Uz sākumu Par LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 2.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis

2017.gada 23.oktobrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Par sporta darbu akadēmijā 2016./2017.ak.gadā 

Sporta daļas vad. doc.

S.SAULITE

 

+

2.

15.30

Uzņemšanas komisijas darba plāna aptiprināšana 2017./2018.ak.gadam

Uzņ.kom. atb.sekretāre

A.KURKINAITE

 

+

3.

15.40

Par grozījumiem nolikumā «Par studiju maksas atlaidēm LSPA»

Rektors prof. J.ŽIDENS

 

+

4.

15.50

Par grozījumiem nolikumos saistībā ar studiju procesu studiju virzienā «Veselības aprūpe»

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

16.10

Par grozījumiem nolikumā saistībā ar studiju procesu profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne”

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

6.

16.20

Par apbalvošanu ar goda nosaukumu «LSPA patriots»

Rektors prof. J.ŽIDENS

   

7.

 

Dažādi

   

+

Zinātniskā sekretāre                                                                                                               I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2017.gada 5.oktobrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 5.oktobrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2017.gada 25.septembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Studentu uzņemšanas rezultāti. Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2018./2019.ak.g. visās akred. un lic. studiju programmās 

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

Programmu direktori

 

+

2.

15.30

Doc. I.Smukās atskaite par akadēmiskā atvalinājuma izmantošanu

Doc. I.SMUKĀ

   

3.

15.45

Studentu kreditēšanas komisijas atskaite un komisijas sastāva apstiprināšana

Kreditēšanas kom.priekšsēdētājs

Doc. V.MACKARS

 

+

4.

16.00

Studiju domes, Sporta daļas darba plānu 2017./2018.ak.g. apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE,

Sporta daļas vad. doc.

S.SAULITE

 

+

5.

16.10

Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāna 2017./2018.ak.g. apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

6.

16.15

Lēmuma ”Laika normas slodzes aprēķināšanai” apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

7.

16.30

LSPA pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases Nolikums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

Maģ. un Dokt.vad. T.ŅIKIFOROVA

 

+

8.

16.35

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                                               I.Dravniece

Senāta sēde notiks pirmdien, 2017.gada 5.oktobrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 31.augustā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis 
        2017.gada 28.augustā 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

11.00

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla un struktūrvienību vadītāju amata vietām:

Peldēšanas kat.vad. (I.Upītis)

Vadības kat.vad. (S.Luika)

Vieglatlētikas kat.vad. (I.Avotiņa)

Smagatlētikas kat. docente (A.Čuprika)

Vingrošanas kat. lektore (S.Aņisimova)

Vingrošanas kat. lektors (D.Danne)

Vingrošanas kat. asistents  (D.Savčenko)

Sporta spēļu kat. Asistents (K.Slaidiņš)

Vadošais pētnieks (I.Bula-Biteniece)

Vadošais pētnieks (I.Dravniece)

Pētnieks (K.Gorbunova)

Ak.personāla komisijas priekšsēdētājs doc. S.SAULITE

Studiju prorektore prof. A.FERNATE

Attiecīgo KATEDRU VADITAJI

Zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

Amatu

pretendenti

 

2.

11.30

Par studiju procesu 2017./2018.ak.g.

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

11.40

Studiju rezultāti Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2016./2017.ak.gadā

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

4.

12.00

Reģistrācijas nolikums studijām 2017./2018.ak.gadā

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

5.

12.10

LSPA Sporta nozares bibliotēkas un sporta informācijas centra gatavība akreditācijai 

Bibliotēkas vad.

M.ZAĻŪKSNE

   

6.

12.20

AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas,  atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptaujas izvērtējums

Iekš.kval.nodr.sist.vad.centra vad.

Prof. U.GRAVITIS 

   

7.

12.30

LSPA pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases Nolikums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

Maģ. un Dokt.vad. T.ŅIKIFOROVA

 

+

8.

12.40

Grozījumi nolikumos saistībā ar vēlēšanām (akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikums,  Profesoru padomes nolikums,  Struktūrvienību vadītāju amatu nolikums)

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

9.

13.00

Dažādi

Izdevniecības komisijas sastāva apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

   

Zinātniskā sekretāre    I.Dravniece

Senāta sēde notiks pirmdien, 2017.gada 31.augustā  plkst. 11.00  LSPA  Senāta sēžu zālē. 
Senāta sēdes ir atklātas.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 15.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2017.gada 8.jūnijā       

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.00

Par diplomu izsniegšanu 2017.gada absolventiem  

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

   

2.

15.15

Par studiju procesu 2017./2018.ak.gadā

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

3.

15.30

Par imatrikulāciju 2017./2018.ak.gadā

Rektors prof. J.Žīdens,

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

4.

15.45

Ētikas komisijas atskaite par darbu 2016./2017.ak.gadā

Ētikas kom.priekšs. doc. Z.Galeja  

   

5.

16.00

Par Izdevniecības komisijas darba atjaunošanu.

Izdevniecības komisijas nolikuma apstiprināšana  

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.15

Grozījumi nolikumos saistībā ar vērtēšanu  studiju procesā

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

   

7.

16.30

Dažādi

   

+

Zinātniskā sekretāre                                                                                                                        I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2017.gada 15.jūnijā  plkst. 15.00  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus                                                      interesējošos jautājumos
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 11.maijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2017.gada 2.maijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Akadēmijas finansiālā darbība 2016.gadā

Galv.grāmatvede

S.Panova

 

+

2.

15.40

Akadēmiskās šķīrējtiesas ziņojums par darbu 2016./2017.ak.g.

Priekšs.

Prof. A.Paeglītis

   

3.

15.50

Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu  2016./2017.ak.g.

Priekšs.

Doc. Z.Galeja   

   

4.

16.00

Sporta nozares bibliotēkas stratēģija 2017.g.- 2021.g.

Vad.

M.Zaļūksne

   

5.

16.10

Vieglatlētikas katedras atskaite  par darbu no 2012./2013.ak.gada līdz 2016./2017.ak.gadam

Kat.vad.

Prof. I.Avotiņa 

Kat.kolektīvs

+

6.

16.40

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2017./2018.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.Fernāte, programmu direktori

 

+

7.

16.50

Par konkursa izsludināšanu

Rektors prof, J.Žīdens

   

8.

17.00

Dažādi

Grozījumi nolikumos

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2017.gada 11.maijā  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus                                                      interesējošos jautājumos
 
2 lapa no 16
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs