LSPA
Bibliotēkas noteikumi Drukāt
Svētdiena, 08 augusts 2010 19:25

LSPA SPORTA NOZARES BIBLIOTĒKAS 

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1.      VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta nozares bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir LSPA struktūrvienība bez juridiskās personas statusa. Bibliotēka nodrošina tās nolikumā un bibliotēku darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu sniegšanu un citu saistību izpildi.

1.2. Bibliotēkas lietošanas noteikumi reglamentē bibliotekāro apkalpošanu, Bibliotēkas resursu izmantošanu, bezmaksas un maksas pakalpojumu veidus, lietotāju loku, viņu tiesības un pienākumus, zaudējumu atlīdzināšanu, soda naudu noteikšanu, kā arī citus ar Bibliotēku saistītus jautājumus.

1.3. Bibliotēkas lietošanas noteikumi izdoti, pamatojoties uz Bibliotēku likuma 16.panta 1.daļas 1.punktu.

2. LIETOTĀJA STATUSS

2.1. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas         pakalpojumus un ir reģistrējusies kā Bibliotēkas lietotājs.

2.2. Par Bibliotēkas lietotāju var kļūt, attiecīgi reģistrējoties Bibliotēkas noteiktajā kārtībā.

2.3. Bibliotēkas lietotāju iedalījums pēc statusa:

2.3.1. Pastāvīgie lietotāji – LSPA personāls - studējošie, akadēmiskais un vispārējais personāls.

2.3.2. Citi lietotāji - citu mācību iestāžu studenti un skolēni, radniecīgo nozaru speciālisti, Profesionālās pilnveides centra kursu klausītāji un citi LSPA Bibliotēkā reģistrēti lietotāji.

3. LIETOTĀJA TIESĪBAS

3.1. Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības izmantot Bibliotēkas pakalpojumus saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

3.2. Pastāvīgajiem lietotājiem ir tiesības izmantot visus Bibliotēkas pakalpojumus.

3.3. Citiem lietotājiem ir tiesības izmantot Bibliotēkas noteiktos pakalpojumus.

3.4. Lietotājiem ir tiesības saņemt informāciju par Bibliotēkas krājumu.

3.5. Visiem Bibliotēkas lietotājiem ir pieejams internets, t.sk. arī bezvadu, dokumentu izdrukāšana un kopēšana ievērojot Autortiesību likumā noteiktos ierobežojumus autordarbu izmantošanai.

3.6. Lietotājam ir tiesības dāvināt Bibliotēkai informācijas avotus, tehniskās iekārtas, ziedot naudas līdzekļus.

3.7.Strādājot ar datortehniku un elektroniskajiem informācijas resursiem:

3.7.1. drīkst izmantot tikai tās programmas, kuras ir nodotas lietotāja rīcībā;

3.7.2. datubāzes drīkst izmantot tikai saskaņā ar to lietošanas noteikumiem nekomerciāliem mērķiem;

3.7.3. netiek nodrošināta meklēšanas ceļu vai informācijas saglabāšana ārpus kārtējās darba sesijas;

3.7.4. aizliegts:

3.7.4.1.kopēt un labot datnes, kas nav paša lietotāja veidotas;

3.7.4.2.patvaļīgi izmainīt uzstādītās opcijas, pārlādēt un izslēgt datoru.

3.8. Lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas vadītājam priekšlikumus Bibliotēkas darba  uzlabošanai.

4. LIETOTĀJU APKALPOŠANA

4.1. Apkalpošana var notikt, iepriekš noformējot lasītāja perfokarti.

4.1.1. Pastāvīgajiem lietotājiem:

4.1.1.1. LSPA studējošajiem – LSPA studējošā apliecība

4.1.1.2. LSPA personālam – perfokarti noformē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar bibliotekāra atļauju.

4.2.1. Citiem lietotājiem – uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar bibliotekāra atļauju.

4.3. Informāciju par Bibliotēkas krājumiem, informācijas avotu izsniegšanu, darba kārtību un citiem ar Bibliotēkas lietošanu saistītiem jautājumiem sniedz bibliotekāri.

4.4. Lietotāji tiek apkalpoti Bibliotēkas darba laikā, kuru nosaka LSPA. 

5. INFORMĀCIJAS AVOTU IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Studiju informācijas avotus  izsniedz uz studiju kursa laiku.

5.2. Bibliotēka konkrētos gadījumos var noteikt īsāku lietošanas termiņu.

5.3. Ja informācijas avots nepieciešams ilgāku laiku un to nepieprasa citi lietotāji, lietošanas termiņu var pagarināt.

5.4. Uzziņu literatūru, sevišķi vērtīgus un retus izdevumus izmantošanai ārpus LSPA neizsniedz. Ar šiem izdevumiem var iepazīties Bibliotēkas lasītavā.

5.5. Ar aizstāvētajiem bakalauru, maģistru un promocijas darbiem var iepazīties Bibliotēkas lasītavā.

6. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

6.1. Reģistrējoties Bibliotēkā vai veicot pārreģistrāciju, Bibliotēkas lietotāja pienākums ir uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un apliecināt to ievērošanu un sniegtās informācijas patiesumu ar parakstu uz perfokartes.

6.2. Lietotāja pienākums ir saudzēt visa veida informācijas avotus, kas pieejami Bibliotēkā, nebojāt tos, neizdarīt tajos savas piezīmes, kā arī nekavējoties ziņot par pamanītajiem defektiem, saņemot bojāto informācijas avotu, pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka lietotājs ir atbildīgs par bojājumiem.

6.3. LSPA studējošajiem katra studiju gada beigās saņemtās grāmatas jānodod bibliotēkā līdz attiecīgā gada 30. jūnijam, ja vien ar Bibliotēku nav saskaņots cits termiņš.

6.4. Ja lietotājs neievēro informācijas avota lietošanas termiņu un laicīgi to neatgriež, kā arī nepagarina lietošanas termiņu paņemtajam informācijas avotam, lietotājam ir jāmaksā soda nauda par katru nokavēto dienu 0,10 EUR.

6.5. Ja LSPA studējošais nav nokārtojis saistības pret Bibliotēku par iepriekšējo studiju gadu, papildus augstāk norādītajam punktam viņš no nākošā studiju gada 1.septembra zaudē tiesības saņemt informācijas avotus lietošanai ārpus Bibliotēkas telpām, bet no 1.novembra, ja saistības joprojām nav nokārtotas, zaudē tiesības izmantot Bibliotēkas resursus vispār.

6.6. Gadījumā, ja nozaudēts kopoto rakstu vai turpmāko izdevumu atsevišķs sējums, vai žurnāla gada komplekta numurs, lietotājam jāsedz zaudējumu par visu komplektu.

6.7. Nozaudēšanas gadījumā bibliotēkā jāiesniedz tāda pati vai līdzvērtīga (par līdzvērtību lemj Bibliotēka) grāmata. Ja to nav iespējams izdarīt, nozaudētā informācijas avota vērtība jāatlīdzina spēkā esošajai tirgus vērtībai.

6.8. Strādājot bibliotēkas lasītavā ar LSPA datortehniku, Lietotāja pienākums ir  rīkoties atbilstoši LSPA datortehnikas lietošanas noteikumiem

6.9. Par dzīves, darba, studiju vietas, vārda, uzvārda, adreses vai tālruņa numura maiņu lietotājam jāinformē Bibliotēka.

6.10. Lietotājam jāievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumi un uzvedības normas, kas atbilst               Bibliotēkas lietotāja statusam.

6.11. Lietotājam ir pienākums ar cieņu izturēties pret citiem Bibliotēkas lietotājiem un bibliotekāru.

6.12. Bibliotēkas lietotājs, ar reģistrēšanās brīdi, piekrīt tā sniegto personas datu apstrādei bibliotēkas vajadzībām objektīvi nepieciešamajā apjomā.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Bibliotēkā aizliegts :

7.1.1. uzturēties ielas virsdrēbēs (jakās, mēteļos u.tml.).

7.1.2. atrasties ar mobilo telefonu, kuram ir ieslēgts skaņas signāls;

7.1.3. ienest pārtikas produktus;

7.1.4. atrasties alkohola, narkotiskā vai toksiskā reibuma stāvoklī;

7.1.5. piedalīties vai atbalstīt jebkāda veida darbības, kas grauj LSPA tēlu, korporatīvās identitātes principus vai jeb kādā citā veidā kaitē LSPA, tās personālam vai sadarbības partneriem.

7.2. Bibliotēkā drīkst ienest:

7.2.2. portatīvo datoru;

7.2.3. personīgo literatūru, kas nepieciešama mācību procesā.

7.3. Iespieddarbi, kas paredzēti lietošanai ārpus Bibliotēkas telpām, pirms iziešanas no Bibliotēkas obligāti jāreģistrē pie attiecīgā Bibliotēkas darbinieka.

7.4. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošana jābeidz līdz Bibliotēkas darba laika beigām konkrētajā dienā. Materiālu izdrukāšana un kopēšana jābeidz 15 minūtes pirms darba laika beigām.

7.5. Aizliegts nesankcionēti kopēt, fotografēt vai jebkādā citā veidā rīkoties ar informācijas avotiem.

7.6. Uzturoties un strādājot Bibliotēkā, jāievēro klusums un kārtība.

7.7. Ar rektora rīkojumiem var tikt noteikts lietošanas noteikumos papildinošs vai precizējošs regulējums.

Bibliotēkas vadītāja _____________________/M.Zaļūksne/

 

 

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv