Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 21.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2018.gada 11.jūnijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.00

Par diplomu izsniegšanu 2018.gada absolventiem

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

2.

15.15

Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2017./2018.ak.gadā

Ētikas komisijas priekšs. Doc. I.IMMERE

   

3.

15.30

Par studiju procesu 2018./2019.ak.gadā

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

4.

15.40

Par imatrikulāciju studijām

Rektors prof. J.ŽĪDENS

 

+

5.

16.00

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Profesionālajā maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sporta jomā”

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE, programmas dir. Asist. M.ČAMPA

   

6.

16.10

Par Profesoru padomes sastāva apstiprināšanu

Rektors prof. J.ŽĪDENS

   

7.

16.20

Dažādi
     

Zinātniskā sekretāre                                                                                 I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 21.jūnijā plkst. 15.00 LSPA Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 10.maijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2018.gada 2.maijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Akadēmijas finansiālā darbība 2017.gadā

Galvenā grāmatvede S.PANOVA

 

+

2.

15.30

Akadēmiskās šķīrējtiesas ziņojums par darbu 2017./2018.ak.gadā

Ak.šķīrējtiesas priekkšsēdētājs

prof. A.PAEGLĪTIS

   

3.

15.35

Teorijas katedras atskaite par darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g.

Teorijas katedras vadītāja

Doc. I.IMMERE

 

+

4.

16.00

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

16.10

Maksas pakalpojumu apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

6.

16.20

Par konkursa izsludināšanu uz profesoru un akadēmiskā personāla amata vietām

Rektors prof. J.ŽĪDENS

   

7.

   16.25

Dažādi
Grozījumi nolikumos

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                                            I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 10.maijā plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 5.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2018.gada 26.martā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Smagatlētikas katedras atskaite par darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g.

Smagalētikas katedras vadītājs

Prof. L.ČUPRIKS

 

+

2.

15.40

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

15.50

Studiju maksu apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

4.

16.00

Darba plānu apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

 

+

5.

16.15

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finansēm 2017./2018.gada 1.semestrī

 

Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja

E.MĀRTINA

   

6.

16.20

Dažādi
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre    I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 5.aprīlī plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 1.martā

Drukāt

1.Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis iepazīstināja Senāta locekļus ar 2017./2018.ak.gada ziemas sesijas rezultātu izvērtējumu, iekļaujot arī   SVID analīzi /pielikumā Senāta lēmums ar informāciju par ziemas sesijas rezultātiem/. Senāts atzina 2017./2018.ak.gada ziemas sesijas rezultātus par apmierinošiem ar pozitīvu izaugsmes tendenci. Studiju Domē līdz 2018.gada 1.aprīlim jāapspriež un jāizvērtē SVID analīzes rezultātus.

2. Apstiprināti LSPA Sporta zinātnes nozares bibliotēkas Noteikumi /pielikumā/.

3. Apstiprināti grozījumi LSPA Sporta zinātnes nozares bibliotēkas nolikumā /pielikumā/.

4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 par akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas «Sporta zinātne» 2017./2018.ak.gada abolventiem /pielikumā/.

5. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu 2017./2018.ak.gadā un diplomu izsniegšanu maģistrantūras absolventiem.

6. Apstiprināts LSPA cilvēkresursu attīstības plāns.

7. Apstiprināts LSPA akadēmiskā personāla attīstības un piesaistes pasākumu plāns.

8. Apstiprināts LSPA izglītības programmu attīstības plāns (iekļaujot studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu).

9. Aktualizēti LSPA pedagoģijas attīstības plāns un LSPA pedagogu izglītības komunikācijas un publicitātes plāns /pielikumā/.

10. Apstiprināta statistiskā atskaite par Profesoru padomes darbību 2017.gadā iesniegšanai AIP.

11. LSPA Studentu pašpārvalde pārdēvēta par Studējošo pašpārvaldi.

12. Saskaņā ar nosaukuma ”Studējošo pašpāvalde” pieņemšanu apstiprināti grozījumi LSPA Studējošo pašpārvaldes nolikumā /pielikumā/ un izmaiņas LSPA struktūrā.

13. Apstiprināts LSPA Apbalvojumu nolikums /pielikumā/.

14. Atgādinājums par 2017.gada Valsts amatpersonu deklarācijas iesniegšanu līdz 1.aprīlim.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 1.martā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2018.gada 21.februārī 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

2017./2018.ak.gada Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums  

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

2.

15.30

LSPA Sporta zinātnes nozares bibliotēkas Noteikumu apstiprināšana

Bibliotēkas vadītāja

M.ZAĻŪKSNE

 

+

3.

15.40

Par izmaiņām LSPA Sporta zinātnes nozares bibliotēkas nolikumā

Bibliotēkas vadītāja

M.ZAĻŪKSNE

 

+

4.

15.45

Senāta lēmums par akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas «Sporta zinātne» 2017./2018.ak.gada abolventiem

Programmas direktors zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

 

+

5.

15.50

Profesionālā maģistra  grāda sporta zinātnē  un izglītības un sporta darba  speciālista profesionālās kvalifikācijas  piešķiršanas  komisijas  informācija  par 2017./2018.ak.gada rezultātiem un diplomu izsniegšanu

Programmas direktore Dokt. un Maģ.vad.

T.ŅIKIFOROVA

   

6.

16.00

LSPA cilvēkresursu attīstības plāna apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

7.

16.10

LSPA akadēmiskā personāla attīstības un piesaistes pasākumu plāna apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

8.

16.15

LSPA izglītības programmu attīstības plāna (iekļaujot studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu) apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

9.

16.20

Par LSPA pedagoģijas izglītības attīstības plāna (sporta skolotāju sagatavošanā) papildināšanu

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

10.

16.25

Profesoru padomes atskaite apstiprināšana par 2017.gadu iesniegšanai AIP

Prof. U.ŠVINKS

 

+

11.

16.30

Par Studentu pašpārvaldes pārdēvēšanu par Studējošo pašpārvaldi

Studentu pašpārvaldes priekšs. E.MĀRTIŅA

   

12.

16.35

Dažādi

Par grozījumiem Nolikumā par LSPA goda nosaukumiem un apbalvojumiem

Par Valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu (15.februāris – 1.aprīlis)

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

   

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 1.martā plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
2 lapa no 18
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv