Pieņemtie lēmumi
Uz sākumu Par LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 3.aprīlī

Drukāt

1. Sporta medicīnas  katedras  vadītājs  prof. V.Lāriņš  atskaitījās  par  Sporta medicīnas katedras darbu pēdējo piecu gadu laikā. Apstiprināts  Senāta lēmums

Nr.18 ”Par Sporta medicīnas katedras darbu no 2008./2009. līdz 2013./2014.ak.g.”. Darbs atzīts par apmierinošu. Katedras kolektīvam jāturpina:  darbu pie jaunā studiju virziena Veselības aprūpe un studiju kursu programmu attīstīšanas un pilnveidošanas; jauno docētāju sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, izstrādājot un aizstāvot promocijas darbus sporta zinātnē; zinātnisko darbību, iesniedzot jaunus pētījuma projektus un iesaistot pētniecības darbā studējošos, uzlabojot zinātnisko publikāciju kvalitāti un skaitu; darbu pie jaunu mācību metodisko līdzekļu un materiālu izstrādes; studiju un pētniecības materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un uzlabošanu. Katedrā proporcionāli jāsabalansē studiju slodzi.

2.  Galvenā grāmatvede   S.Panova informēja par  akadēmijas  finansiālo   darbību 2013.gadā. Akadēmijas gada atskaite iesniegta un izskatītaValsts kontroles komisijā, atzīts, ka pārskats atbilst  visām prasībām un normām. Lūgums korekti noformēt dokumentus uz apmaksu, sevišķi iesniedzot viesdocētāju tabeles. Katedru vadītājus lūdzu savlaicīgi paziņot par savu docētāju un darbinieku slimības lapām.

3. Apstiprināts Senāta sēžu darba plāns  2014./2015.ak.gadam un Galveno organizatorisko pasākumu plāns  2014./2015.ak.gadam.

4. Apstiprinātas izmaiņas Studiju plānā grafikā Profesionālā  Bakalaura augstākās izglītības programmā ”Fizioterapija” Nepilna laika neklātienes 4.studiju gadā.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.19 ”Par tālākizglītības semināru vadīšanu”. Ar 2014./2015.ak.gadu LSPA docētāju Zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas un organizatoriskās kompetences anketā un vērtēšanas protokolā tiks iekļauta semināru vadīšana 8 stundu apjomā speciālistu tālākizglītošanā LSPA tālākizglītības programmu ietvaros sešu gadu atskaites periodā.  Lēmums stājas spēkā ar 2015.gadu, ievērojot pakāpeniskas pārejas prasības. Docētājiem, kuriem ievēlēšanas periods beidzas 2015.gadā – jānovada seminārs vismaz 2 stundu apjomā; docētājiem, kuriem ievēlēšanas periods beidzas 2016.gadā – jānovada seminārs vismaz 4 stundu apjomā. Docētājiem, kuriem ievēlēšanas periods beidzas 2017.gadā un turpmākajos gados, - jānovada seminārs vismaz 8 stundu apjomā.

6. Dažādi :

Erasmus koordinators prof. U.Švinks informēja par Erasmus programmu 2014. – 2020.g.g.

Studiju daļas vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par talku akadēmijas sakopšanai, kas notiks 23.aprīlī no plkst. 13.30 – 16.00. 

Zinātņu prorektors prof. J.Grants informēja par LSPA starptautisko zinātnisko konferenci, kas notiks  16., 17.aprīlī.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 6.martā

Drukāt

1.Anatomijas  katedras  vadītāja  prof. I.Pontaga  atskaitījās  par  Anatomijas katedras darbu pēdējo piecu gadu laikā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 ”Par  Anatomijas katedras darbu no 2008./2009. līdz 2013./2014.ak.g.”.

2.  Studiju   departamenta  vadītājs    asoc.prof.   I.Kravalis  informēja  par  2013./2014.ak.gada ziemas sesijas rezultātiem. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 ”Par  ziemas sesijas rezultātu izvērtējumu 2013./2014.ak.g.”.

3. Maģistru padomes priekšsēdētājs prof. U.Švinks informēja par 2014.gadā aizstāvētajiem maģistra darbiem. Nepieciešams rūpīgāk sekot darbu izstrādei, lai nepazūd saikne ar izvēlēto kvalifikāciju, un priekšaizstāvēšanai. Docētājiem, darbu vadītājiem, katedru vadītājiem kontrolēt maģistra darbu izpildes procesu.

4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 16 „Par LSPA sertifikātu par Akadēmiskās Doktora augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (51813) izpildi”.  Diplomus saņems I.Kundziņa un H.Vecenāne.

5. Apstiprināts LSPA  akadēmiskā  personāla  amatu nolikums.

6. Apstiprināts LSPA Medicīnas daļas nolikums.

7. Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 17  ”Laika normas slodzes aprēķināšanai”.

8. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi studiju virzienā „Veselības aprūpe” Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sporta jomā” (kods 47722) ar kvalifikāciju „Sporta fizioterapeits” vai „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” 2014./2015.ak.g. Dokumentu pieņemšana notiks 2014.gada 26. un 27.jūnijā.

9. Apspriests jautājums par tālākizglītības semināru vadīšanu. Senāts nolēma izskatīt jautājumu Studiju domē un sagatavot to izskatīšanai nākošajā Senāta sēdē.

10. Ar Senāta locekļu atbalstu Senāta sēde no 2014.gada 8.maija pārcelta uz 15.maiju sakarā ar Baltijas zinātnisko konferenci Tartu.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 6.februārī

Drukāt

1. Zinātņu  prorektors  prof.  J.Grants  informēja  par  akadēmijas  zinātnisko darbību 2013.gadā. Notika diskusija par finansējumu zinātnei, par ārzemju ekspertu ieteikumiem zinātniskās darbības uzlabošanai, par žurnāla Lase Journal of Sport Science kvalitāti, par iesaistīšanos zinātniskajos projektos, par zinātniskās atskaites iesniegšanu un citiem jautājumiem. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 13 ”Par  LSPA zinātnisko darbību 2013.gadā”. 

2. Studiju   departamenta  vadītājs    asoc.prof.    I.Kravalis  informēja  par    Profesionālā   bakalaura   augstākās   izglītības    programmas  «Sporta zinātne» (42813) grādu un kvalifikāciju piešķiršanu : Nepilna laika neklātienē programmā  Sporta zinātne 4 sporta veida vecākie treneri un sporta skolotāji;  4 sporta skolotāji un vadītāji sporta jomā; 8 fizioterapeiti.  Pilna laika klātienē  programmā Sporta zinātne 6 sporta veida vecākie treneri un sporta skolotāji;  1 sporta skolotājs un vadītājs sporta jomā; 1 sporta veida vecākais treneris un vadītājs sporta jomā;  1 fizioterapeits.  

3. Apstiprināts LSPA Sporta daļas nolikums

4. Apstiprināts LSPA Attīstības daļas nolikums.  

5. Apstiprināta LSPA struktūra .  

6. Apstiprināta statistiskā atskaite iesniegšanai AIP par profesoru ievēlēšanu LSPA  2013.gadā. 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 9.janvārī

Drukāt

 

1. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par Korupcijas  novēršanas un apkarošanas programmas 2009. – 2013.gadam uzdevumu izpildi 2013.gadā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas plānu 2014. – 2020.gadam, plāna aktualizēšanu 2014.gadam.

2. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par  Studiju virzienu  un programmu pašnovērtējuma ziņojumiem par 2012./2013.ak.g. Pašnovērtējuma ziņojumi apstiprināti studiju virzienos «Izglītība, pedagoģija, sports» un «Veselības aprūpe». 

3. Apstiprināts  Nolikums   par   noslēguma   pārbaudījumiem  profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmā ”Fizioterapija”.

4. Apstiprināts Erasmus mobilitātes  studentu stipendiju konkursa nolikums.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.11 ”Par LSPA Sporta un Attīstības daļu izveidošanu”.  Ar 2014.gada 10.februāri tiek likvidēts Sporta un sabiedrisko attiecību prorektora amats. 

6. Apstiprināts  Senāta lēmums Nr.12 Par maksas pakalpojumu  noteikšanu”.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2013.gada 5.decembrī

Drukāt

1. Senāts ievēlēja par Senāta  priekšsēdētāju - Iekšējās  kvalitātes nodrošināšanas centra vadītāju prof. U.Grāvīti, par priekšsēdētāja pirmo vietnieku - rektoru    prof. J.Žīdenu, priekšsēdētāja otro vietnieku - zinātņu  prorektoru prof. J.Grantu,  par Senāta zinātnisko sekretāri - vadošo pētnieci doc. I.Dravnieci.

2. LSPA Saimniecības direktore V.Kursa informēja Senāta locekļus par Saimniecības daļas darbību 2013.gadā (atskaite pievienota). Apstiprināts  Senāta   lēmums  Nr. 9 ”Par Saimniecības daļas darbību 2013.gadā”. Saimniecības vadītājai V.Kursai līdz 2014.gada 9.janvārim jāizstrādā ilgtermiņa saimnieciskās darbības prioritāšu plāns.

3. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte atskaitījās par Augstākās izglītības  un zinātnes attīstības pasākumu plāna uzdevumu īstenošanu 2013.gada 2.pusgadā.

4. LSPA Iekšējās kvalitātes  nodrošināšanas  sistēmas vadības centra vadītājs  prof. U.Grāvītis sniedza informāciju  par  LSPA  absolventu aptaujas  izvērtējumu. 

5. Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 10 ”Par izmaiņām LSPA  dokumentos, pārejot no latiem uz euro.  Pamatojoties uz  Euro ieviešanas kārtības likumu (31.01.2013), visas noteiktās summas latos, mehāniski tiks pārrēķinātas euro pēc Valsts noteiktā pārejas kursa  1 eiro = 0,702804 lati.   

6. Apstiprināti LSPA  nolikumi  un  grozījumi  tajos:  ”Bakalaura  darba  temata  un  plāna   apstiprināšanas  kārtība”,   „Nolikums   par   LSPA  akadēmiskā   personāla    vēlēšanām”,  „LSPA     akadēmiskā  personāla   amatu    nolikums”,  „Nolikums  par   LSPA  struktūrvienību vadītāju amatiem”.

7.  Veiktas izmaiņas    Profesionālā   bakalaura   augstākās    izglītības programmas «Fizioterapija» pilna laika klātienes 2.studiju gada  grafikā.  

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
9 lapa no 14
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs

Vārda dienas

Virma, Zelma, Zemgus

Reklāma


Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv