Uz sākumu Jaunumi
ERASMUS mobilitāte Drukāt
Otrdiena, 17 jūnijs 2014 02:00

erasmus 

 

  

Mācībspēku mobilitāte

  • Akadēmiskā personāla mobilitāte – iespējas akadēmiskajam personāla vai uzaicinātajam personālam no uzņēmumiem pasniegt lekcijas partneraugstskolā
  • Personāla pieredzes apmaiņa – augstskolu personāla profesionālās pilnveides aktivitātes (izņemot konferences) un darba vērošanas aktivitātes partneraugstskolā vai jebkurā citā atbilstošā institūcijā ārvalstīs
  • Akadēmiskā personāla mobilitāte – nosūtošajai institūcijai ir jābūt AIIE, kurai ir piešķirta ECHE vai jebkurai publiskai vai privātai organizācijai, kas darbojas izglītības un apmācības jomā, uzņemošā institūcija – AIIIE, kurai ir piešķirta ECHE
  • AIIE vispārējā personāla mobilitāte – nosūtošajai institūcijai ir jābūt AIIE, kurai ir piešķirta ECHE, uzņemošā institūcijas – AIIE, kurai ir piešķirta ECHE vai jebkurai publiskai vai privātai organizācijai, kas darbojas izglītības un apmācības jomā vai darba tirgū
  • Mobilitātes ilgums – 2 dienas – 2 mēneši, neskaitot ceļa dienas. Akadēmiskā personāla mobilitātei ir jānodrošina vismaz 8 apmācības stundas 1 nedēļas laikā (vai jebkurā mazākā mobilitātes periodā).

Erasmus docēšanas aktivitāšu mērķi:

  • Dot iespēju studentiem, kas nevar piedalīties mobilitātē, gūt zināšanas, ko sniedz akadēmiskais personāls no universitātēm citās Eiropas valstīs.
  • Veicināt zināšanas un pieredzes apmaiņu pedagoģisko metožu jomā.
  • Iedrošināt augstskolas paplašināt un uzlabot piedāvāto kursu klāstu un saturu.

VISPĀRĒJĀ PERSONĀLA AKTIVITĀŠU MĒRĶI

        Personāla apmācības ietvaros, šī aktivitāte ietver trīs veidu mobilitāti.
 
1. Augstākās izglītības personāla mobilitātes vizīte prakses vietā un prakses vietas personāla mobilitātes vizīte augstākās izglītības iestādē.
 
2. Mobilitātes mērķis ir dot iespēju dalībniekiem mācīties ar zināšanu un prasmju pārneses metodi un gūt praktiskas iemaņas. Aktivitātes var būt dažādas: semināri, nodarbības, kursi, konferences, praktiskās apmācības periodi utt.
 
3. Augstākās izglītības iestādes administratīvā personāla un vispārējā personāla mobilitātes vizītes uz partneraugstskolām.
 
4. Mobilitātes mērķis ir dot iespēju dalībniekiem mācīties no partneraugstskolu pieredzes un labās prakses un uzlabot iemaņas, kas nepieciešamas viņu pašreizējā darbā.
 
5. Augstākās izglītības iestādes akadēmiskā personāla mobilitātes vizītes partnerinstitūcijā mācību nolūkos.
 
      Atlasi veic LSPA kā izglītības iestāde. Tajā gadījumā, kad mobilitātes vizītē uz universitāti dodas studenta prakses vadītājs, tas tiek kārtots ar ielūgumu no augstākās izglītības iestādes. Finansējuma administrēšanu veic LSPA Erasmus koordinators.
 
       Priekšnoteikums jebkurai stipendijas piešķiršanai ir darba plāna, par ko vienojušās sūtošā un uzņemošā institūcija vai prakses vieta, iesniegšana. Plānam jāietver vismaz vispārējais mērķis un uzdevumi, praktiskās apmācības un mācību aktivitāšu sagaidāmie rezultāti un apmācības perioda programma. 
 
AKADĒMISKĀ UN VISPĀRĒJĀ PERSONĀLA MOBILITĀTES KĀRTĪBA
 
Atlasi veic Erasmus vadības vienība sadarbībā ar Studiju departamentu.
 
     Katrā studiju gadā mobilitātes realizē atbilstoši līgumā ar VIAA paredzēto akadēmiskā personāla un vispārējā personāla mobilitātes piešķirtā finansējuma apmērā. Erasmus programmas izpratnē studiju gada finansējums jāizlieto aktivitātēm, kas tiek īstenotas no 1.jūnija (1.jūlija) līdz nākošā kalendārā gada 30.septembrim ieskaitot. Ja radusies nepieciešamība, Erasmus koordinatoram ir tiesības atbilstoši līguma ar VIAA 4. punktam finansējumu, kas paredzēts akadēmiskā personāla mobilitātei, pārnest uz personāla mobilitāti vai otrādi, kā arī slēgt līgumus ar docētājiem vai personālu par Erasmus mobilitāti bez finansējuma (zero grant).
 
   Prioritāte mobilitātē LSPA docētājiem un personālam, kuri attiecīgajā studiju gadā piedalās iebraucošo Erasmus studentu mācību līgumu realizācijā, kā arī viņu prasme komunicēt valodā, kurā notiek studijas viesaugstskolā. Ja uz vienu viesaugstskolu mobilitātes braucienam ir vairāki pretendenti, priekšroka tiek dota tiem, kas brauks pirmo reizi.
 
   Docētāji un personāls vispirms mobilitātes braucienu saskaņo ar struktūrvienības, kurā strādā, vadītāju, vadītājs paraksta iesniegumu Erasmus koordinatoram. Mobilitātes dalībnieks izstrādā darba programmu darbam ārzemju augstskolā (vai LSPA Erasmus mobilitātes studentu prakses vietā). Pēc darba programmas saskaņošanas ar viesaugstskolu un tās Erasmus koordinatora piekrišanu (paraksts Darba programmas veidlapā) LSPA koordinators paraksta Vieslekciju programmu (docēšanai) vai Darba plānu (personāla mobilitātei). Pēc Vieslekcijas programmas vai      Darba plāna saskaņošanas un uzaicinājuma vēstules (Invitation Letter), kuru parakstījis Erasmus koordinators no viesaugstskolas saņemšanas LSPA vadības vienība gatavo Docēšanas/pieredzes mobilitātes finansējuma līgumu, kuru paraksta docētājs un LSPA rektors (vai prorektors). Līgumā norādīts mobilitātes laiks un piešķirtā finansējuma apjoms. LSPA Erasmus docēšanas un personāla mobilitātei piešķir stipendiju EK noteiktās maksimālās likmes dienā konkrētā valstī apmērā, kura noteikta attiecīgajam studiju gadam.
 
      Pēc līguma abu pušu parakstīšanas Erasmus vadības vienība gatavo LSPA rīkojumu, kurā norādīts mobilitātes finansējuma līguma numurs, mobilitātes vieta (viesaugstskola), mobilitātes laiks un piešķirtās stipendijas apjoms. Rīkojumu paraksta rektors (prorektors). Galvenā grāmatvede, pamatojoties uz šo rīkojumu un mobilitātes finansējuma līgumu 45 dienu laikā pārskaita uz kontu mobilitātes dalībniekam piešķirto finansējumu. Pēc gala atskaites par mobilitāti saņemšanas, ja nav izpildītas līguma saistības, LSPA ir tiesīga arī pieprasīt atmaksāt saņemtos līdzekļus 45 kalendāro dienu laikā.
 
        Erasmus vadības vienība katram studiju gada finansējuma docēšanas un pieredzes mobilitātei veido iekšējās uzskaites reģistru, kurā norādīts faktiskā finansējuma maksājuma veikšanas laiks, maksājuma uzdevuma numurs, pārskaitītā summa finansējuma saņēmējam.
      Erasmus vadības vienība 3 reizes studiju gadā (līguma darbības laikā: 25.oktobrī, 6.janvārī, 20.septembrī) veic grāmatvedības datu savstarpēju salīdzināšanu ar reģistrā ietvertajiem (norādītajiem) datiem.
 
Dalībnieku atlasi veic sūtošā augstākās izglītības iestāde.
 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv