Uz sākumu Par LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2014.gada 9.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2013.gada 19.decembrī          

LSPA  SENĀTA  SĒDES
2014.gada  9.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2013.gadā un plāna aktualizēšana 2014.gadam

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

2.

15.20

Studiju virzienu un programmu pašnovērtējuma ziņojumu par 2012./2013.ak.g. apstiprināšana

 

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

Programmu direktori

   

3.

15.45

Bakalaura grādu piešķiršanas padomes atskaite par Nepilna laika neklātieni 

Padomes priekšsēdētāja 

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

4.

15.50

Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem  profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmā ”Fizioterapija”

Fizioterapijas nodaļas vadītāja E.Česka

 

+

5.

16.00

Par Erasmus mobilitātes studentu stipendiju konkursa nolikumu

Erasmus koordinators

Prof. U.Švinks

 

+

6.

16.10

Par Sporta prorektora amata likvidēšanu

Rektors prof. J.Žīdens

   

7.

16.20

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2014.gada 9.janvārī  plkst. 15.10  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2013.GADA 5. DECEMBRĪ DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2013.gada 25.novembrī          

LSPA  SENĀTA  SĒDES

2013.gada 5.decembrī  

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Saimniecības daļas darbība 2013.gadā

Saimniecības direktore

V.Kursa 

SD vad. darbinieki

+

2.

15.45

Atskaite par augstākās izglītības  un zinātnes attīstības pasākumu plāna uzdevumu īstenošanu  2013.gadā

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

3.

16.00

AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām  kvalitātes  vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums

Iekš.kval.nodr.sist.vad.c.vad.

Prof. U.Grāvītis

 

+

4.

16.15

Dažādi

Grozījumi nolikumos

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2013.gada 5.decembrī  plkst. 15.10  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2013.gada 7.novembrī

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2013.gada 28.oktobrī          

LSPA  SENĀTA  SĒDES
2013.gada 7.novembrī 
DARBA  KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Sporta darbs akadēmijā 2012./2013.ak.gadā 

Sporta darbības attīstības koncepcija LSPA turpmākajiem gadiem

Sporta prorektors prof. U.Švinks

Sporta kluba valdes priekšsēdētājs  doc. S.Saulīte

 

+

2.

15.40

Par Nolikumu par kursa darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā bakalaura studiju programmā „Fizioterapija”

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte,

Nodaļas vadītāja

E.Česka

 

+

3.

15.50

Par uzņemšanas komisijas darba plāna apstiprināšanu

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite

 

+

4.

16.00

Vienotas docētāju CV formas apstiprināšana

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

5.

16.10

Docētāju tālākizglītības plāna  2013./2014. ak.g. apstiprināšana

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.20

Bakalaura grādu piešķiršanas padomes atskaite par Nepilna laika neklātieni 

Padomes priekšsēd.  Prorektore

asoc.prof. A.Fernāte

   

7.

16.25

Dažādi

Par rektora vēlēšanām LSPA Satversmes sapulcē 28.novembrī

Par Promocijas padomes sastāva papildināšanu

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja asoc.prof. I.Avotiņa

Zinātņu prorektors prof. J.Grants

   

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2013.gada 7.novembrī  plkst. 15.10  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2013.GADA 3.OKTOBRA DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2013.gada 23.septembrī          

LSPA  SENĀTA  SĒDES

2013.gada 3.oktobrī  

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Studentu uzņemšanas rezultāti.  Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2014./2015.ak.g.

Uzņ.kom.atb.sekr.

A.Kurkinaite

PROGRAMMU DIREKTORI

 

+

2.

15.40

Studiju domes un Sporta domes darba plānu apstiprināšana 2013./2014.ak.g.

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte,

Prorektors prof. U.Švinks

   

3.

15.50

Studentu kreditēšanas komisijas atskaite un komisijas apstiprināšana

Komisijas priekšsēdētājs

Doc. V.Mackars  

 

+

4.

16.00

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana 2013./2014.ak.g.

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

5.

16.15

Nolikums par praksēm studiju programmā «Sporta zinātne »

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.25

Nolikums par praksēm studiju programmā «Veselības aprūpe»

Studiju prorektore

asoc.prof. A.Fernāte

Nod.vad. E.Česka

 

+

7.

16.35

Par studiju maksām un maksas pakalpojumiem

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

8.

16.45

Dažādi

     

 Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2013.gada 3.oktobrī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2013.gada 29.augustā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētāja vietn. prof.  Jānis Žīdens 
2013.gada 22.augustā           

LSPA  SENĀTA  SĒDES

2013.gada 29.augustā 

DARBA  KĀRTĪBA

Nr.
p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

12.00

Studiju departamenta darbība 2012./2013.gadā un turpmākās darbības koncepcija

SD vadītājs asoc.prof. I.Kravalis

 

 

2.

12.30

Studentu sekmība Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2012./2013.ak.gadā

SD vadītājs asoc.prof. I.Kravalis

 

 

3.

13.00

Konkurss uz vakantajiem struktūrvienību vadītāju un akadēmiskā personāla amatiem:
Studiju departamenta vadītājs,
Teorijas katedras vadītājs,
Smagatlētikas katedras vadītājs,
Vadošais pētnieks Vadības katedrā,
Docents Vadības katedrā,
Asistenti (2 vietas) Sporta spēļu katedrā

Ak.personālkomisijas vad. prof.
V.Lāriņš,
Studiju prorektore
asoc.prof. A.Fernāte,
Katedru vadītāji

I.Kravalis
I.Immere, L.Čupriks, U.Ciematnieks,
M.Jakovļeva, S.Luika,
P.Udodovs, I.Reniņš

 

4.

13.45

Par rektora vēlēšanām,
par Satversmes sapulces sasaukšanu

 Priekšsēd.vietn.
prof. U.Švinks

 

 

5.

14.00

Dažādi
Grozījumi
Studiju gala un Valsts pārbaudījumu nolikumā, Nolikumā par  noslēguma  pārbaudījumiem  profesionālā bakalaura  augstākās  izglītības  programmā „Sporta  zinātne”.
Par izmaiņām studiju plāna grafikos.

Studiju prorektore
asoc.prof. A.Fernāte

 

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2013.gada 29.augustā plkst. 12.00  LSPA  Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos

 
10 lapa no 17
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs

Vārda dienas

Maira, Rasa, Rasma

Reklāma


Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv