precīzi atbilstoši Publication Manual of the American Psychological Association
(6th edition, 2009) prasībām.
Piemēram:

Sanchez, D., & King-Toler, E. (2007). Addressing disparities consultation and outreach strategies for
university settings.
Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 59(4), 286-295. doi:10.1037/1065 -
9293.59.4.286

Vērtēšanas kritēriji 5 punktu sistēmā

 • Temata oriģinalitāte un aktualitāte.
 • Pētījuma metožu zinātniskais pamatojums.
 • Raksta satura zinātniskā vērtība.
 • Korekts atsauču lietojums (vai atsauces tekstā un vērēs (literatūras un avotu saraksts) savstarpēji sakrīt).
 • Raksta struktūras atbilstība noformēšanas prasībām.

Kreatoloģijas simpozija dalībniekiem, kas prezentē pētījumu vai piedalās diskusijās, līdz 17.11.2014.
jāatsūta uz vienas A4 formāta lapas simpozijam atbilstošā tematikā tēzes angļu valodā uz adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Tās tiks publicētas simpozija tēžu krājumā (12 pt, Normal, burtveidols –
Times New Roman, atstarpes starp rindām – 1).

Vārds, uzvārds

Pārstāvētā institūcija

Valsts

Tēžu virsraksts

Tēžu apjoms – 3500 rakstzīmes +/- 500, ieskaitot tukšumzīmes, atslēgas vārdi. Beigās:

Autora zinātniskais grāds, vārds, uzvārds

Adrese, tālrunis, e-pasta adrese

 

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv