Uz sākumu Par LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2014.gada 6.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis 

2014.gada 22.oktobrī 

LSPA SENĀTA SĒDES
2014.gada 6.novembrī
DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Sporta darbs akadēmijā 2013./2014.ak.gadā

Sporta kluba valdes priekšsēdētājs

doc. S.Saulīte

 

+

2.

15.40

Docētāju tālākizglītības plāna 2013./2014. ak.g. apstiprināšana

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

3.

15.45

LSPA Uzņemšanas komisijas darba plāna apstiprināšana

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite

 

+

4.

15.50

Studiju virziena «Veselības aprūpe» pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšana

Prorektore

asoc.prof. A.Fernāte, programmas vad. prof. V.Lāriņš

   

5.

16.05

LSPA Sporta biomehānikas pētniecības laboratorijas nolikuma un vadītāja apstiprināšana

Prorektors prof. J.Grants

A.Zuša

 

+

6.

16.15

LSPA zinātnes un   pētniecības attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam apstiprināšana

Prorektors prof. J.Grants

 

+

7.

16.25

Grozījumi un papildinājumi lēmumā Par studiju maksas noteikšanu    

                                              

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

8.

16.30

Dažādi

Par apbalvošanu ar goda nosaukuma „LSPA patriots”

Rektors prof. J.Žīdens

   

 

Zinātniskā sekretāre   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2014.gada 6.novembrī   plkst. 15.10 LSPA Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,

darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2014.gada 2.oktobrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2014.gada 22.septembrī            

LSPA  SENĀTA  SĒDES
2014.gada  2.oktobrī
DARBA  KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat

1.

15.10

Studentu uzņemšanas rezultāti.

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2015./2016.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās 

Uzņemšanas kom.atb.sekretāre A.Kurkinaite

Programmu direktori

   

2.

15.40

Studentu kreditēšanas  komisijas atskaite un komisijas apstiprināšana

Kom.priekšsēdētājs doc. V.Mackars

 

+

3.

15.50

Studiju domes  un Sporta domes  darba plānu 2014./2015.ak.g. apstiprināšana 

Prorektore

asoc.prof. A.Fernāte,

Sporta daļas vad. doc. S.Saulīte

 

+

4.

16.00

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

5.

16.10

Nolikums par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

6.

16.20

Dažādi :

Akadēmiskā bakalaura grādu piešķiršanas padomes  atskaite par  nepilna laika neklātieni

Informācija par Ētikas lietu komisijas sastāvu, izmaiņas Ētikas lietu komisijas nolikumā

Izmaiņas nolikumos:

Nolikums par  profesionālā  bakalaura  augstākās  izglītības
programmas „Fizioterapija” (42722) profesionālās  kvalifikācijas „Fizioterapeits” praksi;

Nolikumā par LSPA studiju kārtību.

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

 Zinātniskā sekretāre                                                               I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2014.gada 2.oktobrī   plkst. 15.10  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,

 darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2014.gada 28.augustā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

      APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2014.gada 20.augustā 

LSPA  SENĀTA  SĒDES  2014.gada  28.augustā 

DARBA  KĀRTĪBA

1234

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2014.gada 28.augustā  plkst. 12.00  LSPA  Senāta sēžu zālē

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SANĀKSME plkst. 13.30 -  konferenču zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2014.gada 19.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2014.gada 10.jūnijā           

LSPA  SENĀTA  SĒDES
2014.gada  19.jūnijā 
DARBA  KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

13.00

Par diplomu izsniegšanu 2014.gada absolventiem

Studiju prorektore asoc.prof.A.FERNĀTE

 

+

2.

13.30

Par imatrikulāciju studijām 2014./2015.ak.gadā

Rektors prof.

J.ŽĪDENS

 

+

3.

13.45

Studentu pašpārvaldes nolikuma apstiprināšana

Studiju departamenta vadītājs

asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

4.

14.00

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2014.gada 19.jūnijā  plkst. 13.00  LSPA  Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2014.gada 15.maijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2014.gada 6.maijā           

LSPA  SENĀTA  SĒDES
2014.gada  15.maijā 

DARBA  KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Sporta spēļu katedras atskaite par darbu no 2009./2010. līdz 2013./2014.ak.g.

Katedras vadītājs

Prof. A.Rudzītis

Katedras

Kolektīvs

+

2.

15.45

Akadēmiskās šķīrējtiesas ziņojums par darbu  2013./2014.ak.gadā 

Priekšsēdētājs

Prof. A.Paeglītis  

 

+

3.

15.50

Ētikas komisijas atskaite par darbu 2013./2014.ak.gadā

Komisijas vadītāja

M.Jakovļeva

   

4.

16.00

Akreditēto programmu studiju grafiku  apstiprināšana 2014./2015.ak.gadam

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

Programmu direktori

 

+

5.

16.15

Studiju maksu apstiprināšana 2014./2015.ak.gadam

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.30

Dažādi

Par konkursa izsludināšanu

Rektors prof. J.Žīdens

   

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2014.gada 15.maijā  plkst. 15.10  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos

 
8 lapa no 16
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs